Működési engedély

Dr. Bedő Katalin
Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2016-07-13

A működési engedélyre vonatkozó törvényi szabályokat és fogalmakat a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban Kertv.) tartalmazza. A részletszabályokat pedig a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (R.) tartalmazza.

 

Az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa alapján engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő a Kertv.-ben meghatározott, valamint más jogszabályok szerint maga választhatja meg.


Külön törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet a közrend, a közbiztonság, az emberek, az állatok, a növények egészségének és életének védelme, a környezet védelme, közegészségügyi követelmények érvényesítése érdekében előírhatja, hogy az abban meghatározott termékek forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység kizárólag az ott meghatározott hatósági engedéllyel folytatható.


Külön törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvénytől eltérően – a Kertv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet a közrend, a közbiztonság, az emberek, az állatok, a növények egészségének és életének védelme, a környezet védelme, közegészségügyi követelmények érvényesítése érdekében előírhatja, hogy az abban meghatározott termékek forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység kizárólag a következő kereskedési formák valamelyikében folytatható, vagy az ilyen tevékenység meghatározott kereskedési formában való folytatását korlátozhatja vagy megtilthatja:

 • üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • közterületi értékesítés,
 • közvetlen értékesítés,
 • üzleten kívüli kereskedelem,
 • csomagküldő kereskedelem,
 • automatából történő értékesítés,
 • közlekedési eszközön folytatott értékesítés.


Engedélyköteles kereskedelmi tevékenység esetén az engedélyező hatóság az engedélye megadásával egyidejűleg értesíti a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők nyilvántartását vezető kereskedelmi hatóságot.

 

 

Üzlet

 • ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa alapján meghatározott termék forgalmazása kizárólag üzletben megengedett, csak a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedéllyel;
 • egyéb esetben az üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően

üzemeltethető.


A kereskedelmi hatóság az üzlet működési engedélyét meghatározott üzletköteles termékek körére adja ki. Az üzletköteles termékek közül az üzletben kizárólag a működési engedélyben megjelölt termékek forgalmazhatóak.

A kereskedelmi hatóság az üzletben az üzletköteles termékek forgalmazására előírt követelmények megtartására veszélyt jelentő termékek forgalmazását vagy tevékenységek folytatását a működési engedélyben korlátozhatja vagy megtilthatja.

Ha meghatározott termék kereskedelmi tevékenység keretében való forgalmazásához a Kertv. szerint külön hatóság engedélye szükséges, és az ügyfél – a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentésének, illetve az üzlet működési engedélye iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg – a külön engedély iránti kérelmét a meghatározott kereskedelmi hatósághoz nyújtja be, a kereskedelmi hatóság a külön engedély kiadására irányuló eljárásban közreműködő hatóságként jár el.

 

A közreműködő hatóság a kérelmet továbbítja a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz, aki az ügyfelet a külön engedély kiadása iránti kérelem tárgyában hiánypótlásra – az igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték megfizetésének pótlására való felhívás kivételével – nem hívhatja fel. A közreműködő hatóság az eljárást akkor is megszünteti, ha az eljárásra okot adó körülmény már nem áll fenn.

 

Az ügyfél – a külön engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg – az annak kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál is teljesítheti a kereskedelmi tevékenység bejelentését és a bejelentésért fizetendő illeték megfizetését. A külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság a bejelentést– a Szolgtv.[1]. szerinti intézkedések megtétele érdekében – haladéktalanul továbbítja az egyes kereskedelmi formák szerint meghatározott kereskedelmi hatóságnak.


Ha az ügyfél az üzlet működési engedélye iránti kérelmét a kereskedelmi hatósághoz nyújtja be, az a kérelmet közreműködő hatóságként haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kereskedelmi hatósághoz.

A közreműködő hatóság az ügyfelet a működési engedély kiadása iránti kérelem tárgyában hiánypótlásra – az illeték megfizetésének pótlására való felhívás kivételével – nem hívhatja fel. A közreműködő hatóság a működési engedélyezési eljárást akkor is megszünteti, ha az eljárásra okot adó körülmény már nem áll fenn.

Az ügyfél a kereskedelmi hatóságnál is teljesítheti a meghatározott kereskedelmi formákon kívüli kereskedelmi formákra vonatkozó bejelentését és a bejelentésért fizetendő illeték megfizetését. A kereskedelmi hatóság a bejelentést – a Szolgtv. 23. §-a szerinti intézkedések megtétele érdekében – haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kereskedelmi hatóságnak.


A kereskedő a bejelentésének a R. 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet a) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adatok tekintetében – a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

 

A jegyző a Kertv. szerinti vendéglátás folytatása esetén a bejelentés másolatát elektronikus úton megküldi a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező környezetvédelmi hatóságnak, kivéve, ha ezen ügyben ugyanazon jegyző jár el.


A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi

 • a meghatározott illetékes hatóságoknak,
 • a fogyasztóvédelmi hatóságnak,
 • a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: munkavédelmi és a munkaügyi hatóság)
 • az illetékes rendőrkapitányságnak,
 • jövedéki termék esetében az illetékes vámhatóságnak (a továbbiakban: vámhatóság), valamint
 • élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék esetén az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalnak.
 • vendéglátás folytatása esetén a környezetvédelmi hatóságnak.

A jegyző az előírt kötelezettséget elektronikus úton teljesíti.


Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a vásárlónak szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles – az utazás vagy rendezvény helyének és időpontjának megjelölésével – legkésőbb tizenöt nappal megelőzően a R. 1. melléklet 4a. pontja szerinti adattartalommal a jegyző részére bejelenteni. A jegyző a bejelentés másolatát soron kívül, de legkésőbb a bejelentés beérkezését követő három napon belül megküldi az utazás vagy a rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

 

Ha a kereskedelmi tevékenység a meghatározott hatóságok feladat- és hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság, továbbá takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül hatósági ellenőrzést folytat le.

A lefolytatott ellenőrzés eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő nyolc napon belül tájékoztatják a jegyzőt.

A kereskedő a R. 1. melléklet A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

A kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos figyelemfelhívás esetében a környezetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal szükség szerint megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, illetve megkeresi a jegyzőt.

 

 


[1] 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 

scrollUp