Közúti közlekedési építmények hatósága

Magyar Mária
Létrehozva: 2017-04-07 / módosítva: 2017-05-02

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a Kormány útügyi közlekedési hatóságként

 1. az I. pontban meghatározott ügyekben első fokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát, másodfokon - ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi - a minisztert,
 2. a II. pontban meghatározott ügyekben első fokon a megyeszékhely szerinti járási hivatalt, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát - összeférhetetlenség esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal által kérelemre kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatalt -, másodfokon - ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi - a fővárosi és megyei kormányhivatalt,
 3. a III. pontban meghatározott ügyekben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokon - ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi - a fővárosi és megyei kormányhivatalt,
 4. a IV. pontban meghatározott ügyekben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokon - ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi - a fővárosi és megyei kormányhivatalt,
 5. az V. pontban meghatározott ügyekben első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát - összeférhetetlenség esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal által kérelemre kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatalát -, másodfokon - ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi - Budapest Főváros Kormányhivatalát

jelöli ki.

 

I. Útügyi közlekedési hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el az alábbi esetekben

 1. az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és gyorsutak, továbbá a közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei és műtárgyai, továbbá útépítési engedélyezési eljáráshoz nem köthető, önálló beruházásként megvalósuló 30 m szabadnyílást meghaladó műtárgyai, továbbá alagútjai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével kapcsolatos, valamint ezek tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29/A. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében és 36. § (2) bekezdésében meghatározott ügyek, továbbá az országos és helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak engedélyezése során ezen utak 30 m-nél nagyobb szabadnyílású műtárgyai, valamint alagútjai műszaki engedélyezése,
 2. a transzeurópai közúthálózat részét képező, 500 méter hosszt meghaladó alagutakkal kapcsolatos közlekedési hatósági hatáskörök gyakorlása,
 3. a gyorsforgalmi úti beruházáshoz kapcsolódó szintbeli csomópont kialakításával kapcsolatban az I/1. pont szerinti hatáskör gyakorlása, ha az alsóbbrendű út egyéb szakasza nem érintett,
 4. az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak és a közúti határátkelőhelyek hídjai, valamint a harminc méter szabadnyílást meghaladó hidak kiviteli tervének jóváhagyása,
 5. vasúti átjáró - az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével - létesítésének, áthelyezésének és megszüntetésének, valamint a létesítés és az áthelyezés során a vasúti átjáró biztosítási módjának és forgalmi rendjének engedélyezése,

 

II. Útügyi közlekedési hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el az alábbi esetekben:

 • az I/1-3. pontban, valamint az IV-V. pontban meghatározottak kivételével az út és műtárgyai, továbbá az út építésével, korszerűsítésével összefüggő járda, valamint önálló beruházásában megvalósuló 30 m szabadnyílást meg nem haladó gyalogos felüljárók és hidak építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével vagy bejelentésével összefüggő ügyek,
 • az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak 30 m szabadnyílást meg nem haladó hídjai kiviteli tervének jóváhagyása,
 • a közútkezelői felszólítás eredménytelensége esetén, az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére, megszüntetésére kötelezés,
 • az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak tekintetében a közút nem közlekedési célú, vagy rendkívüli igénybevétele miatti, a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belüli süllyedés, vagy más hiba kijavításának elrendelése,
 • a vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének, áthelyezésének, forgalomba helyezésének, megszüntetésének engedélyezése,
 • az ideiglenes vasúti átjáró létesítésének, megszüntetésének, forgalomba helyezésének engedélyezése,

 

III. Útügyi közlekedési hatóságként első fokon a megyei kormányhivatal járási hivatala, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala, másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el az alábbi esetekben:

 1. az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek,
 2. a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, vagy egyéb növényzet eltávolításának elrendelése,
 3. a vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, vagy egyéb növényzet kivágásának elrendelése,
 4. a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése.

 

IV. Útügyi közlekedési hatóságként első fokon a megyei kormányhivatal járási hivatala, másodfokon a megyei kormányhivatal jár el a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést) során.

 

V. Útügyi közlekedési hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el az alábbi esetekben:

 • a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése és
 • a fővárosban a járdák, a gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést)
scrollUp