Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

ÉTDR

Varga Illés Levente
Létrehozva: 2016-06-17 / módosítva: 2017-06-07

Az ÉTDR – teljes nevén „Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer” – 2012-ben Európai Uniós forrásból valósult meg. Az ÉTDR rendszer lehetővé teszi, hogy az építtetők az építésügyi hatósági engedély kérelmüket elektronikus formában nyújtsák be az illetékes építésügyi hatósághoz. Az építésügyi hatóságok (első és másodfok) valamint a szakhatóságok a döntéseiket az ÉTDR rendszer segítségével egységes, elektronikus formában hozzák meg és elektronikusan hitelesítik. A hagyományos, papír alapú kapcsolattartást igénylő ügyfelek számára az építésügyi hatóságok az ÉTDR-ben készült iratokat papír alapon küldik meg.

 

A rendszer elérhetősége: https://www.etdr.gov.hu

 

A rendszer leírása és hivatalos támogatás: http://www.e-epites.hu/etdr

 

ÉTDR oktatás: /tudastar/etdr

 

Működési koncepció

Az ÉTDR az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást országos szinten, egységesen támogató központi informatikai rendszer, mely az interneten érhető el. Használatához – az internet-hozzáférésen túl – alapvetően elegendő egy böngésző, de természetesen rendelkeznünk kell a rendszerben kezelt dokumentumok megtekintéséhez szükséges szoftverekkel is.

 

Az eljárás minden dokumentációs mozzanata elektronikus formában zajlik. A kérelem nem elektronikus formában is megtehető ugyan, de a hatóságok számára az iratanyag már elektronikus formában áll rendelkezésre. Az eljárás iratai (határozatok, végzések, záradékolt tervek, stb.) csak elektronikus formában készülnek, de kérésre papíralapú másolat, vagy – külön másolati költség megfizetése mellett – papíralapú hiteles másolat is előállítható.

 

A dokumentumkezelés elektronizációjával szükségszerűen változott a hatóságok közötti kommunikáció hierarchiája. A különböző feladatokat ellátó igazgatási szervek különböző jogosultságokkal bírnak az elektronikus adatok tekintetében, de az azokhoz való hozzáférés módja azonos. Ugyanúgy, böngésző alapú hozzáféréssel tekinthetik meg az iratokat, tölthetik fel saját kiadmányaikat, s ugyanazon központi szolgáltatásokat alkalmazhatják munkájuk során. Ezen új technológiához igazodva kerültek kialakításra a kérelmezők, ügyfelek és egyéb közreműködőkkel történő kapcsolattartási módok.

 

Elsődleges igényünk az elektronikus közigazgatásban, hogy a benyújtott dokumentáció elektronikus formátumú legyen. Nem változtatva az évtizedek alatt kialakult ügyindítási szokásokon, továbbra is lehetőség van személyesen benyújtani azt az erre felkészült ügyfélszolgálati ponton. Ezen ügyfélszolgálati pontok idővel alapvetően a kormányablakok (integrált ügyfélszolgálati irodák) lesznek, de ügyfélszolgálatot működtet valamennyi építésügyi és építésfelügyeleti hatóság is, továbbá ügyeink intézésében segítségünkre vannak az építésügyi szolgáltatási pontok is. Jogszabály mindezek mellett lehetővé teszi a kérelem postai benyújtását is, mely bizonyos irattípusoknál kézenfekvő megoldás. Az érintett ügyfelek, szomszédok jogaik gyakorlásához szintén a már említett ügyfélszolgálati pontokat vehetik igénybe, de élhetnek a postai úttal is.

 

Természetesen az elektronizáció nem merül ki abban, hogy CD-n adjuk be a korábban papír alapon benyújtott dokumentumokat. A kérelmezőnek (vagy annak megbízottjának), az eljárás egyéb résztvevőjének lehetősége van otthonról, számítógépe segítségével kapcsolatot tartani a közreműködő hatóságokkal. Az ehhez kialakított online felületek felépítésükben, működésükben közel azonosak a hatóság felületeivel, így a hatósági és az ügyféli oldal között a technológiai információcsere is segíti az online felület használatának elsajátítását.

 

Az elektronikus ügyintézés eredményeként születő hatósági kiadmányok, döntések is elektronikusak, így elektronikusan hitelesek. Ha valaki papír alapú kapcsolattartást igényel, akkor ő ennek csupán az elektronikusan hiteles dokumentumnak a papír alapú másolatát kapja. S alapesetben – ha jogszabály nem írja elő a hiteles másolat kézbesítését, vagy az ügyfél nem kérte azt, úgy – a papír alapú másolat nem is feltétlenül hiteles papír alapú másolat. Az irat hitelessége ugyanis éppen azzal ellenőrizhető minden közreműködő számára, hogy az érintettnek a jogosultságának megfelelő mélységig és ideig hozzáférést biztosít a rendszer, azaz bármikor az eljárás folyamán megtekintheti a hiteles iratot és azt lemásolhatja saját eszközére és azt tovább is adhatja. Az így letöltött hiteles dokumentáció tehát a finanszírozó banknak, pályázatot elbíráló szervnek, leendő kivitelezőnek is továbbadható elektronikusan hiteles formában.

 

Az ÉTDR-ben kiadott engedélyek tekintetében megszűnt az engedélyes, záradékolt dokumentáció építési helyszínen történő tartásának kényszere is: ha bármely hatóság ellenőrizné az építési tevékenységet, akkor az engedély meglétét és az engedélyezett terveket online ellenőrizheti akár saját hivatalában, akár – mobilkapcsolatot feltételezve – a helyszínen.

 

Kapcsolat más rendszerekkel

Az ÉTDR fejlesztése egy komplex rendszer létrehozását tűzte ki célul, amely más működő rendszerekkel is kapcsolatot tart azért, hogy a hatékonyságot növelje, az e-ügyintézés funkcionalitását minél teljesebbé tegye. Ezen csatlakozó rendszerek köre bővül és bővülni fog, ahogyan ezen rendszerek elkészülnek, fejlődnek, illetve ahogyan az igények az idő folyamán változnak.

 

Alapvetően fontos feladatot lát el az Ügyfélkapuval és a hitelesítő szolgáltatással való kapcsolat. A felhasználók azonosítását ugyanis nem maga az ÉTDR, hanem – a belépés módszerétől függően – ezek a rendszerek végzik el. Az ÉTDR hitelesítési szolgáltatója ezenfelül a hatósági iratok elektronikus hitelesítését (digitális aláírását) is biztosítja. Az Ügyfélkapu (https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu) kapcsolata az ügyfél ilyen irányú rendelkezése esetén üzenettovábbítási (kézbesítési) feladatot is ellát. A szakhatóságok tekintetében ilyen üzenettovábbítást a Hivatali kapu szolgáltatása biztosít (https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hkp.html).

 

Lehetőség van az egyes hatóságok helyi iratkezelő rendszereinek a csatlakoztatására is (http://www.e-epites.hu/etdr/etdr-hez-iktatasi-rendszer-csatlakozasa). E kapcsolat célja, hogy az érkeztetési és iktatási feladatokat automatizálni lehessen, azaz az iratkezelési műveletekre fordított idő a jogszabályi keretek között minimalizálható legyen.

 

Az elektronikus illeték- és díjfizetést az EFER (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (http://www.kifu.gov.hu/kifu/sites/default/files/EFER_tajekoztato_anyag_v1.pdf) teszi lehetővé. Lásd még Építésügyi Fizetési Portál (https://efp.e-epites.hu)

 

Az építési helyszín tárgyi és szomszédos ingatlanjait, az azokkal rendelkezni jogosultakat a földhivatali csatlakozás segíti majd megismerni. (Lásd még: http://www.foldhivatal.hu/content/view/172/163)

 

A kiadmányok papír alapú kézbesítését a postai csatlakozás (/tudastar/posta-ekozigazgatas) biztosíthatja a jövőben.

Az építésügyi igazgatás nyilvántartási és statisztikai adatait az Országos Építésügyi Nyilvántartás (/tudastar/orszagos-epitesugyi-nyilvantartas) gyűjti és kezeli.

 

Ezen kapcsolatok kapcsán annyit kell tudnia egy felhasználónak, hogy az ÉTDR szolgáltatásai ezen csatlakozó rendszerek elkészültétől és szolgáltatásainak minőségétől is függenek. Azaz az ÉTDR a csatlakozó területeken pontosan annyi és olyan minőségű szolgáltatást közvetít a felhasználók felé, melyeket a csatlakozó szakrendszerek biztosítanak az ÉTDR felhasználói számára.

 

Jogosultságok

A rendszer legfontosabb szereplői maguk az állampolgárok, azaz a felhasználók. Felhasználó lehet hatósági felhasználó és nem hatósági felhasználó is. Ahogyan a való életben is előfordulhat, úgy az ÉTDR is biztosítja, hogy egy személy egymaga és egy időben építtető, tervező, megbízott, képviselő, szakértő, ellenérdekű ügyfél, érdeklődő állampolgár, szakértő, opponens, de akár hatósági ügyintéző, vezető, ügyfélszolgálatos vagy adminisztrátor legyen különböző ügyekben. A felhasználó jogait az eljárásban betöltött szerepe alapján gyakorolhatja, azaz lehetőségeit a rendszer egy konkrét ügy viszonyában és nem a belépés módjában határozza meg. Belépéskor csupán annyit kell megadni, hogy ügyféli vagy hatósági (azon belül ügyintézői vagy ügyfélszolgálati) oldalra kívánunk belépni.

 

Tehát míg minden esetben ugyanolyan módon lépünk be az ÉTDR online felületére, addig egy konkrét ügyben gyakorolható jogaink mindig az ügyben betöltött szerepünktől és az ügy állapotától függenek.

 

Egy ügyben eljárni azonban – ahogyan a valós életben is – csak természetes személyek képesek. Csak természetes személynek lehet tolla, igazolványa, csak természetes személy tud olvasni és írni. Amennyiben a jogosultság egy jogi személyt illet meg, úgy nevében is csak egy természetes személy képes cselekedni. Ez alapesetben a „cégjegyzésre jogosult személy” (akinek adatait a cégnyilvántartás tartalmazza), de meghatalmazás alapján más is lehet. Jogi személy tehát nem lehet az ÉTDR gyakorlati felhasználója.

 

Tárhelyet létesíthet, szerkeszthet, továbbá dokumentumokat szabadon feltölthet a kérelmező, vagy nevében annak meghatalmazottja, képviselője (/tudastar/meghatalmazas-kepviselet). A kérelem benyújtása előtt ő adhat betekintői jogot az egyéb szereplőknek (ez a jog azonban csak olvasási jog, írási jogot nem ad). Kérelem benyújtása után az ő jogosítványai annyiban változnak, hogy a szabad feltöltési joga megszűnik, hiszen egy eljárásban nem lehet csak úgy az eljárási iratokat kedvünkre módosítgatni. (lásd még: kérelem benyújtása /tudastar/kerelem-es-mellekletei)

 

Ugyanezen okból hatóság (illetve eljárásban az ügyfelek is) csak eljárási cselekményeken keresztül adhatnak hozzá dokumentumot az eljárás mappájához. Egy eljárás irataihoz alapvetően a közreműködő szervezetek, hatóságok ügyintézői és az ügyfelek férnek hozzá. Azonban ez a hozzáférés sem egyforma jogosultságot takar. Az eljárás egy szereplője csak annyit lát egy eljárásból, amennyi iratot számára megküldenek. Azaz az eljáró hatóság megkeresését és a szakhatóság erre adott válaszát csak ez a két szerv látja, ha csak nem adták hozzá címzettként az eljárás egyéb szereplőit is, vagy nem adtak számukra betekintési jogot. Az eljáró építésügyi hatóság sem fogja látni azokat a dokumentumokat, melyeket nem csatolunk a kérelemhez.

 

Amennyiben egy személynek iratbetekintési joga van, úgy ő a jogosultsággal érintett dokumentumokat nem csak megtekintheti, de gépére le is másolhatja és ki is nyomtathatja. (Lásd még: iratbetekintés » /tudastar/iratbetekintes)

 

Írási joga eljárásban csak annak a felhasználónak van, aki eljárási cselekményt indíthat. Ilyen eljárási cselekmény önállóan is indítható (pl. kérelmező kérelmét módosíthatja, visszavonhatja), de az eljárási cselekménnyel érintettek az ezen cselekményre válaszul is indíthatnak (pl. egy hiánypótlási felhívásra biztosított a hiánypótlás teljesítése, egy fellebbezhető döntésre jogorvoslati kérelem terjeszthető elő). A mappába újabb dokumentumok ezen cselekmények mellékleteiként tölthetők fel.

 

Regisztráció, azonosítási módok

Az ÉTDR-ben aktív tevékenység (közreműködés) kizárólag regisztrált és bejelentkezett ügyfelek által végezhető. Az ÉTDR-be az ügyfélkapun keresztül (vagy tanúsítvány alapon, de erre nem iigazán van példa) lehet belépni, s csak e két mód ad lehetőséget a regisztrációra is. Regisztrációra azért van szükség, mert adatvédelmi okokból az azonosító rendszerek nem adják át a felhasználó személyes adatait, így még egy sikeres azonosítás és belépés esetén sem tudhatja a szakrendszer, hogy kicsoda a felhasználó. A jogosultságok birtoklásához azonban szükséges az azonosítás, így a regisztrációs adataink megadása. Tudnunk kell azonban, hogy a regisztrációs adatok közül azokat, melyeket az azonosításhoz használ a rendszer, azokat az azonosító rendszerrel ellenőrizteti az ÉTDR (elkerülendő azt, hogy más személynek adhassa ki magát valaki, mint amire az azonosítója szól).

Regisztráció nélkül érhetjük el az ÉTDR ún. Általános tájékoztató felületét, ahol a jogszabály által elrendelt közzétételi adatok között lehet böngészni.

 

scrollUp