logo

Barnamezős területek nyilvántartását, elemzését és adatszolgáltatását támogató portál kialakításának szükségessége

Létrehozva: 2017-02-02 / módosítva: 2017-02-03

Előzmények

A DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP- ÉMOP- ÉAOP- KDOP- KMOP- NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása (továbbiakban: ITS)” című projekt keretében 155 városra készült ITS. A projekt keretében dokumentálásra került a barnamezős területek kataszterének kialakítására irányuló informatikai koncepcióterv elkészítése, valamint a kataszter megvalósítására irányuló projekt előkészítése című tanulmány.

A barnamezős adatbázis kialakítása érdekében a 155 városra készült ITS-ből kigyűjtésre kerültek a barnamezős területekre vonatkozó javaslatokat Az elkészült ITS-ek alapján 65 település rendelkezik barnamezős projektjavaslattal. A barnamezős területek helymeghatározása vonatkozásában a 65 településre vonatkozó adattábla kiegészítésre került az önkormányzatoktól kapott adatszolgáltatással, így készült el minimális adattartalommal a barnamezős területek adatbázisa.

 

A barnamezős területek kataszterezésének célja

A barnamezős területek növekedését ökológiai, környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontok miatt mielőbb meg kell állítani, ennek érdekében az integrált városfejlesztési politikában hangsúlyossá kell tenni a takarékos területhasználat érvényesítését. A barnamezős területek újrahasznosítása nemzetgazdaságilag is fontos. Amennyiben figyelmen kívül hagyjuk őket, a barnamezők a társadalmi és gazdasági problémák fókuszterületeivé válhatnak.

 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról (OFTK) szóló 1/2014. (I.3) OGY határozat barnamezős területek vonatkozásában az alábbi terület-felhasználási elveket fogalmazta meg:

 • zöldmezős fejlesztések helyett barnamezős fejlesztések szükségesek, a fejlesztések helykiválasztásánál prioritást kell élveznie a meglévő ipari parkoknak, barnamezős területeknek,
 • a városok szétterülésének elkerülése, a fenntartható és kompakt városszerkezet kialakítása az erőforrások hatékony és fenntartható hasznosítása érdekében,
 • rozsdaterületek, barnamezős területek, tájsebek, meglévő, de nem használt falusi feldolgozó-kapacitások differenciált újrahasznosítása, rehabilitációja, kezelése, fenntartható területgazdálkodás, településüzemeltetés, környezeti veszélyforrások felszámolása,

-az épített örökség megőrzése, méltó, műemléki alapú helyreállítása és fenntartható hasznosítása, a kiemelkedő értékeink bemutathatóvá tétele, továbbá a barnamezős beruházások szorgalmazása, valamint az értékes városképekhez igazodó új épületek kialakítása.

Az OFTK-ban ajánlásként került megfogalmazásra a barnamezős adatbank felállításának az igénye.

 

A barnamezős területek újrahasznosításának gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai

 A földterület alapvető erőforrás a városok számára, mivel az épített fizikai környezet alapját képezi, ezért a területhasználat hatékonysága meghatározó fontosságú a városok számára. A barnamezős területek jobb kihasználásával a nemzetgazdaság számára hosszú távon fontos erőforrásokat állítunk elő, biztosítva ezzel a gazdasági növekedés alapfeltételeit, miközben a csökkent értékű területek értékét is növelhetjük, ezért a barnamezős beruházások támogatása nemzetgazdaságilag is fontos cél.

A beruházók számára a gazdaságfejlesztés hatékony eszköze lehet a legkedvezőbb helyszín kiválasztásának elősegítése, az önkormányzati és a kormányzati döntések megalapozása a barnamezős területek kataszterének elkészítésével.

 

A termőföld védelmének leghatékonyabb eszköze a takarékos területhasználat, mivel rendkívül korlátozottan megújuló erőforrásról van szó. Hazánkban évente 2 ezer hektár termőföld kerül a mezőgazdasági művelés alól véglegesen kivonásra. A legdrasztikusabb változást a művelés alól kivont területek 37%-os növekedése jelenti, ami szinte teljes egészében a települések terjeszkedésének, az infrastrukturális és a zöldmezős beruházások okozta beépítésnek köszönhető.

A hasznosítatlan barnamezők aránya hazánkban magas, mindez összefügg az 1989. év után bekövetkező ipartelepek megszűnésével. Ugyancsak hozzájárult a barnamezők kialakulásához a laktanyák bezárása, a közlekedés átalakulása és a vasút szerepének csökkenése a közúti közlekedéshez képest. Barnamezős területek bárhol előfordulhatnak, de leggyakrabban városi környezetben találhatóak.

 

A barnamezős területek nyilvántartásának jogszabályi háttere

A barnamezős területek fogalmát több jogszabály használja, de a fogalom eddig még nem került jogszabályban meghatározásra. Fontosnak tartjuk a barnamező témakörének átfogó módon történő szabályozását, melyhez törvényi és kormányrendeleti szintű szabályozás előkészítése szükséges.

A barnamező fogalma nincs jogszabályban meghatározva, ezért az Integrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS) készítéséből nyert tapasztalatok és a barnamezős területek európai és hazai fogalmainak vizsgálata alapján egy tágabb barnamező definíciót javaslunk, amely figyelembe veszi a barnamezős terület eredeti funkcióját, továbbá kiemeli a terület újbóli használatba vétele érdekében a külső beavatkozás szükségességét is.

Barnamezős terület: olyan földrészlet vagy földrészletek összessége, amely(ek) korábban gazdasági (ipari), honvédelmi vagy katonai, közlekedési célú, illetve egyéb (lakó, intézményi, raktározási, kereskedelmi, szolgáltató) hasznosításúak voltak és rendezetlen tulajdonviszonyokkal rendelkeznek, de a terület vagy a rajta lévő ingatlan aktuálisan

 1. használaton kívül került, az eredeti használattal felhagyott, vagy
 2. jellemzően alulhasznosított, illetve csak részben hasznosított, vagy
 3. jellemzően környezetszennyezéssel terhelt, állapota a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, továbbá

melynek újrahasznosítása, kármentesítése közérdek.

 

A törvényi szabályozás célja, hogy a termőföld védelme érdekében az érintett települési önkormányzatok és az érintett miniszterek adatszolgáltatása alapján egységes elektronikus közhiteles nyilvántartást vezessenek a barnamezős ingatlanokról.

A föld védelmének érvényesítése érdekében indokolt, hogy a barnamezős terület fogalmának-meghatározásával, a barnamezős ingatlan kataszterrel, valamint az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokkal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény kerüljön kiegészítésre.

 

A barnamezős területek iránti kereslet

A barnamezős területek kataszterezésének célja az önkormányzatok Területi Operatív Program (TOP) keretében támogatott, vagy egyéb barnamezős beruházásai megvalósításának elősegítése. A barnamezős területek katasztere adatot biztosít az iparfejlesztési célú kormányzati döntésekhez az ipari parkok megvalósításának elősegítésével.

A barnamezős kataszter adatszolgáltatást nyújt minden érintett fél:

 • beruházók,
 • önkormányzatok,
 • kormány,
 • hatóságok, szakhatóságok,
 •  tervezők, fejlesztési projekt késztői számára.

 

A barnamezős területek nyilvántartását, elemzését és adatszolgáltatását támogató portál megvalósításának várható hatása

A Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI) projekt keretében terveztük létrehozni a barnamezős adatbázis összekapcsolását már rendelkezésre álló térképi adatokkal és téradatbázisokkal. A portál fejlesztésének célja a különböző téradat szolgáltatók adatbázisainak szabványos eszközökkel történő összekapcsolását lehetővé tevő informatikai rendszer kialakítása, a téradatok országos elérhetőségének a biztosítása.

A barnamezős adatbázisnak a Nemzeti Téradat-Infrastruktúrához (NTI) alkalmazásként történő bekapcsolásával az egymástól elkülönülten működő informatikai rendszerekben rendelkezésre álló adatokból, a célnak megfelelően szűkített adattartalom áll elő. A beruházók, az önkormányzatok, a kormány, a hatóságok és a tervezők számára felhasználói hozzáférést biztosító informatikai alkalmazói rendszer a barnamezős területekre vonatkozó adatok elemzését az integrált településfejlesztési stratégiák céljaival, a helyi építési szabályzat előírásaival, a tulajdonviszonyokkal és az egyéb környezetvédelmi követelményekkel együtt tudja elemezni, ezzel segítve a felhasználót.

A barnamezős területek nyilvántartását, elemzését és adatszolgáltatását támogató portál célja az lett volna, hogy a Nemzeti Téradat – Infrastruktúra ( NTI) kialakítása kiemelt projekt keretében alkalmazást fejlesszen ki a barnamezős adatok kezelésére és felhasználására, amely bemutatja, hogyan lehet az NTI-hez integrálni meglévő adatköröket, valamint hogyan lehet az NTI-ben integrált adatokat az önkormányzati, illetve gazdaságfejlesztési célok megvalósítása érdekében felhasználni.

 

A barnamezős portál várható előnyei:

 • A barnamezős területek vonatkozásában egy új adatbázis jön létre.
 • A barnamezős területekre vonatkozó információk azonnal feltölthetővé és mások számára is elérhetővé válnak.
 • A beruházók, az önkormányzatok, a kormányzat, a hatóságok és a tervezők részére a barnamezős területekkel kapcsolatos térképi információk biztosítása.
 • A barnamezős adatbázissal összefüggő több térinformatikai adatbázisra kiterjedően egységes lekérdezési lehetőség kifejlesztése.
 • Az NTI-ben tárolt térbeli információk használatával különböző ágazati (közlekedés, környezetvédelem, természetvédelem, műemlékvédelem) adatok együttes vizsgálata, illetve értékelése valósul meg.

 

A barnamezős területek nyilvántartását, elemzését és adatszolgáltatását támogató portál műszaki tartalmának részletes leírása

A barnamezős portál kialakítása során más rendszerekben meglevő adatok mellett a barnamezős területekről további részletesebb információk szerezhetőek be a vagyonkezelők, önkormányzatok bevonásával. A kialakításra kerülő rendszer természetesen törekszik az adatfeltöltéskor elkövethető hibák kiszűrésére, de minden adatgyűjtés során előfordulnak hibásan felvitt adatok. A feladat ezek, illetve a duplán felvitt adatok kiszűrése, kézi, illetve automatizált adattisztítási eljárások segítségével, hogy végeredményben minden adat csak egyszer szerepeljen, a nem egyértelmű adatok javításra, vagy törlésre kerüljenek.

A portál együtt kezeli a téradatokat és az alfanumerikus adatokat, így minden lekérdezés eredménye helyrajzi számhoz kötött, illetve fordítva, egy adott helyrajzi számra rákeresve összegyűjti a területre vonatkozó valamennyi információt.

 

A barnamezős portál a korábban gazdasági (ipari), honvédelmi vagy katonai, közlekedési célú, illetve egyéb (lakó, intézményi, raktározási, kereskedelmi, szolgáltató) hasznosítású, de jelenleg használaton kívüli területek számbavételét, a rajtuk megvalósuló beruházások előkészítését, és ennek érdekében a hatékony tervezést szolgálja.

 A célok érdekében az alábbi fő funkciókat kell megvalósítani:

 • szabványos elérés biztosítása az NTI releváns adatköreihez,
 • adatfeltöltési lehetőség biztosítása a vagyonkezelők és az önkormányzatok számára,
 • elemzési lehetőségek biztosítása a beruházások előkészítésében résztvevők, valamint a döntéshozók számára,
 • lekérdezési lehetőségek biztosítása a felhasználók számára,
 • hozzáférés és adatbiztonság biztosítása.

A portál valamennyi felhasználó számára elérhető kell, hogy legyen.

 

A barnamezős adatbázis informatikai rendszere az NTI szabványainak megfelelően került volna kialakításra. A legfőbb adatkörök, amelyek a barnamezős területek újrahasznosítása szempontjából fontosak:

 • környezetvédelem,
 • természetvédelem,
 • műemlékvédelem,
 • vízminőség-védelem,
 • kármentesítéssel érintetett területek (OKIR- KÁRINFO),
 • közlekedés,
 • energia,
 • területrendezés,
 • településrendezés,
 • építésügy (ÉMO, e-közmű),
 • ingatlan-nyilvántartás,
 • topográfiai térképek,
 • ortofotók.

 

Szakirodalom

 • Barnamezős területek nyilvántartását, elemzését és adatszolgáltatását támogató portál (részanyag az NTI MVT készítéséhez)

Magó Erzsébet, Rosivall Emese, Somogyi Zsuzsanna BM Támogatás-koordinációs Főosztály 2016. május 27.

 • A barnamezős területek kataszterezésének kialakítására irányuló koncepcióterv elkészítése, valamint a kataszter megvalósítására irányuló projekt elkészítése

Dr. Havas Ádám 2015. október

 • Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I.3) OGY határozat
 • Orosz É. (2012): A barnamező fogalmának változó értelmezése Tér és Társadalom /26. évf., 2. szám
 • CEMAT - Spatial development glossary European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning
 • KUKELY GY.–BARTA GY.–BELUSZKY P.–GYŐRI R. (2006) Barnamezős területek rehabilitációja Budapesten. Tér és Társadalom, XX. évf., 2006/1 57-71,
 •  Barnamezők és kezelésük Európában, valamint Magyarországon (PhD –értekezés tézisei) 2016 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
 •  Barnamezők kezelése és a területigény Európában (2014) URBACT III. Program Nemzeti Tájékoztatási Pont Magyarország

 

scrollUp