Kormányhivatalok

létrehozva: 2015-11-20

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei.

A kormányhivatal

 • vezetője: kormánymegbízott;
 • alapítója: Országgyűlés;
 • alapítás dátuma: 2011. január 1.

 

A megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. A fővárosi kormányhivatal illetékessége Budapest főváros területére, a Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi területe Pest megyére terjed ki.

 

A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.

A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda - ha jogszabály kivételt nem tesz - az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak vagy okmányiroda is működik, az eljárásra a kormánymegbízott által a járási hivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak vagy okmányiroda az illetékes.

 

A kormányhivatal kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre, valamint járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokra (a továbbiakban együtt: járási hivatal) tagozódik. A járási hivatal vezetője a járási hivatalvezető.

 

A kormányhivatal

 1. önálló szervezeti egységei
 • a főosztályok [egységen belül legalább kettő osztály jogállású szervezeti egység működik],
 • a főosztály jogállású járási hivatalok [a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége], valamint
 • az önálló osztályok [osztályvezető vezeti]:
 • a kormánymegbízotti kabinet;
 • a főigazgatói titkárság;
 • a védelmi bizottság titkársága;
 • a belső ellenőrzési osztály
 1. nem önálló szervezeti egységek
 • a főosztályokon belül működő osztályok, valamint
 • a járási hivatalon belül működő osztályok.

 

A kormányhivatal vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői:

 • a főigazgató;
 • az igazgató;
 • a gazdasági vezető [főosztályvezető jogállású kormánytisztviselő];
 • a járási hivatalvezető;
 • a járási hivatalvezető-helyettes [egyben a járási hivatal valamely osztályának vezetője];
 • a főosztályvezető;
 • a főosztályvezető-helyettes [egyben a kormányhivatal valamely osztályának vezetője];
 • az osztályvezető.

Az állami főépítész az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály építésügyi feladatokat ellátó osztályát vezeti.

 

A munkáltatói jogokat

 • a kormányhivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett a kormánymegbízott;
 • a járási hivatalvezető felett - a kinevezés és a felmentés, valamint a hivatalvesztés fegyelmi büntetés kiszabása kivételével - a kormánymegbízott;
 • a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett a járási hivatalvezető

gyakorolja. A munkáltatói jogkör gyakorlója utasíthatja a kormánytisztviselőt a kormányhivatal vagy a járási hivatal bármely szervezeti egysége feladatkörét érintő hatósági feladatellátás során szükséges szakkérdés vizsgálatában való közreműködésre.

 

A kormánymegbízott a kormányhivatal vezetőjeként

 1. vezeti a kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, és ellátja annak közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatait;
 2. ellátja a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreit;
 3. ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat;
 4. biztosítja a kormányhivatal [megyei kormányhivatal és a járási hivatalok] szervezeti egységei szakmai feladatellátásának feltételeit;
 5. gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről;
 6. gondoskodik a belső kontrollrendszer létrehozásáról, működtetéséről és fejlesztéséről, valamint a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről;
 7. koordinálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását, kezdeményezi a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó adat minősítését és a minősítés felülvizsgálatát, kijelöli az adatvédelmi felelőst;
 8. ellátja a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban - különösen jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat;
 9. gondoskodik a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról, ennek érdekében integritás tanácsadót jelöl ki;
 10. ellátja a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló rendeletben meghatározott honvédelmi feladatokat,
 11. elkészíti és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó javaslatát,
 12. figyelemmel kíséri a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügy intézését, ennek keretében:
 • kapcsolatot tart a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervvel, valamint annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;
 • - a személyes és különleges adatok kivételével - adatot, tájékoztatást kérhet a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervétől;
 • eseti egyeztetést kezdeményezhet a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervekkel, illetve azok irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;
 • a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek, valamint a kormányhivatal részvételével munkacsoportot hozhat létre;
 • intézkedést javasolhat a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervénél;
 • a tényállás tisztázása érdekében és a hatósági ellenőrzés során feladat- és hatáskörükben érintett hatóságok együttműködése kereteinek kialakítására vonatkozóan a kiemelt jelentőségű ügyben javaslatot tehet;
 • a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv felügyeleti szervének felügyeleti eljárását kezdeményezheti;
 • kezdeményezésére a kiemelt jelentőségű ügyben a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél az irányító, szakmai irányító és felügyeleti szerv vezetője soron kívül törvényességi és hatékonysági ellenőrzést folytat le a kiemelt jelentőségű ügy tekintetében;
 • a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervet egyedi vagy rendszeres jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti - a (4) bekezdésben foglalttól eltérő határidővel -;
 • a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeknek a kiemelt jelentőségű ügy intézése során történő megszegésének alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet; valamint
 • további, a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben meghatározott, a kiemelt jelentőségű ügy intézésével kapcsolatos feladatot láthat el.
 • minden naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján a Kormány tagjait a kiemelt jelentőségű ügy intézéséről, valamint intézkedéseiről;
 • szükség esetén kezdeményezi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter intézkedését;
 • a Kormány döntését igénylő kérdésben előterjesztést készít a Kormány részére a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján; továbbá
 • minden hónap 1. munkanapján tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert a kiemelt jelentőségű ügy állásáról, valamint intézkedéseiről.
 1. összegző beszámolót készít minden év február 28. napjáig a fővárosi és megyei kormányhivatal előző évi tevékenységéről, amelyet megküld a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére.

 

A főigazgató ellátja

 1. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatait;
 2. a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

 

Az igazgató

 1. segíti a főigazgató munkáját;
 2. közreműködik a kormányhivatal munkájának összehangolásában;
 3. ellátja a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

 

A járási hivatalvezető

 1. vezeti a járási hivatalt,
 2. gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladat- és hatásköreit;
 3. ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető hatáskörébe utalt feladatokat;
 4. kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét;
 5. gondoskodik a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói munkaköri leírásának elkészítéséről és kiadásáról;
 6. szervezi és ellenőrzi a járási hivatal feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését.
 7. gyakorolja a járási hivatal feladat- és hatásköreit,
 8. gondoskodik - a kormánymegbízott által meghatározott keretek és feltételek között - a járási hivatal szakmai feladatellátásáról,
 9. gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről,
 10. ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

 

A kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

 1. a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően - a vezetőjüktől kapott utasítás és iránymutatás alapján - vezetik és ellenőrzik a szervezeti egység munkáját, és felelősek a szervezeti egység feladatainak ellátásáért;
 2. döntenek a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben;
 3. a jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetőik által meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket készítenek, tájékoztatást adnak, adatokat közölnek;
 4. ellátják a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott feladatokat;
 5. gyakorolják a kormányhivatalhoz címzett, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó átruházott hatásköröket;
 6. gondoskodnak a szervezeti egység kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói munkaköri leírásának elkészítéséről;
 7. szervezik és ellenőrzik a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, biztosítják az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését;
 8. kezdeményezik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét.

 

A kiadmányozási jog az ügyben történő intézkedésre, közbenső intézkedésre, döntésre, valamint külső szervnek vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az intézkedést, a közbenső intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős.

A kormányhivatalnál a kiadmányozási jog jogosultja:

 1. a kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;
 2. a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető.

A kiadmányozási jog normatív utasítás formájában kiadott kiadmányozásról szóló szabályzatban, meghatározott ügycsoportok tekintetében részben vagy egészben átruházható, az átruházott kiadmányozási jog visszavonható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét. Hatósági ügyben a kiadmányozási jog kizárólag a szakmai feladatellátásért a jelen szervezeti és működési szabályzatban megjelölt felelős szervezeti egységének kormánytisztviselőjére ruházható át.

 

A kormányhivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály másodfokon eljáró hatóságként a kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;

b) az egészségügyről szóló törvényben;

c) a földgázellátásról szóló törvényben;

d) a hadigondozásról szóló törvényben;

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben;

f) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben;

g) a társasházakról szóló törvényben;

h) a távhőszolgáltatásról szóló törvényben;

i) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben;

j) a természet védelméről szóló törvényben;

k) a villamos energiáról szóló törvényben;

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

 

A kormányhivatalok szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő

 1. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott állami főépítészi;
 2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági;
 3. az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésfelügyeleti hatósági

feladatokat.

 

A Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az örökségvédelmi feladatok körében ellátja a feladat- és hatáskörét érintő

 1. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott a műemléki érték;
 2. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban a régészeti örökség

védelmével kapcsolatos feladatokat.

 

A járási hivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati feladatok körében ellátják

 1. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben;
 2. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben;
 3. a kormányablakokról szóló kormányrendeletben

meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

 

A járási hivatalok szervezeti egységei az okmányirodai feladatok körében ellátják

 1. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben;
 2. az illetékekről szóló törvényben;
 3. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben;
 4. a közúti közlekedésről szóló törvényben;
 5. a külföldre utazásról szóló törvényben;
 6. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben

és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat.

A járási hivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, melyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;

b) a földgázellátásról szóló törvényben;

c) a hadigondozásról szóló törvényben;

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben;

e) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben;

f) a társasházakról szóló törvényben;

g) a távhőszolgáltatásról szóló törvényben;

h) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben;

i) a villamos energiáról szóló törvényben;

j) a menedékjogról szóló törvényben;

k) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben;

l) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben,

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározott közlekedési hatósági feladatokat.

 

A járási hivatal az építésügyi feladatok körében ellátja a feladat- és hatáskörét érintő

 1. az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági;
 2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésfelügyeleti hatósági

feladatokat.

A járási hivatal ellátja a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

 

Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok

Budapest Főváros Kormányhivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Baranya Megyei Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Heves Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Somogy Megyei Kormányhivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Tolna Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Zala Megyei Kormányhivatal

 

scrollUp