Építésügyi hatóság

Magyar Mária
Létrehozva: 2017-11-30 / módosítva: 2017-11-30

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezései szerint közigazgatási hatósági ügy az, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti. A törvény alkalmazásában az ügyet intéző hatóság pedig az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet (akit) törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki. Az építésügyben az engedélyezési, bejelentési, tudomásulvételi, vagy hatósági kötelezési ügyek intézésére kijelölt hatóságok egyike az építésügyi hatóság.

 

Amikor egy építésügyi hatóság ügyet intéz, vizsgálnia kell, hogy rendelkezik e jogszabályi felhatalmazással erre, azaz van-e hatásköre az ügy intézésére. Hatáskör hiányában nem járhat el az ügyben. Azonban az építésügyi hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el. Az építésügyi hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni, ezért ennek tényét az eljárás teljes folyamatában vizsgálnia kell.

 

Építési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság eljárásának lefolytatása szükséges. Az építésügyi hatóság

 • építési engedélyezési,
 • összevont engedélyezési,
 • fennmaradási engedélyezési,
 • használatbavételi engedélyezési,
 • bontási engedélyezési,
 • közreműködő hatóság közreműködésével - integrált eljárást
 • összevont engedélyezési építésügyi hatósági
 • engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,
 • jogutódlás tudomásulvételi,
 • használatbavétel tudomásulvételi,
 • az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,
 • hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,
 • kötelezési,
 • végrehajtási,
 • szakhatósági, valamint
 • veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi

eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt, valamint hatósági bizonyítványt állít ki.

 

Jogszabályban meghatározott esetekben és módon az építésügyi

 1. hatóság elrendelheti
 • a telek bekerítését,
 • az engedély nélküli építményhasználat megszüntetését.
 1. hatóságnak el kell rendelnie
 • az építmény, építményrész részleges vagy teljes átalakítását, - amennyiben ez nem lehetséges, vagy ha az építtető ezt nem vállalja - a lebontását vagy az újraépítését, ha a kivitelezés az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyeztető módon történik,
 • az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a közbiztonságot veszélyeztető állapot és használat megszüntetését,
 •  az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetését, ha azt rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas módon építették meg, vagy ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyeztető állapot keletkezett,
 • az építésügyi hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelő állapot kialakítását, amennyiben a jogerős és végrehajtható építési engedélytől való eltérés építési engedélyhez kötött, de attól építésügyi hatósági engedély nélkül tértek el,
 • az építmény környezetéből az építési tevékenység során keletkezett építési hulladék, maradék építőanyag és építési segédeszközök elszállítását, a környezetnek és a terep felszínének az eredeti vagy az engedélyezett állapotban történő kialakítását, a környezetben okozott károk megszüntetését,
 • energetikai tanúsítvány elkészíttetését,
 • az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését vagy az építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyezteti.

Az építésügyi hatóság megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba az elrendelt jogerős és végrehajtható kötelezettséget be kell jegyezni.

 

Az építésügyi hatóság jogosult az építési tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére. Az építésügyi hatóság ellenőrzési területe és jogköre alapvetően az építésügyi hatósági engedélyezésekkel és tudomásul vétellel összefüggő ellenőrzésekre terjed ki. Ellenőrzi a saját döntésében foglaltak betartását.

 

Az építésügyi hatóság, amennyiben a végrehajtható kötelezettséget – annak nem teljesítése miatt a kötelezett terhére hatósági úton, a felmerülő költségeket megelőlegezve – maga végezteti el, a költségek erejéig, azok megtérítéséig az érintett ingatlanra jelzálogjogot jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba.

 

scrollUp