Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Történeti törvények

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-11-10 / módosítva: 2016-11-30

Szent István Király Dekrétomainak Első Könyve

Intelmek Szent Imre Hercegnek

Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

34. Fejezet templomok épitéséről és arról, hogy mivel ajándékozzák meg a faluk az egyházat

1291. évi XIX. törvénycikk

az újonnan épült tornyok és várak lerombolásáról

1298. évi X. törvénycikk

a közbiztonság szempontjából veszélyes erődítmények és várak lebontásáról

1458. évi IX. törvénycikk

hogy milyen ügyekben biráskodhatnak az egyháziak

1462. évi III. törvénycikk

az egyházi biróság elé tartozó ügyek

1464. évi X. törvénycikk

hogy az Albert király halála után épült kastélyok, hütlenség büntetése alatt, lerontandók és hogy mely erősségek maradhatnak fönn

1471. évi XXIX. törvénycikk

a várakat örökös hűtlenség büntetése alatt le kell bontani

1492. évi XV. törvénycikk

az ujonnan épitett erősségeket le kell bontani

1498. évi XLIII. törvénycikk

a végvárak megvizsgálása a nádorra és országbiróra vagy ezek embereire tartozik

1538. évi (szlavón) VII. törvénycikk

a végvárak megvizsgálandók

1546. évi LVI. törvénycikk

az ujonnan épitett kastélyok lebontandók és a fekvőjószágok, a melyeket Podmaniczky elfoglalt, uraiknak visszaadandók

1563. évi LVI. törvénycikk

Kovászó várát, ha használhatatlan, rontsák le

1622. évi XLII. törvénycikk

a Duna és a Rába folyók medrének, meg az ujabban készült ároknak, biztosok utján való megvizsgálásáról

1625. évi XV. törvénycikk

a Rába folyó eldugult medrének a megvizsgálására biztosokat neveznek ki

1630. évi XIV. törvénycikk

a Rába folyó medrének kitisztitására biztosokat rendelnek ki

1649. évi XXII. törvénycikk

a pozsonyi várhegy alatt levő átjáró közutul szolgáljon

1715. évi XXXVII. törvénycikk

Buda, Pest, Esztergom, Székesfehérvár és Szeged városokról

1723. évi LXVII. törvénycikk

a porták kiigazitásáról és az ország összeirásáról

1729. évi XXIII. törvénycikk

a kis-honti járásról, annak hatóságáról és kötelességéről

1751. évi XX. törvénycikk

a Vág folyónak Galgócz mezőváros mellett régi medrébe leendő visszavezetéséről

1790/91. évi XII. törvénycikk

a törvényhozó és végrehajtó hatalom gyakorlásáról

1807. évi XVII. törvénycikk

a magánosok költségén létesitendő vizmüvekről

1836. évi IX. törvénycikk

a községeknek belső igazgatásáról

1840. évi IV. törvénycikk

a Duna s egyéb folyamok szabályozásáról

1844. évi IX.  törvénycikk

a közmunkák szabályozásáról

1848. évi III. törvénycikk

független magyar felelős ministerium alakításáról

1848. évi XXIX. törvénycikk

az ország közhivatalnokairól

1867. évi XIII. törvénycikk

a vasutak és csatornák épitése végett létesitendő kölcsönről

1868. évi VI. törvénycikk

a kereskedelmi és iparkamarákról

1868. évi VIII. törvénycikk

az alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki része épitése tárgyában

1868. évi XII. törvénycikk

a Zákánytól Zágrábig és a Hatvantól Miskolczig terjedő vasutvonalak épitése tárgyában

1868. évi XIII. törvénycikk

a magyar észak-keleti vasut kiépitése tárgyában

1868. évi XXII. törvénycikk

a házadóról

1868. évi XXXVII. törvénycikk

az arad-temesvári vasut kiépitése tárgyában

1868. évi XLV. törvénycikk

a magyar keleti mozdony-vasut, valamint annak Gyula-Fehérvár, Maros-Vásárhely és Nagy-Szebenig vezető szárnyvonalai kiépitése tárgyában

1868. évi XLIX. törvénycikk

a vasutak és csatornák épitésére felvett kölcsön hováforditásáról

1868. évi LV. törvénycikk

a kisajátitásról

1868. évi LVI. törvénycikk

a kisajátitásról Buda és Pest városok területén

1869. évi V. törvénycikk

a magyar nyugoti mozdonyvasut kiépitése tárgyában

1869. évi VI. törvénycikk

Az első magyar-gácsországi mozdonyvasut épitése és üzlete tárgyában

1870. évi X. törvénycikk

a Duna-folyamnak a főváros mellett szabályozásáról s a forgalom és közlekedés érdekében Buda-Pesten létesitendő egyéb közmunkák költségeinek fedezéséről és e közmunkák végrehajtási közegeiről

1870. évi XXX. törvénycikk

a budapesti lánczhid megváltása iránt a magyar állam és a lánczhidtársulat közt kötött szerződés jóváhagyásáról és beczikkelyezéséről

1870. évi XXXI. törvénycikk

a gömöri iparvasutak hálózatának kiépitése tárgyában

1870. évi XXXII. törvénycikk

a bánréve-nádasdi gőzmozdonyu iparvasut kiépitése tárgyában

1870. évi XXXIII. törvénycikk

a báttaszék-dombovár-zákányi gőzmozdonyu vasut kiépitése iránt

1870. évi XXXVII. törvénycikk

a szentpéter-fiumei vasutnak a magyar korona területére eső része kiépitése tárgyában

1870. évi XXXVIII. törvénycikk

az alföld-fiumei vasut eszék-sziszek-károlyvárosi részének kiépitése tárgyában

1871. évi XIV. törvénycikk

az eperjes-tarnowi vasut magyarországi részének kiépitése tárgyában

1871. évi XVIII. törvénycikk

a községek rendezéséről

1871. évi XXII. törvénycikk

a Zólyomtól Beszterczebányáig államköltségen épitendő vasuti szárnyvonalról

1871. évi XXXVII. törvénycikk

a gömöri iparvasutak hálózatának kiépitéséről

1871. évi XXXIX. törvénycikk

a vizszabályozási társulatokról

1871. évi XLII. törvénycikk

a pestvárosi nagy körutról a 3 bárányutczai kiágazással és az ezen, és az 1870:LX. tc. folytán nyitandó közlekedési uton emelendő épitkezések adómentességéről

1872. évi IX. törvénycikk

a budapesti indóházakat összekötő vasut létesitése tárgyában

1872. évi X. törvénycikk

a gömöri iparvasutak hálózatának kiegészitéséről

1872. évi XII. törvénycikk

a miskolcz-diósgyőri és m.-sziget-szlatinai ipar-vasutak létesitése tárgyában

1873. évi XI. törvénycikk

Baja és Hódmező-Vásárhely városoknak törvényhatósági joggal való felruházásáról

1873. évi XVII. törvénycikk

a Ferencz-csatorna kiépitése tárgyában az 1870. évi XXXIV. törvénycikkel törvénybe iktatott engedély-okmány módositásáról

1873. évi XXIII. törvénycikk

az első magyar gácsországi vasut kiépitéséről szóló 1869. évi VI. törvénycikkeknek s az azzal beczikkelyezett engedély-okmány némely határozmányainak további módositásáról

1874. évi XI. törvénycikk

a belvizek levezetése körüli eljárásról

1874. évi XXI. törvénycikk

a budapesti magyar királyi tud. egyetem számára épitendő sebészeti kórodáról

1874. évi XXX. törvénycikk

a Győrtől Sopronon át Ebenfurt irányában az országhatáráig épitendő vasut engedélyokmánya némely pontjainak módositásáról

1875. évi IV. törvénycikk

a Budapest főváros területén a jelen törvény kihirdetése után 1877. augusztus 1. napjáig kiépitendő házak és a főközlekedési sugárutnak legkülsőbb részét szegélyező villák és nyaralók adómentességéről

1875. évi XXXIV. törvénycikk

a budapesti nemzeti szinház homlokzatának és bérházának kiépitéséről, az arra szükséges törlesztési kölcsönnek és a bérház adómentességének engedélyezéséről

1875. évi XXXV. törvénycikk

a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. törvénycikk némely §-ainak a szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városokra való kiterjesztéséről

1875. évi XLI. törvénycikk

a vasutak épitéséből az állam ellen támasztott kártalanitási követelések esetleges kiegyenlitéséről, valamint az állami biztositást élvező pályákon szükséges uj beruházásokról

1875. évi XLII. törvénycikk

a nagysurány-nyitrai másodrendű vasut kiépitéséről

1875. évi XLIV. törvénycikk

az arad-körösvölgyi II-rendű vasut kiépitése tárgyában

1875. évi XLV. törvénycikk

a magyar-északkeleti és nyiregyház-ungvári vasutak függő ügyeinek rendezéséről

1876. évi V. törvénycikk

a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. módositásáról és kiegészitéséről

1876. évi VI. törvénycikk

a közigazgatási bizottságról

1877. évi XXIV. törvénycikk

a megyei mérnöki állomások megszüntetése és hivatali teendőiknek az államépitészeti hivatalokra ruházásáról

1878. évi XII. törvénycikk

a fővárosi közmunkák tanácsa és az osztrák cs. kir. szab. államvasut-társaság között, a budapesti nagy körutnak a nevezett vasuttársaság budapesti indóháza környékén leendő kiépitése iránt kötött egyezségben elvállalt fizetési kötelezettség teljesitéséről

1879. évi VII. törvénycikk

a dálya-vinkovczei vasutról

1879. évi X. törvénycikk

a mezőtúr-szarvasi másodrendű vasut kiépitéséről

1879. évi XIX. törvénycikk

a kisajátitásról Szeged sz. kir. város területén

1880. évi XVII. törvénycikk

Szeged szab. kir. város ujjáépitésének keresztülviteléről s az erre szükséges költségek viseléséről

1880. évi XVIII. törvénycikk

Szeged szab. kir. város területén emelendő épitmények adómentességéről

1880. évi XXX. törvénycikk

a m. kir. honvédség részére Szegeden egy tiszti lakház és egy laktanya épitésére megkivántató költségek fedezéséről

1880. évi XXXI. törvénycikk

a helyi érdekü vasutakról

1880. évi XXXVI. törvénycikk

a hatóságok és közhivatalnokok által kiállitott vagy hitelesitett okiratok hitelesitése tárgyában, a német birodalommal 1880 február 25-én kötött szerződésről

1880. évi XXXVIII. törvénycikk

a tiszavidéki vasut megváltásáról és az ennek kapcsán teendő intézkedésekről

1880. évi XXXIX. törvénycikk

Szeged mentén a Tisza folyó ármedrének kiszélesitéséről, valamint a szegedi rakpart és a tiszai állandó hid épitéséhez megkivántató póthitelről

1880. évi XLII. törvénycikk

a Budapestről Zimonynál az ország határáig épitendő vasutról és ahhoz csatolandó szárnyvonalakról

1880. évi L. törvénycikk

a Barcs és Terezienfeld között, a Dráva folyón épitendő állandó hid tárgyában

1880. évi LVIII. törvénycikk

az állandó országház épitéséről

1881. évi XXX. törvénycikk

a fővárosi közmunkák tanácsának, a Sugárut és a Nagy-körut létesitésére, az 1870. évi X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsönalapból adott előlegek kamatmentességéről

1881. évi XXXI. törvénycikk

a közmunka- és közlekedési ministerium Szegeden lévő hivatalainak elhelyezésére szükséges épület emeléséről

1881. évi XXXVI. törvénycikk

a Budapest főváros Duna-jobbparti részén a „Főherczeg Albrecht” és „Ilona”-utakon, valamint a „Csolnak”-utczában emelendő épitmények adómentességéről

1881. évi XXXIX. törvénycikk

a műemlékek fentartásáról

1881. évi XLI. törvénycikk

a kisajátitásról

1881. évi XLIII. törvénycikk

a szegedi pénzügyi hatósági épület emelésére szükséges költségek fedezéséről

1881. évi L. törvénycikk

az 1870:X. törvénycikk által elrendelt Duna-szabályozási munkák folytatásáról

1881. évi LII. törvénycikk

a Tiszavölgy ármentesitése érdekében a kormány által teendő intézkedésekről

1881. évi LVIII. törvénycikk

a szegedi királyi törvényszék polgári és büntető osztálya továbbá ugyanott egy kerületi börtön és fogház számára emelendő épületek költségeinek fedezése tárgyában

1882. évi XX. törvénycikk

a közigazgatási bizottságról szóló 1876. évi VI. törvénycikk némely szakaszainak módositásáról

1882. évi XXI. törvénycikk

a szegedi tiszai állandó hid feljáróinak kiépitésére megkivántató költségről

1882. évi XLVI. törvénycikk

a budapest-szőnyi vasut kiépitéséről

1883. évi I. törvénycikk

a köztisztviselők minősitéséről

1883. évi XXVIII. törvénycikk

a fiumei kikötőben épitendő kőolaj-kikötőmedencze létesitése iránt

1884. évi V. törvénycikk

állami elemi és polgári iskolák épitésére szükséges költségek fedezéséről

1884. évi VIII. törvénycikk

a munkács-beszkidi vasut kiépitéséről

1884. évi XIV. törvénycikk

a Tiszának és mellékfolyóinak szabályozásáról, ezen folyók völgyeinek ármentesitéséről, ugyszintén a vizszabályozó és ármentesitő társulatok igazgatási szervezéséről

1884. évi XVI. törvénycikk

a szerzői jogról

1884. évi XVIII. törvénycikk

a budapesti nagykörut létesitéséről és a Budapest főváros dunajobbparti területének egyes részein emelendő épületek adómentességéről

1884. évi XIX. törvénycikk

az állandó országház épitési tervének jóváhagyásáról és az épités végrehajtásáról

1884. évi XX. törvénycikk

az országos fegyintézeteknek egygyel szaporitásáról, a létezők átalakitásáról és államfogház épitéséről

1885. évi VIII. törvénycikk

a Duna folyam dévény-dunaradványi szakaszának szabályozásáról

1885. évi XI. törvénycikk

az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdijazásáról

1885. évi XV. törvénycikk

a Rába és mellékfolyóinak szabályozásáról, valamint Győr város és Győrsziget község árvédelmi biztositásáról

1885. évi XXIII. törvénycikk

a vizjogról

1890. évi I. törvénycikk

a közutakról és vámokról

1891. évi XXXIII. törvénycikk

a vármegyei közigazgatás rendezéséről

1891. évi XLI. törvénycikk

a határ- és földmérési jelek büntetőjogi védelméről

1893. évi IV. törvénycikk

az állami tisztviselők, altisztek és szolgák illetményeinek szabályozásáról, és a megyei törvényhatóságok állami javadalmazásának felemeléséről

1893. évi XIII. törvénycikk

az igazságügyi palotáról és költségeinek fedezéséről

1893. évi XIV. törvénycikk

a fő- és székvárosban két állami Duna-hid épitéséről

1893. évi XVIII. törvénycikk

a sommás eljárásról

1893. évi XXXIII. törvénycikk

Budapest székes főváros kerületi előljáróságairól

1894. évi V. törvénycikk

a telepitésről

1894. évi XXVIII. törvénycikk

egy képzőművészeti kiállitási épület létesitéséről és az erre szükséges költségek fedezéséről

1895. évi VII. törvénycikk

a székely vasutak kiépitéséről

1895. évi XVI. törvénycikk

az aldunai Vaskapu szabályozásánál felmerülő pótmunkálatokról, valamint a szabályozási munka költségeinek hitelművelet utján leendő fedezéséről

1897. évi XXV. törvénycikk

az egyetemek számára szükséges telekvásárlásokról és épitkezésekről

1897. évi XXXVI. törvénycikk

a budapest-angyalföldi m. kir. állami elmegyógyintézetben uj igazgatósági épület emeléséről

1899. évi VII. törvénycikk

a székes fővárosi Margithidnak a Margitszigettel való összekötéséről

1899. évi XLI. törvénycikk

a vizimunkálatoknál, az ut- és vasutépitésnél alkalmazott napszámosokról és munkásokról

1900. évi XIII. törvénycikk

Budapest székes-főváros területén uj királyi zálogházi épület emeléséről

1900. évi XX. törvénycikk

a községi közigazgatási tanfolyamokról

1901. évi XX. törvénycikk

a közigazgatási eljárás egyszerüsitéséről

1902. évi XVII. törvénycikk

a kir. József-müegyetem állandó elhelyezésére szolgáló állami épületek létesitéséről

1904. évi I. törvénycikk

az állami alkalmazottaknak engedélyezendő pótlékokról

1907. évi XXXVI. törvénycikk

az országos közlekedési tanácsról

1907. évi XLIV. törvénycikk

az országos ipartanácsról

1907. évi XLVI. törvénycikk

a gazdasági munkásházak épitésének állami támogatásáról

1907. évi LI. törvénycikk

Miskolcz rendezett tanácsu városnak törvényhatósági joggal felruházásáról

1907. évi LX. törvénycikk

a magyar királyi közigazgatási biróság hatáskörének kiterjesztéséről

1908. évi XLIX. törvénycikk

a vizi beruházásokról

1909. évi XII. törvénycikk

a közszolgáltatások egyesitett kezeléséről

1911. évi I. törvénycikk

a polgári perrendtartásról

1912. évi XXXVII. törvénycikk

a magyar királyi államvasutak alkalmazottai számára létesitendő lakóház-telepről

1912. évi LVIII. törvénycikk

a városok fejlesztéséről

1912. évi LXV. törvénycikk

az állami alkalmazottak, valamint azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról

1914. évi XL. törvénycikk

a hatóságok büntetőjogi védelméről

1918. évi XXIII. törvénycikk

Gyöngyös város újjáépítéséről és rendezéséről

1919. évi VII. néptörvény

Budapest főváros közigazgatási szervezetének ideiglenes módosításáról

1919. évi VIII. néptörvény

a városok közigazgatási szervezetének ideiglenes módosításáról

1919. évi X. néptörvény

a „népgazdasági ministerium” szervezéséről

1919. évi XVII. néptörvény

a községi néptanácsról

1920. évi VIII. törvénycikk

Budapest székesfőváros közigazgatásában szükségessé vált egyes átmeneti rendelkezésekről

1921. évi LI. törvénycikk

a lakásépítés előmozdításáról

1921. évi LIV. törvénycikk

a szerzői jogról

1922. évi VI. törvénycikk

a közszolgálati tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek és szülőtlen árvák) anyagi helyzetének javítása, valamint egyes állami bevételek fokozása tárgyában

1922. évi XIII. törvénycikk

Magyarország belépéséről az irodalmi és művészeti művek védelmére alakult berni nemzetközi Unióba

1922. évi XXII. törvénycikk

a házadóról és a fényűzési lakásadóról

1923. évi XVII. törvénycikk

a mérnöki rendtartásról

1923. évi IV. törvénycikk

a városok fejlesztéséről szóló 1912:LVIII. tc. egyes rendelkezéseinek módosításáról

1923. évi XXIX. törvénycikk

az Országos Közlekedési Bizottságról

1930. évi XLI. törvénycikk

az építkezések előmozdítását célzó egyes intézkedésekről és az Országos Lakásépítési Hitelszövetkezetről

1931. évi XVI. törvénycikk

a villamos energia fejlesztéséről, vezetéséről és szolgáltatásáról

1931. évi XVIII. törvénycikk

a házadó alá eső ingatlanok illetékkiszabási alapul vehető törvényszerű legkisebb értékének leszállításáról

1931. évi XXXIV. törvénycikk

az építkezések előmozdítását célzó egyes intézkedésekről és az Országos Lakásépítési Hitelszövetkezetről szóló 1930:XLI. tc. kiegészítése tárgyában

1934. évi X. törvénycikk

a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezéséről

1936. évi X. törvénycikk

a tűzrendészet fejlesztéséről

1937. évi III. törvénycikk

a Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930:XVIII. törvénycikk újabb kiegészítéséről és módosításáról

1937. évi VI. törvénycikk

a városrendezésről és az építésügyről

1938. évi XXXVIII. törvénycikk

a közszolgálati alkalmazottak és nyugdíjasok anyagi helyzetének családvédelmet szolgáló javításáról

1940. évi XV. törvénycikk

a legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról

1940. évi XIX. törvénycikk

művészeti kamarák felállításáról és szervezetük megállapításáról

1941. évi IV. törvénycikk

az építőtakaréküzlet szabályozásáról

1946. évi IX. törvénycikk

a telepítésről és a földreform befejezésének előmozdításáról

1946. évi XXIV. törvénycikk

az építésügyi, városrendezési és közmunkaügyi igazgatás szabályozásáról

 

scrollUp