Örökségvédelmi Felügyelet

Dr. Fekete J. Csaba
létrehozva: 2017-01-05 / módosítva: 2017-01-05

A(z örökségvédelmi) hatóság az örökségvédelmi felügyelet keretében:

 • figyelemmel kíséri a kulturális örökség elemei állapotát, valamint megfelelő használatát;
 • a fenntartható, integrált szemléletű védelmet elősegítő tevékenységet végez;
 • elősegíti az örökségvédelem érdekeit érintő szakmai és társadalmi együttműködést. (2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 63. § (4)-(4a))

 

Műemlékvédelmi érdek érvényesítése céljából a műemlék fenntartása, különösen helyreállítása során az országos építési követelményektől, a településrendezési eszközöktől, annak részeként a helyi építési szabályzattól a tervezés folyamán és a hatósági eljárásban el lehet térni. A nemzeti szabványoktól való eltérést a műemléki értékek megőrzése érdekében előnyben kell részesíteni, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek megfelel, vagy az élet- és vagyonbiztonság más módon biztosítható. a műemlékvédelmi érdek alatt a védett műemléki érték megőrzését, fenntartását biztosító védelem és azt elősegítő közérdekű szempontok együttesét kell érteni. (2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 63. § (4)-(4a))

 

Hatósági ellenőrzés:

A(z örökségvédelmi) hatóság az e rendeletben foglaltak szerint

 • a bejelentéshez kötött tevékenységek megvalósítása során legalább egy alkalommal;
 • a restaurálás elvégzése során szakértő bevonásával történő helyszíni hatósági szemlét tart legalább a restaurátori kutatás után, a mintafelületek elkészítésekor, valamint a restaurálás elkészültekor;
 • az örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek megvalósítása során az elvi keretengedély kivételével - az engedély hatályának lejárta előtt legalább harminc nappal is   köteles helyszíni ellenőrzést tartani. (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 72. § (1)-(2) b))

 

A(z örökségvédelmi)  hatóság szemléje alkalmával a helyszínen ellenőrzi, hogy

 • a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértő, vállalkozó        végzi-e a megvalósítást, amennyiben a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóság erre felhívja,
 • a tervezett tevékenység megvalósítása a hatósághoz benyújtott terv és dokumentáció alapján,         az e rendeletben meghatározott követelmények és a biztonsági előírások betartásával történik-e, valamint
 • a megvalósítást, kivitelezést dokumentáló kutatási vagy restaurálási napló rendelkezésre áll-e,         és ebben a szükséges bejegyzéseket az arra jogosultak megtették-e;
 • dokumentációs kötelezettségek teljesítését. (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 72. § (3))

 

A(z örökségvédelmi)  hatóság

 • a helyszíni szemle során a helyszínről, annak környezetéről dátummal ellátott fényképfelvételt készít,
 • a tevékenység folytatását megtiltja, ha a jogszabályban előírt követelmények teljesülésének hiányát állapítja meg,
 • a bejelentést követő harminc napon belül a védett műemléki értéken helyszíni ellenőrzést folytat le, amelynek során a tevékenységgel kapcsolatban - ha az szakszerűtlen, nem felel meg a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek és szempontoknak - felügyeleti intézkedést tesz. (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 72. § (2); (3a))

 

Ha a hatóság a tevékenység végzésének megtiltotta, az ellenőrzés napjától számított nyolc napon belül a helyszínen felvett jegyzőkönyv megállapításai és fényképfelvételek alapján, azonnal végrehajtható határozattal elrendeli a szabálytalan állapot megszüntetését. A szabálytalan állapot megszüntetésének határideje a döntés kézbesítésétől számított legfeljebb hat hónap, mely határidő a kötelezett kérelmére indokolt esetben egyszer három hónappal meghosszabbítható. A tervezett tevékenység megvalósítását tovább folytatni csak a szabálytalan állapot megszüntetése után lehet. (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 73. § (1)-(2))

 

A követelmények súlyos megsértésének, szabálytalan állapotnak minősül

 • a védett műemléki érték megőrzésére vonatkozóan, ha az a tevékenység megvalósítása során veszélyeztetetté   válik,
 • a tervezett tevékenység szakszerűségére vonatkozóan, ha a megvalósítást

                        a kutatási vagy a restaurálási napló megnyitása, vagy

                        a terv vagy megelőző diagnosztikai vizsgálatok, vagy

                        az értékleltár figyelembevétele

            nélkül végzik. (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 73. § (4))

 

A hatóság a szakértői névjegyzéket vezető miniszternek bejelenti, ha a veszélyeztetettség fennáll, és a szakértő vagy szakértő szervezet által készített terv vagy dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma valótlan, vagy a szakértőre vonatkozó összeférhetetlenséget vagy jogosulatlan tevékenységet észlel. (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 73. § (5))

 

A(z örökségvédelmi) hatóságnak öt évenként legalább egy alkalommal helyszínen kell ellenőriznie az illetékességi területén található védett műemléki értéket. Az ellenőrzés helyszíni szemléje során

 • állapotfelvételi adatlapot kell kitölteni,
 • a műszaki állapotra vonatkozó, helyszíni szemrevételezésen alapuló jegyzőkönyvet kell felvenni,
 • a jókarbantartáson túlmutató és a védett műemléki érték megőrzését elősegítő javaslatokat kell   megfogalmazni,
 • az I. bírságkategóriába sorolt műemlékek esetében ellenőrizni kell az építőipari kivitelezési   tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott szervizkönyv vezetését, a műemlék   műemlékvédelmi szempontú szakértői felülvizsgálatát. (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 74. § (1); (3))

           

A helyszíni ellenőrzést követően a(z örökségvédelmi) hatóság

 • kezdeményezheti a műemlékek kategóriába sorolásának módosítását;
 • a nyilvántartott műemléki érték nyilvántartásból történő törlését vagy a műemléki védettség megszüntetését. (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 74. § (2))

 

scrollUp