Tervezési program

létrehozva: 2015-11-19

Az építési folyamat origója a tervezési program. Mi is ez a tervezési program, milyen szerepe van az építési folyamatban és milyen formában jelenik meg? Miért kiemelt téma napjainkban ez a dokumentum?

 

A tervezési program – hasonlóan a tervezési szerződéshez – két fél: az építtető és a tervező, közös akaratának kifejezője, írásba foglalása annak, hogy mit akarok, és hogyan akarom, illetve hogyan lehet, hogyan célszerű és gazdaságos.

 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerinti tervezési program véglegezett formája a tervezési szerződés kötelező mellékletét képezi. Míg a tervezési szerződés tartalmánál fogva a két szerződő fél polgári jogi kötelékének jogi kereteit adja, addig a szerződés mellékletét képező tervezési program a szerződés tárgyát képező szakmai tartalmat, annak követelményeit fogalmazza meg. A megrendelő építtető ezt, ennek a megfogalmazását kéri a tervekben, a tervezőnek ezt kell szakmailag szolgáltatnia az építészeti-műszaki dokumentációban.

 

A tervezési program szöveges dokumentum, amely tartalmazza különösen a létesítendő építménnyel (beruházással) szemben jogszabályban és az építtető által előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások mennyiségi és minőségi részletezését. A tervezési program az országos településrendezési és építési követelményeknél szigorúbb követelményeket is megállapíthat, továbbá kötelezővé teheti valamely szabvány alkalmazását a tervezés során.

 

Melyek az esetenként betartandó az alapvető követelmények?

Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint

 • az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
 • a tűzbiztonság,
 • a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
 • a biztonságos használat és akadálymentesség,
 • a zaj és rezgés elleni védelem,
 • az energiatakarékosság és hővédelem,
 • az élet- és vagyonvédelem, valamint
 • a természeti erőforrások fenntartható használata

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.

 

A tervezési programban rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni. A tervezési programban vizsgálni kell a megújuló energiaforrások használatának lehetőségét, és igény szerint rögzíteni kell a vagyonbiztonsági elvárások mértékét.

 

A tervezési program tartalmazza a tervezési feladat részletes leírását, megnevezve az építési tevékenységet. A tervezési programban a tervezés tárgyától függően ismertetni kell

 • a beruházás költségkeretét,
 • a tervezés előzményeit,
 • a kiindulási adatokat,
 • a helyszínt,
 • a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat,
 • a járművek elhelyezésére vonatkozó igényeket és információkat,
 • az akadálymentesítésre vonatkozó információkat,
 • a közműellátottság mértékét, és
 • az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait,
 • műemlék esetén az értékleltár és az építéstörténeti kutatási dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat.

 

A tervezési program megvalósulása az építésügyi hatósági engedély mellékletét képező tervdokumentáció, amelyet az eljáró építésügyi hatóságnak vizsgálnia kell az engedélyezési eljárás során.

 

A beruházás előkészítésének minősége befolyásolja a tervezési program sikerességét. Ha az építtetői (ingatlanfejlesztői, beruházói) igények ismertek, a telek jól lett kiválasztva, rendezett, a településrendezési előírások lehetővé teszik a beruházás megvalósítását és a telek szándék szerinti beépítését, a beruházás becsült fedezete rendelkezésre áll, a hatósági elvárások ismertek, az eljárások tervezhetőek és kiszámíthatóak, akkor a tervezési program könnyen összeállítható.

 

A tervezési programban rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni, ezért a tervezési program készítésekor meg kell vizsgálni és meg kell határozni többek között

 • a közhasználatú építmény azon építményrészeit, amelyeknél az akadálymentes használatot biztosítani kell.
 • a megújuló energiaforrásból származó energia felhasználásának lehetőségét és a megújuló energiaforrás típusát annak érdekében, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges energiafelhasználás a lehető legkisebb legyen, továbbá, hogy a berendezésének beépítési vagy csatlakozási lehetősége az építmény szerkezetének jelentős mértékű megbontása nélkül biztosított legyen,
 • az építményre vonatkozó - a rendeltetésszerűen elhelyezett (tárolt) vagyontárgyak értékét és fontosságát figyelembe vevő - vagyonbiztonsági elvárások mértékét, hogy az ott rendeltetésszerűen elhelyezett (tárolt) vagyontárgyak a tervezési programban meghatározott módon biztonságban legyenek,
 • az építményekben az egészségügyi követelmények megtartásával az 1000 fő összlétszám felett az illemhelyek és az akadálymentes illemhelyek számát, továbbá a közhasználatú építmény és terület akadálymentes használatához nemektől független, kerekesszéket és más segédeszközt használó személyek részére alkalmas illemhelyek számát,
 • - a tárolandó anyagokra figyelemmel - az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges tároló helyiség létesítését,
 • szállás jellegű, nem életvitelszerű, átmeneti tartózkodásra szolgáló épületet vagy önálló rendeltetési egység helyiségeit, hogy azok tegyék lehetővé a pihenést (az alvást), a tisztálkodást, az illemhely-használatot, valamint a mosást, főzést, élelmiszertárolást, mosogatást, az étkezést, valamint a használathoz szükséges berendezések és használati tárgyak tárolását, továbbá egyéb ellátást nyújtó szolgáltatásokat,
 • igény szerint a vagyonbiztonsági elvárások mértékét.

 

A tervezési program véglegesítését vázlatterv, előterv, felmérési terv készítése, vagy tervpályázat keretében ötletterv, illetve tervező kiválasztása előzheti meg. A terezési program véglegesítése előtt célszerű a tervező kiválasztásán túl lenni, ugyanis a tervezőt javasolt a tervezési program kidolgozásába, véglegezésébe bevonni.

 

A tervezési program meghatározza a teljes tervezési folyamatot, ezért az építészeti-műszaki dokumentáció része is. Az építészeti-műszaki tervezőnek az építtetői igények, a tervezési program figyelembevételével kell elkészítenie az építészeti-műszaki dokumentációt.

 

A tervezési program tartalmazza a tervezési feladat részletes leírását, megnevezve az építési tevékenységet, továbbá a tervezési programban a tervezés tárgyától függően ismertetni kell

 • a beruházás költségkeretét,
 • a tervezés előzményeit,
 • a kiindulási adatokat,
 • a helyszínt,
 • a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat,
 • a járművek elhelyezésére vonatkozó igényeket és információkat,
 • az akadálymentesítésre vonatkozó információkat,
 • a közműellátottság mértékét, és
 • az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait,
 • műemlék esetén az értékleltár és az építéstörténeti kutatási dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat.
scrollUp