Kéményseprő

Dr. Bedő Katalin
Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2016-07-13

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015.CCXI. törvény (a továbbiakban Kémény tv.) határozza meg a kötelező közszolgáltatás során végzett ellenőrzések szabályait.


A kéményseprő-ipari tevékenységet

 • a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprő-ipari szerv) közfeladatként
  • a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében,
  • a kizárólag fenti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van,
  • előző pont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében,

valamint

 • a kéményseprő-ipari szolgáltató az egyéb ingatlanok esetében

látja el.

 

A kéményseprő-ipari tevékenység sormunka keretében és sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.

 

A kéményseprő-ipari szerv az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást megrendelés nélkül, ütemezett sormunka keretében látja el az ingatlan használójának előzetes írásbeli értesítése alapján. Ha az ingatlan használójának a jelzett időpont nem megfelelő, a kéményseprő-ipari szerv írásban az első időponttól számított harminc napon belüli időszakra eső második időpontot jelöl meg, tájékoztatást nyújtva az ingatlan használójának felróható okból elmaradó, sormunkában meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatos ingatlanhasználói kötelezettségekről és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről. Az időszakos ellenőrzés második időpontban történő meghiúsulása esetén a kéményseprő-ipari szerv és az ingatlan használója harmadik időpontban állapodnak meg.

 

A kéményseprő-ipari szerv és kéményseprő-ipari szolgáltató

 • a nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető,
 • a használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága,
 • a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása,
 • a ki nem égethető, használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,
 • a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermék-elvezetőnél az E-F tűzvédelmi osztályú - nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú - tetőhéjalás esetén a szikrafogó hiánya,
 • a B-F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezetet - a falába beépítve - tartalmazó égéstermékelvezető használata,
 • a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata,
 • a nem megfelelően rögzített, tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem,
 • a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása, vagy
 • az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma

miatti - az életet és a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető - veszély észlelése esetén soron kívül, de legkésőbb három munkanapon belül értesíti az első fokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.

 

Ha a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató a tevékenysége során a szakterületét érintően az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli,

 • a helyszínen írásban felszólítja az ingatlan használóját a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére a szabálytalanság megszüntetéséig;
 • a felszólítás megküldésével haladéktalanul tájékoztatja - a veszély jellegétől függően - a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a földgázelosztót.

 

Ha a tűzvédelmi hatóság a fenti tájékoztatást követően megállapítja, hogy az ingatlan használója és az ingatlan tulajdonosa nem azonos, három napon belül írásban értesíti az ingatlan tulajdonosát is erről és az égéstermék-elvezető használatának tilalmáról.

 

A tűzvédelmi hatóság a tájékoztatást követő harminc napon belül ellenőrzi az ingatlanhasználó meghatározott kötelezettségének teljesítését. Ha a tűzvédelmi hatóság megállapítja, hogy az ingatlan használója az égéstermék-elvezetőt a tilalom ellenére üzemelteti és az üzemeltetés az életet és a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, az ingatlan tulajdonosával szemben tűzvédelmi bírságot szab ki a tűzvédelmi bírságról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint.

A tűzvédelmi hatóság megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését, ha az ingatlan tulajdonosa a hatóság felhívására az előírt határidőben sem tesz eleget kötelezettségének.

 

A tűzvédelmi hatóság tiltását követően az égéstermék-elvezető akkor üzemeltethető újra, ha a szabálytalanságot megszüntették, és azt a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó igazolja. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a dokumentum másolatát a tűzvédelmi hatóság részére a kiállítástól számított három munkanapon belül továbbítja.

 

A tűzvédelmi hatóság kérelemre hatósági eljárásban vizsgálja ki a kéményseprő-ipari szolgáltató által kiállított dokumentum kiadásával, valamint a felmérésről szóló értesítéssel kapcsolatos vitás ügyeket, és azok tartalmát felülvizsgálja.

Az eljárás megindítására irányuló kérelem tizenöt napon belül nyújtható be a tűzvédelmi hatósághoz. A kérelemhez mellékelni kell a dokumentum, illetve értesítés másolatát és az első fokú hatósági eljárásért fizetendő eljárási illeték megfizetését igazoló okiratot.

 

Ha a tűzvédelmi hatóság megállapítja, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltató nem tett eleget kötelezettségnek, határozatban állapítja meg a dokumentum három munkanapon belül történő kiadásának kötelezettségét. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet elutasítja, ha a dokumentumot a kéményseprő-ipari szolgáltató kiadta.

Ha a tűzvédelmi hatóság a felülvizsgálata során megállapítja, hogy a dokumentum tartalma nem megfelelő, és a dokumentum kiállításának alapjául szolgáló kéményseprő-ipari feladat elvégzésének időpontjában fennálló adat rendelkezésre áll, határozatban módosítja a dokumentum tartalmát. Ha a dokumentum módosításához nem áll rendelkezésre minden adat, a tűzvédelmi hatóság határozatban kötelezi a kéményseprő-ipari szolgáltatót a dokumentum alapjául szolgáló feladat ismételt elvégzésére.

Az eljárást lezáró döntést a kérelmező ügyféllel és a kéményseprő-ipari szolgáltatóval is közölni kell.

 

A tűzvédelmi hatóság a kéményseprő-ipari szolgáltatót a kéményseprő-ipari tevékenység gyakorlásától eltilthatja, ha megállapítja, hogy a kéményseprő-ipari tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt szakmai, személyi és tárgyi feltételekkel teljes mértékben nem rendelkezik.

 

A tűzvédelmi hatóság vizsgálja

 • a kéményseprő-ipari szervnél a kéményseprő-ipari tevékenység szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek fennállását,
 • a kéményseprő-ipari szerv tevékenységét.

 

A tűzvédelmi hatóság a kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó szabályok megsértése esetén a kéményseprő-ipari szervet - határidő tűzésével - írásban a jogszerű állapot helyreállítására hívja fel és felhívásáról, valamint intézkedéséről a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét írásban tájékoztatja.

 

 

scrollUp