Kormányablakok, okmányirodák

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2016-06-17

A fővárosi és megyei kormányhivatal a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban integrált ügyfélszolgálatot (kormányablak) működtet. A kormányablak egyes eljárások során országos illetékességgel jár el.

 

A járási hivatalok települési ügysegédei közreműködnek a kormányablak feladatai ellátásában. Az ügysegéd ügyfélfogadást a www.kormanyhivatal.hu honlapon, a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól lekérdezhető, illetve a helyben szokásos módon közzétett helyszínen és időpontban biztosít az ügyfelek számára.

 

A kormányablak az ügyek többségében kizárólagos hatáskörben jár el. Az ügyek egy részében azonnali ügyintézésre is lehetőség van. [Az ügy akkor tekinthető azonnal intézhetőnek, amikor az ügyfél az azonnali elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt a kérelem benyújtásakor biztosítja]

A kormányablakban előterjeszthetőek olyan beadványok is, amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz továbbít. Amennyiben a beadvány hiányos, a kormányablak tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról, és amennyiben a hiányok jellege lehetővé teszi, biztosítja az azonnali javítás vagy pótlás lehetőségét. Az ügyfél kérésére a kormányablak a beadványt a hiányoktól függetlenül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. Az ügyfél a hiányosságok pótlását - ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott hiánypótlási felhívás teljesítését is - a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak. Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.

 

A kormányablak az ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

 

A kormányablak feladatainak ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint.

 

A kormányablakban intézett és intézni tervezett ügykörökkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat általi előzetes tájékoztatás ellátásának szakmai megalapozottsága érdekében digitális adatbázis (a továbbiakban: tudástár) működik

A tudástár tartalmának jogszabály-változáson alapuló módosításáért az ügykör tekintetében szabályozásra feladat- és hatáskörrel rendelkező szakminiszter a felelős. Ennek keretében a szakminiszter köteles gondoskodni

 1. az új ügykörök esetében a kormányablakban való intézhetőség vizsgálatáról,
 2. az új ügyköröknek a kormányablakban való intézhetősége esetében a 3-8. § szerinti ügykörszint megállapításáról,
 3. az új, illetve módosult ügykörökhöz kapcsolódóan a tudástár tartalmának kiegészítéséről, illetve módosításáról,
 4. a hatályon kívül helyezett jogszabályon alapuló ügykörökhöz kapcsolódó tudástár-tartalommal összefüggésben a hatályon kívül helyezés bejegyzéséről.

 

A tudástár tekintetében:

 • formai hiba: a tudástár szakmai tartalmát, az ügykör jogszabályoknak megfelelő elintézhetőségét nem befolyásoló, de a tudástár alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság;
 • tartalmi hiba: a tudástár szakmai tartalmát közvetlenül érintő, az ügykör elintézhetőségét közvetlenül befolyásoló probléma.

Formai hiba észlelése esetén a formai hibát a miniszter a szakminiszter egyidejű értesítése mellett kijavítja. Tartalmi hiba észlelése esetén a miniszter a szakminiszterhez fordul, aki köteles a tartalmi hiba kijavításáról a megkeresés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül gondoskodni. Tartalmi hiba kijavítására csak a szakminiszter egyetértésével kerülhet sor.

 

A fővárosi és megyei kormányhivatal a www.kormanyhivatal.hu honlapon, valamint a helyben szokásos módon folyamatos tájékoztatást ad arról, hogy mely kormányablakok hogyan tesznek eleget a kormányablakokra előírt feltételeknek.

A kormányablakban azonnal intézhető ügyek

 1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem
 2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése
 3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
 4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
 5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát
 6. Értesítési cím bejelentése
 7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani
 8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése
 9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele
 10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása
 11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)
 12. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén
 13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
 14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
 15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
 16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
 17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
 18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
 19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
 20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
 21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
 22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
 23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem
 24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
 25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
 26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
 27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
 28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
 29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
 30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
 31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
 32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
 33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem
 34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
 35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
 36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem
 37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
 38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek

 1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
 2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem
 3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem
 4. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele
 5. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
 6. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
 7. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
 8. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
 9. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
 10. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
 11. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem
 12. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem
 13. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján
 14. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem
 15. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése
 16. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan
 17. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem
 18. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem
 19. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
 20. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
 21. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
 22. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
 23. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem
 24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
 25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
 26. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
 27. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
 28. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
 29. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem
 30. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően)
 31. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)
 32. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem
 33. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
 34. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
 35. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
 36. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
 37. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
 38. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
 39. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
 40. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
 41. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
 42. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

 

A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok

 1. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
 2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
 3. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
 4. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
 5. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
 6. Építési engedély kiadása iránti kérelem
 7. Bontási engedély kiadása iránti kérelem
 8. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem
 9. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem
 10. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 11. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
 12. Bontás tudomásulvétele iránti kérelem
 13. Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 14. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem
 15. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem
 16. Használatbavételi engedély iránti kérelem
 17. Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
 18. Összevont telepítési eljárás iránti kérelem
 19. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem
 20. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem
 21. Műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem
 22. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése
 23. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem
 24. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz
 25. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz
 26. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz
 27. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
 28. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem
 29. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése
 30. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 31. Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 32. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 33. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem
 34. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül
 35. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére
 36. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére
 37. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem
 38. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés
 39. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem
 40. Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatban
 41. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem
 42. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem
 43. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem
 44. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári szerződésnek
 45. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek (kivéve önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme
 46. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
 47. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés
 48. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem
 49. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 50. Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése
 51. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán
 52. Aktív korúak ellátása iránti kérelem
 53. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem
 54. Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem
 55. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
 56. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
 57. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése
 58. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése
 59. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem
 60. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok kirendelése iránti kérelem
 61. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem
 62. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére
 63. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik
 64. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem
 65. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem
 66. Állampolgársági honosítási kérelem
 67. Állampolgársági visszahonosítási kérelem
 68. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat
 69. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat
 70. Állampolgárság visszaállítására irányuló kérelem
 71. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 72. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem
 73. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem
 74. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
 75. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat
 76. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket
 77. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása
 78. Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
 79. Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
 80. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem
 81. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról
 82. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem
 83. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
 84. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
 85. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
 86. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
 87. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
 88. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
 89. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
 90. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
 91. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 92. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
 93. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése
 94. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 95. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
 96. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése
 97. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 98. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
 99. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése
 100. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 101. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
 102. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése
 103. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 104. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
 105. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése
 106. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 107. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
 108. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése
 109. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
 110. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem
 111. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem
 112. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
 113. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
 114. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása
 115. Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése
 116. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése
 117. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
 118. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
 119. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme
 120. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 121. Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések
 122. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem
 123. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme
 124. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem
 125. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem
 126. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem
 127. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
 128. Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
 129. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
 130. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem
 131. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
 132. Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem
 133. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem
 134. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem
 135. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem
 136. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 137. Útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem
 138. Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés d)-g) pontjában foglalt feltételek fennállásának igazolását célzó meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem
 139. Harmadik országbeli állampolgár magyarországi szálláshelyének bejelentése
 140. Az Európai Gazdasági Térség állampolgár és a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag úti okmánya, személyazonosító igazolványa, illetve tartózkodási jogát igazoló okmánya eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése
 141. A harmadik országbeli állampolgár úti okmánya, valamint tartózkodásra jogosító engedélye elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése
 142. Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése
 143. Előzetes hozzájárulás és előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem családi napközi, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosításával kapcsolatban
 144. Sírnyitás engedélyezésére irányuló kérelem
 145. Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló kérelem
 146. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése
 147. Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése
 148. Földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentése
 149. Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése
 150. Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
 151. Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásának bejelentése
 152. Csecsemőgondozási díj iránti kérelem
 153. Gyermekgondozási díj iránti kérelem
 154. Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem
 155. Külszolgálatos kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő részére kiállítható Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem
 156. Biztosítási kötelezettség elbírálása iránti kérelem (E101, E102, E103)
 157. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány/jogosultság igazolás fennálló és zárult időszakra (E 104, E 106, E 109, E 121) kiállítása iránti kérelem (E 107. E 001/S009, S016, S017, S018, S019, S044, S045, S071)
 158. Igazolás iránti kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány (E 106, E 109, E 120, E 121/ S072, S073, S1) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban fennálló jogosultság esetén
 159. Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány (E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén
 160. Egészségügyi ellátásra való jogosultságról szóló igazolások és egyéb igazolások kiadása iránti kérelem uniós rendeletek alapján, zárult jogosultsági időszakra/helyben lakási időszakra vonatkozóan (E104/S040, S041)
 161. Információkérésre irányuló kérelem biztosítási időkről (E104)
 162. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén (E106, E109)
 163. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező nyugdíjas részére (E121)
 164. Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti kérelem üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés esetén (E123)
 165. Nagykorú családtag jogosultságának bejegyzése iránti kérelem rendezetlen magyarországi jogviszony esetén (E106, E109)
 166. Táppénz iránti kérelem
 167. Gyermekápolási táppénz iránti kérelem
 168. Baleseti táppénz iránti kérelem
 169. Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és eljárási bírság megfizetésével kapcsolatos méltányossági kérelem
 170. Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és cseréje iránti kérelem
 171. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező magyar állampolgár külföldi biztosításának bejelentése
 172. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem újszülött részére
 173. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem kiskorú részére
 174. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú részére
 175. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése
 176. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadása iránti kérelem
 177. Költségmentesség iránti kérelem a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadásával összefüggésben
 178. Időskorúak járadékára vagy ápolási díjra jogosult személy kérelme az ügyben keletkezett iratok megküldése iránt lakcímváltozás esetén
 179. Időskorúak járadékának felülvizsgálata iránti kérelem
 180. Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés
 181. Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés
 182. Egybefüggően három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás bejelentése fogyatékossági támogatás ügyében
 183. Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem
 184. Adókedvezmény megállapításához szükséges fogyatékossági támogatással kapcsolatos hatósági igazolvány kiadása iránti kérelem

 

scrollUp