Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Kamarai regisztráltak figyelem!

Magyar Mária|2017. június 12.

Módosult az Építész Kamara továbbképzési szabályzata, június 1-én lép hatályba!

KIVONAT

a Magyar Építész Kamara Szakmai továbbképzési szabályzatából

 

Módosította a MÉK 2017.05.19-i Küldöttgyűlése

A 2017.05.19-én elfogadott módosítások dőlt szedéssel és kiemeléssel szerepelnek.

 

1. A szabályzat célja, törvényességi alapja

1.2 A Rendelet a kamarai kötelező továbbképzést részletesen szabályozza.

 

2. A szabályzat alkalmazási köre

A MÉK és a területi építész kamarák (továbbiakban: TÉK), valamint a TÉK titkárai, és a kamara szakmagyakorlói továbbképzéssel kapcsolatos ügyben e szabályzat rendelkezései szerint járnak el, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.

 

3. Fogalom meghatározások

3.1 Jelen szabályzat értelmezésében:

Szakértői testület döntése:

A szakértői testület által a továbbképzési rendszert és a továbbképzést érintő meghozott olyan döntés és általános érvényű döntés, melyeket jogszabály nem szabályoz. Ilyenek különösen: továbbképzések értékelése; szakmai díjak továbbképzési pontértékei; továbbképzési pályázatkiírásban foglalt feltételek; önbevallással kapcsolatos teendők; továbbképzési dokumentum minták.

Önbevallás:

A szakmagyakorló nyilatkozata a továbbképzésként figyelembe vehető szakmai tevékenységéről, ill. önképzéséről.

Önképzés:

A kamarai szakmagyakorló - nem szervezett keretek között történő - egyéni tematika alapján és egyéni időbeosztással történő szakismeretek megszerzése.

Egyéni kérelem:

A szakmagyakorló kérelme önképzésének, egyéni továbbképzési teljesítményének pontérték megállapításra. Az egyéni kérelem tartalma: kérelem-adatlap, és a szükséges mellékletek az adott képzés értékeléséhez (képzés szervezője, helye, tematikája, szakmai előadások címe, témája, időtartama, előadók megnevezése; szakmai tanulmányút összefoglalója, rövid beszámoló, szakmai cikk másolata, nagyobb terjedelmű szakmai kiadvány kivonata vagy könyv tartalomjegyzéke, stb.)

Szakmai témakörök:

Szakmai továbbképzésnél a MÉK Továbbképzési Szakértői Testület döntése alapján figyelembe vehető, oktatható témakörök.

Szakmai továbbképzés:

Kamarai szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező természetes személy szakmagyakorlási tevékenysége folytatásához szükséges szakmai és jogszabályi ismeretanyag naprakészen tartására és bővítésére szolgáló, a Rendelet hatálya alá tartozó folyamatos kamarai és önképzés.

Továbbképzés értéke:

A Szakértői Testület által megállapított továbbképzési pont értéke.

 

4. A szakmai továbbképzés típusa és formája

A szakmai továbbképzés az adott szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó építészeti- műszaki fejlődés és a szakmai ismeretanyag bővítését szolgálja, amelynek formája lehet különösen, de nem kizárólagosan:

 • szakirányú, a szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó, posztgraduális képzés;
 • szakmai tanfolyamon, előadáson, konferencián való részvétel hallgatóként vagy előadóként;
 • szakmai kiállításon való részvétel szakmai szervezőként, vagy részvétel saját szellemi alkotás-sal, vagy annak bemutatásával; szakmai kiállítás megnyitó előadáson való részvétel,
 • az adott szakterületen végzett tudományos vagy szakirodalmi tevékenység;
 • az adott szakterületen végzett oktatói vagy konzulensi tevékenység,
 • szakmai publikációs tevékenység,
 • diplomaterv, vagy szakdolgozat szakmai opponencia elkészítése (írásos formában)
 • szakmai díj, szakmai tudományos cím, fokozat elnyerése;
 • terv- és ötletpályázaton való eredményes részvétel (helyezés, megvétel, különdíj);
 • tervtanács által elfogadott, vagy elfogadásra javasolt terv készítése;
 • az állami főépítész által elfogadásra javasolt legalább településrészre kiterjedő telepü-lésrendezési eszközök készítése;
 • szakmai tanulmányúton való részvétel, illetve a szakmai tartalmának összeállítása;
 • bemutatással egybekötött épületlátogatások (tervezői-, építtetői-, projektmenedzseri-, kivite-lezői-, üzemeltetői ill. építészettörténeti bemutatás)
 • műhelybeszélgetéseken való részvétel,
 • továbbképzési rendezvény, kiállítás, kiadvány szakmai programjának összeállítása
 • a szakértői testület által meghatározott, jóváhagyott szakirodalom alapján történő önképzés,
 • szakmát érintő jogszabályalkotásban, ill. jogszabály véleményezésben való közreműködés

 

5. A továbbképzési kötelezettség

5.1 Szakmai továbbképzés:

 1. A Rendeletben kötelezetteknek továbbképzési időszakonként 20 továbbképzési pontot kell megszerezni, az (5.5) pont figyelembevételével. Ez a továbbképzési időszak során bármikor teljesíthető.
 2. Töredék idő esetén, az időarányos számításkor a tervezési jogosultság meghosszabbításának időpontjáig minden befejezett naptári év után négy pontot, és minden megkezdett negyedév után egy pontot kell teljesíteni a továbbképzésben. Ez az adott időszak alatt bármikor teljesíthető.
 3. Megszerzett szakmai továbbképzési pont a megszerzés dátumától számított 5 évig vehető figyelembe.
 4. A szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő elteltét követően a szüneteltetett szakmagyakorlási tevékenység abban az esetben folytatható, amennyiben a névjegyzéki bejegyzés szüneteltetésének megszüntetését kérő személy a szakmai továbbképzési kötelezettségének teljesítését igazolja.

 

5.2 Szakmai továbbképzési pontok megszerezhetők:

 1. szervezett továbbképzésen való részvétellel,
 2. önképzés keretében teljesített továbbképzéssel,
 3. a szakértői testület általános döntései alapján a titkárok által regisztrálandó továbbképzéssel. (ld. a Szakmai továbbképzési szabályzat Függelékében)

 

5.3 A szakmagyakorló az általa teljesített továbbképzési dokumentumokat az őt nyilvántartó területi kamara titkárához nyújtja be az adott szakmagyakorlási jogosultságának érvényben tartásához. A továbbképzési dokumentumok papír alapon, illetve elektronikus formában is benyújthatóak.

 

5.4 A kamara szakmagyakorlói személyükben végzik a továbbképzést, nem jogosultságonként. Egy adott továbbképzés teljesítését (érvényes pontjait) a szakmagyakorló több jogosultságának érvényben tartásához is be kell számítani.

 

5.5 Annak, akinek a 70. életévének betöltése után jár le a továbbképzési időszaka, annak ebben és az ezt követő továbbképzési időszakokban legalább 5 továbbképzési pont megszerzését kell igazolnia, a további 15 továbbképzési pont megszerzése önkéntes.

 

6. A továbbképzés szervezése

6.1 A továbbképzés szervezője a Rendelet felhatalmazása szerint a Magyar Építész Kamara, amely továbbképzéssel kapcsolatos feladatait illetékességi körében az alábbi szervei útján látja el:

 • a MÉK Továbbképzési Szakértői Testülete
 • a névjegyzéket vezető területi kamara titkára

 

6.2 A továbbképzéseket a MÉK önállóan szervezi és koordinálja a Továbbképzési Szakértői Testülete útján. A szakmai továbbképzési rendszer működtetésében és a továbbképzések lebonyolításában a Szakértői Testület igénybe veszi a:

a) A MÉK tagozatai:

 • Területi Építész Kamarák, és helyi csoportok
 • az építész kamarák által alapított szervezetek,
 • kamarai tagok és nyilvántartott szakmagyakorlók

közreműködését.

b) külső szervezők továbbképzési pályázat vagy szakértői testületi felkérés formájában történő közreműködését.

 

6.3 Továbbképzések szervezésére a szakértői testület továbbképzési pályázatot ír ki továbbképzést szervezők részre, éves tematika alapján, vagy egyes egyedileg meghatározott témakörökben. Az éves tematikát a Továbbképzési Szakértői Testület a MÉK honlapján közzéteszi.

 

6.4 A továbbképzési pályázatok elbírálása díjköteles. Az igazolások adminisztrációjával kapcsolatos tevékenységért és költségekért adminisztrációs díj kérhető. A díjak mértékét, illetve mentességeket a MÉK Elnöksége határozza meg.

 

7. A szakmai továbbképzés értékelése

7.1 Egyes önképzési teljesítmények és szakmai díjak, elismerések pontértékeit a Függelék tartalmazza.

 

7.2 A Függelékben megállapított önképzéssel teljesített pontértékeket a szakértői testületnek külön elbírálni már nem szükséges. A területi tikár a szakmagyakorló által benyújtott továbbképzési dokumentumok alapján a Függelékben megadott továbbképzési pontértékeket elfogadja, és jóváírja. Külön igazolás kiállítása a szakértői testület részéről nem szükséges. Elbírálási törzsszámként a Függelékben megadott döntés száma alkalmazandó.

7.3 A szakmagyakorló vagy a területi kamara titkára a szakmagyakorló egyéni kérelmét és tovább-képzési dokumentumait a szakértői testülethez benyújthatja elbírálásra. A Szakértői testület szükséges esetben a szakmagyakorlótól hiánypótlásként a dokumentumok kiegészítését kérheti.

 

7.4 Jelen Szabályzatban és Függelékében nem meghatározott továbbképzési pontértékeket érté-kelésre egyéni kérelem formájában a szakértői testülethez kell benyújtani. A szakértői testület a továbbképzési pontérték tekintetében egyéni, illetve általános érvényű döntést hozhat.

 

7.5 Egy továbbképzési eseményt egy alkalommal lehet figyelembe venni.

 

10. Átmeneti rendelkezések

10.2 Átmeneti rendelkezés a 2017-es évre

A 266/2013 Kr. IX. fejezet által szakmai továbbképzésre 2017. januárjától kötelezett szakmagyakorlók – felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, ÉK és ÉKE jelű tervezők – számára, amennyiben 5 éves továbbképzési periódusuk 2017 év folyamán jár le, el kell tekinteni a szakmai továbbképzési pontok teljesítésének igazolásától. A 2018 jan. 1-tól lejáró jogosultságok esetén a továbbképzési időszak szakmai továbbképzésre kötelezett időszakára vonatkozóan összességében időarányosan kell a továbbképzési kötelezettséget teljesíteni, tehát 2017-re vonatkozóan 4 pontot, onnan pedig a „negyed-éves szabály” alkalmazásával (eltelt negyedévenként 1 pont számítandó).

(ld a 3/2017. (01.13.) sz. MÉK Elnökségi állásfoglalásban)

 

11. Felhatalmazások és kötelezettségek

11.1 Felhatalmazást kap a Magyar Építész Kamara Elnöksége, hogy önállóan, illetve a Továbbképzési Szakértői Testület javaslata alapján e szabályzatban nem rendezett kérdésekben szakmai állásfoglalást, általános érvényű döntést adjon ki.

11.2 Felhatalmazást kap a Magyar Építész Kamara Továbbképzési Szakértői Testülete, hogy a szakmai továbbképzés éves témaköröket, a témakörökben figyelembe vehető egyes tovább-képzési formákat, a továbbképzések, önképzések és szakmai díjak részletes pontértékeit általános érvényű testületi döntésként a Függelékben közzé tegye, és azt rendszeresen aktualizálja.

11.3 Felhatalmazást kapnak a területi építész kamarák titkárai, hogy a szakmagyakorló önbevallásában szereplő, a Függelékben megadott továbbképzési teljesítéseket és pontértékeket a szakmagyakorlónak jóváírja.

11.4 A továbbképzések országos elektronikus on-line nyilvántartási és pályázati rendszerét - a MÉK Országos online Továbbképzési Információs Rendszert (MÉK-OTIR) – a MÉK az internetes honlapján működteti.

11.5 A jóváhagyott továbbképzések nyilvántartását a MÉK-OTIR rendszerben folyamatosan frissítve kell közzétenni.

 

12. Záró rendelkezések

12.2 A Függeléket a Magyar Építész Kamara honlapján kell közzétenni, folyamatosan aktualizálva.

12.3 Jelen szabályzat módosítását a Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlése 2017. május 19-i ülésén fogadta el. A módosított szabályzat a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon, 2017. június 1. napján lép hatályba.

 

dr. Hajnóczi Péter s.k. elnök

FÜGGELÉK (kivonat)

 

(legutolsó aktualizálás időpontja: 2014. április 19.)

Önképzések általános érvényű pontértékeinek áttekintéséhez a szakértői testület döntései

szükségesek majd

 

2. A szakmai továbbképzések értékelési szempontjai

(1) Az értékeléskor a következő szempontokat kell alkalmazni:

 1. a tervezett képzés a kitűzött továbbképzési céloknak mennyire felel meg,
 1. az előadások átfogó informatív tömörsége, a szakmagyakorláshoz szükséges információk naprakészsége,
 2. távoktatás esetén az ellenőrző tesztkérdések mennyiben segítik az ismeretanyag gyakorlati szakmai alkalmazását

 

(2) A MÉK előnyben részesíti azon képzéseket és továbbképzési pályázatokat:

 1. amelyet az adott továbbképzési évre meghirdetett kiemelt témákban nyújtottak be,
 2. amelyeknek tematikája közvetlenebb hatással van az építészeti minőség emelésére,
 1. amelyeken előadóként az adott téma, szakterület közismerten elfogadott, kiemelkedő referenciával, publikációval rendelkező hazai vagy külföldi „szaktekintélyét” kérik fel,
 2. amelyeknek tematikája az építész és egyéb kamarai szakmagyakorláshoz kötődő tevékenységek gyakorlásához naprakész és közvetlen segítséget ad,
 3. amelyeknél távoktatás esetén a tesztvizsga kérdései az oktatott ismeretanyag átfogó áttekintését segítik; illetve egy képzés ill. képzési modul elvégzése esetén 6 kérdést nem meghaladóan ellenőrző tesztkérdések formájában
 4. melyeknél távoktatás esetén a szakmagyakorló a tananyagot a regisztrációtól ill. a befizetéstől számított öt évig el tudja érni a szervezőtől kapott kóddal.
 5. amelyeknél a felvázolt tematikához tartozó fenti feltételekhez képest megállapított költségtérítési díja arányos, a résztvevők számára gazdaságos, illetve
 6. amelyet a területi, vagy országos kamarák, illetve azok szervei, vagy általuk alapított szervezetei szolgáltatásai keretében tagjaik számára kedvezményesen, vagy ingyenesen nyújtanak.

 

(3) A MÉK negatívan értékeli azon képzési programokat, pályázatokat:

 1. amelyeknek tematikája csupán közvetett hatással van a továbbképzéssel érintett szakmagyakorlókra,
 2. amelyek oktatási programjában bizonyíthatóan nem naprakész ismeretanyag szerepel,
 3. amelyek tematikához kapcsolódó oktatási programjában elavult, már nem hatályos joganyagot tüntetnek fel,
 4. amelyeknek a felvázolt tematikához és oktatási formához tartozó részvételi díja kirívóan magas.

 

(4) A MÉK kizárja azon szervezetek által benyújtott továbbképzési pályázatokat, illetve felfüggesztheti az adott szakmai továbbképzést:

 1. akik az előző évben elnyert továbbképzések pályázatkiírásban előírt beszámolóját tárgyévi pályázatukhoz nem, vagy nem az előírt tartalommal csatolják
 2. akik továbbképzési pályázatukat hiányosan nyújtották be
 3. akik a továbbképzési pályázatukban, ill. dokumentációban téves, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tüntetnek fel, illetve,
 4. akik a bírálati és az igazolásokkal kapcsolatos adminisztrációs díjat a kamara részére nem fizették meg, vagy mentességüket nem igazolták.
 5. melyek szervezői hagyományos képzés esetén (kontaktórás képzés, rendezvény) nem biztosítják a MÉK Továbbképzési szakértői testület, illetve a területi építész kamarák megbízottainak továbbképzésenkénti maximum 3 fő ellenőrzési lehetőségét
 6. melyek szervezői távoktatás, on-line képzés esetén a MÉK Továbbképzési szakértői testület részére a képzés folyamatos ellenőrzéséhez nem biztosítják az internetes ellenőrzési belépési kódot
 7. ellenőrzés eredménye, vagy valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatás, a képzésnek az előzetes programtól való jelentős eltérése, illetve szakmai színvonalának csökkenése esetén a MÉK Továbbképzési szakértői testület felfüggesztheti az adott továbbképzést.

 

(5) A figyelembe vehető továbbképzési teljesítmények:

 1. A kamarai továbbképzést jogszabály 2007. jan. 1-én vezette be. Ezen időpont utáni továbbképzési teljesítmények ismerhetőek el
 1. Szakmai díjak és önképzés esetén a jogosultság érvényben tartási kérelmét megelőző 5 éven belüli teljesítmény vehető figyelembe

 

3. Önképzés keretében végzett továbbképzés pontértékei

Továbbképzést tartó előadók pontszámai:

Az előadásokat tartó tagjainknak és szakmagyakorlóinknak az előadás meghallgatására megállapított pontszám kétszerese adható, minimum 0,5 pont, de maximum 5 pont, amennyiben a szakértői testület más pontszámot nem határozott meg az elbírálásban külön az előadóknak. Az irányadó táblázat alapján kiállíthatják az adott továbbképzést szervezők a pont-igazolást az előadóknak is:

Szakmai előadás pontértékei, általában:

Előadás időtartama:

Előadás meghallgatása:

Előadás tartása:

 • 20-30 perc időtartamig -                                0,5 pont
 • 1 óra időtartamig -                                         0,5 pont
 • 1,5 óra időtartamig -                                      1 pont
 • 2 óra (v 2x45 perc) időtartamig                     0,5 pont 1 pont
 • 3 óra (v. 3x45 perc) időtartamig                    0,5 pont 1,5 pont
 • 4 óra (v. 4x45 perc) időtartamig                  1 pont 2 pont
 • 5 óra (v. 5x45 perc) időtartamig                    1 pont 2,5 pont
 • 6 óra (v. 6x45 perc) időtartamig                    1,5 pont 3 pont
 • 7 óra (v. 7x45 perc) időtartamig                    1,5 pont 3,5 pont
 • 8 óra (v. 8x45 perc)                                       2 pont 4 pont

A Továbbképzési szakértői testület az elbírálás során nem csak az időtartamot veszi figyelembe, szakmai szempontokat is mérlegel. Ezért az adott továbbképzésre megítélt pontértékek a hallgatókra és az előadókra vonatkozóan is eltérhetnek a fenti táblázattól.

 

4 féléves posztgraduális képzések:

A legalább 4 féléves, az adott szakmagyakorláshoz kapcsolódó posztgraduális képzések 20 továbbképzési pontot jelentenek

A területi kamarák titkárainak a jogosultság megújításakor az adott 4 féléves posztgraduális továbbképzési diploma bemutatása (másolat benyújtása) alapján - külön továbbképzési pontigazolás nélkül - el kell fogadniuk a rendelet szerinti 20 pontot. Bizonytalanság esetén érdemes a Továbbképzési szakértői testület fordulni.

Lezárt tanulmányi félévente 5 pontot lehet figyelembe venni.

 

Tervtanács („zsüri”) pontértéke:

Minden, a tervtanácsokról és a településképi véleményezésekről szóló rendeletek hatálya alá tartozó tervtanácsok tekintetében:

A tervtanács által (elsőre benyújtott, átdolgozás nélkül) elfogadásra ajánlott terv esetében a

 • tervtanácsi terv fő-témájába tartozó tervezők           2 pontot kapnak,
 • a társtervezők, illetve szakági tervezők                     1 pontot.

Tehát tervtanács által elfogadásra ajánlott

 • építészeti terv építész tervezője, tervezői                                                     2 pontot,
 • zöldfelületi-környezetrendezési terv esetén a táj- és kertépítész kapja a     2 pontot,
 • belsőépítészeti terv esetén a belsőépítész kapja a                                         2 pontot,
 • terület- és településrendezési terv esetén a településrendező kapja a           2 pontot

Amennyiben a tervtanácsi jegyzőkönyv nem elérhető, vagy adattartalma hiányos (nem sorol fel minden pontra jogosult szerzőt és munkatársat), akkor a terv felelős tervezőjének igazolást/nyilatkozatot kell adnia az építész kamara számára az egész tervező csapatról az eredményes tervtanácson való részvételről. (Terv témája, időpontja, zsüri ajánlása, tervező csapatban résztvevők neve, jogosultságai, kamarai száma, lakcíme)

Ezt a nyilatkozatot/ részvételi igazolást kell mellékeljék tagjaink a területi kamarai titkároknak a jogosultság meghosszabbításkor a kérelemhez, akik a fent megállapított pontértékeket el kell fogadják.

 

Tervpályázat, ötletpályázat pontértéke:

Minden, a MÉK felügyeletével és kamarai biztosával 2007. jan. 1. után lebonyolított országos terv/ötletpályázaton való eredményes részvétel a következők szerint ér építészkamarai továbbképzési pontot:

Díjazott terv/ötletpályázat szerzői                                                    5 pont

(1. díj, 2. díj, 3. díj, rangsorolás nélküli díj)

Díjazott terv/ötletpályázat résztvevő munkatársai                            2 pont

Megvételt nyert terv/ötletpályázat szerzői                                        3 pont

Megvételt nyert terv/ötletpályázat résztvevő munkatársai               1 pont

Szerzőként az építész, terület- és településtervező, táj- és kertépítész, belsőépítész kollégák értendők. A pontot értelemszerűen minden szerző és munkatárs személyében külön-külön megkapja.

A tervpályázati pontok megállapítását nem kell külön kérvényezni, a Szakmai továbbképzési szabályzat szerint a területi építész kamara titkára jóvá kell írja a fenti pontértékeket az eredményes tervpályázatot igazoló irataik/nyilatkozat, önbevallás alapján.

Amennyiben a tervpályázati zárójelentés adattartalma hiányos (nem sorol fel minden pontra jogosult szerzőt és munkatársat), akkor a pályázat felelős tervezőjének igazolást/nyilatkozatot kell adnia az egész tervező csapatról az eredményes tervpályázaton való részvételről. (Tervpályázat témája, időpontja, a tervpályázaton elért eredmény, tervező csapatban résztvevők – szerző ill. munkatárs - neve, jogosultságai, kamarai száma)

Ezt a nyilatkozatot, önbevallást vagy részvételi igazolást, zárójelentést kell mellékeljék tagjaink a területi titkároknak a jogosultság érvényben tartási kérelemhez, akik a fent megállapított pontértékeket el kell fogadják.

 

Nyelvvizsga:

A teljes értékű nyelvvizsga letétele továbbképzési pontokat ér a következők szerint:

Alapfok:         5 pont

Középfok:       10 pont

Felsőfok:         20 pont

 

Oktatási tevékenység

Külön kérelem és továbbképzési szakértői testületi igazolás nélkül a területi tikároknak a tagok részére elismerendő pontértékek:

- Felsőoktatási és középfokú oktatási intézményben szakmai tantárgy nem főtevékenységként végzett oktatása, tanulmányi félévenként:

oktatói tevékenység:              2 pont (rendelet alapján)

konzulensi tevékenység:        4 pont

 

Mesteriskola, Vándoriskola

 • A Mesteriskolai és a Kós Károly Vándoriskolai hallgatói és előadói (mester) részvétel: évente                                                                                            10 pont
 • A megszerzett DLA, PhD fokozat a rendelet értelmében 20 pontot ér, egyébként a DLA, PhD képzésen való részvételért félévente                                                3 pont jár

(Megjegyzés: Az adott tevékenységről szóló igazolást be kell nyújtani a területi tikárokhoz a jogosultság meghosszabbítási kérelemhez, a pontok elismertetéséhez)

 

Tervezői szakmérnöki képzés

- Azok az É3-as jogosultsággal rendelkező építészek, akik tervezői szakmérnöki képzésen vesznek részt, félévente                                                            2 pontot kapnak

(Megjegyzés: Az adott tevékenységről szóló igazolást be kell nyújtani a területi tikárokhoz a jogosultság meghosszabbítási kérelemhez, a pontok elismertetéséhez)

 

Külön kérelem és továbbképzési szakértői testületi igazolás nélkül a területi tikároknak a tagok részére elismerendő pontérték:

Az a kamarai tag illetve kamara által nyilvántartott, már jogosultsággal rendelkező szakmagyakorló, aki műszaki ellenőri OKJ-s képzést elvégezte, a záróvizsgát teljesítette:

Műszaki ellenőri OKJ-s képzés szakmai továbbképzési pontértéke                  10 pont

 

Továbbképzést újra megtartó előadók, oktatók pontszámai:

Az előadók ugyanazon előadás ismételt, változatlan megtartásáért a pontokat csak egy alkalommal kaphatják meg. Az előadás szakmai tartalmának érdemi megváltozása esetén új továbbképzési pályázat keretében új elbírálás szükséges, további pont adható.

 

TÁVOKTATÁS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSI témakörökben:

Szakmai továbbképzést teljesíteni távoktatás keretében csak tanfolyami formában lehet.

Az on-line továbbképzés akkor tekinthető tanfolyamnak, ha:

 • legalább a 8 óra időtartamot elérő terhelést jelent a résztvevőnek
 • a részvétel, illetve az ismeretanyag elsajátítása a távoktatásban szokásos módon tesztekkel ellenőrzött

A távoktatásra befizető szakmagyakorló az on-line képzés tananyagát a befizetéstől számított egy évig el kell tudja érni a szervezőtől kapott kóddal. Az on-line tanfolyam beindulásakor a MÉK Továbbképzési szakértői testület a szervezőktől belépési kódot kér a továbbképzés tananyagának folyamatos ellenőrzéséhez. Amennyiben az elbírálást követő naptári évben az on-line tanfolyamot folytatni szeretnék, azt új pályázatként elbírálásra a következő évben ismételten be kell nyújtani.

Szakértői testületi igazolás nélkül a területi titkároknak a tagok részére elismerendő továbbképzési ill. pontértékek:

Főépítészi vizsga :                                                    4 továbbképzési pont

Építésügyi vizsga :                                                   4 továbbképzési pont

A jogosultság érvényben tartási kérelemhez ezen vizsgákról szóló bizonyítvány másolatát mellékelni kell.

 

Külön kérelem és továbbképzési szakértői testületi igazolás nélkül a területi tikároknak a tagok részére elismerendő pontérték:

 

Hallgatói szakmai gyakorlat – hallgató fogadása

Az a kamarai tag illetve kamara által nyilvántartott, már építészkamarai jogosultsággal rendelkező szakmagyakorló, aki (vagy akinek cége, munkáltatója) felsőoktatási intézmény hallgatóját legalább 2 heti időtartamban az oktatási intézmény által koordinált, tanterv szerinti szakmai gyakorlaton fogadja, és aki az adott hallgatóval szakmai szempontból a gyakorlat ideje alatt foglalkozik, oktatja, - a hallgatók számától függetlenül évente 1 továbbképzési pontra jogosult.

A kamarai titkár részére nyilatkozatot kell kiadni, amiben a hallgatót oktató, továbbképzési pontra jogosult kolléga megnevezi a szakmai gyakorlat ideje alatt oktatott hallgatót, az oktatási intézményt, amely a hallgatót delegálta, és a szakmai gyakorlat dátum szerinti időtartamát.

 

MSC mesterképzés

Külön kérelem és továbbképzési szakértői testületi igazolás nélkül a területi tikároknak a tagok részére elismerendő pontérték:

Az a kamarai tag illetve kamara által nyilvántartott, már építészkamarai jogosultsággal rendelkező szakmagyakorló, aki MSC mesterképzést végez, befejezett lezárt tanulmányi félévenként 3 továbbképzési pontra jogosult.

 

Külön kérelem és továbbképzési szakértői testületi igazolás nélkül a területi tikároknak a tagok részére elismerendő pontérték:

Habilitált doktori (dr.habil.) cím megszerzése:                  20 továbbképzési pont

A jogosultság érvényben tartásának kérelmezésekor a cím megszerzésének dokumentummásolatát a területi kamarai titkárok részére mellékelni kell, akik a pontértéket jóváírják.

scrollUp