Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

A családi otthonteremtési kedvezmény [CSOK]

Soltész Ilona
Létrehozva: 2017-01-13 / módosítva: 2017-06-07

A családi otthonteremtési kedvezmény bevezetésének kettős célja volt. A gyermeknevelés, gyermekvállalás támogatása és az új lakások, lakóépületek építésének ösztönzése, ezáltal a hazai építőipar számára a gazdasági válságból való kilábalás elősegítése. A kezdeti tapasztalatok alapján a támogatás igénybevételét az épületek bővítésére és a használt lakások vásárlására is kiterjesztették, különböző feltételek mellett.

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásokat a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet ismerteti. Ez alapján háromféle támogatás vehető igénybe új lakás vásárlásához vagy új egy lakásos lakóépület építéséhez:

 • vissza nem térítendő állami támogatás (fontos felhívni a figyelmet arra, hogy valójában csak ezt nevezik családi otthonteremtési kedvezménynek);
 • adó-visszatérítési támogatás;
 • kamattámogatás (három vagy több gyermekes családok számára).

A három támogatásfajta esetében a lehetséges támogatottak köre és a támogatás feltételei is eltérőek.

A vissza nem térítendő családi otthonteremtési kedvezményt csak házastársak és élettársak igényelheti közösen, együttes igénylőként. A családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét az igénylővel együtt az új lakásba költöző gyermekek száma határozza meg.

A csok legmagasabb összege:

 • egy gyermek esetében 600 000 Ft
 • két gyermek esetében, 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetében 10 000 000 Ft.

A jogszabály a gyermekek számának meghatározásakor beszámítja a 12 hetesnél idősebb magzatot (ikermagzatot) is, az örökbefogadott vagy „saját” eltartott gyermekeket 25 éves kor alatt, illetve 25 évesnél idősebb eltartott gyermeket is, ha tartósan megváltozott munkaképességű. Élettársak esetében a velük egy háztartásban élő nem közös gyermekeik után is igényelhetnek támogatást együttes igénylőként, azonban az igényelhető támogatási összeget egyedileg kell kiszámolni.

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre csak fiatal házaspár jogosult, akik a kérelem benyújtásával egyidejűleg teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak arról, hogy meghatározott időn belül hány gyermeket vállalnak. A támogatás igénybevétele szempontjából fiatal házaspárnak minősülnek azok a házastársak, akik közül legalább az egyik fél a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 40. életévét. A gyermekvállalásra előírt határidő ebben az esetben egy gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében 8 év, három vagy ennél több gyermek esetében 10 év (függetlenül a vállalt gyermekszámtól). A gyermekvállalásra vonatkozó határidőket az új lakás használatba vételi engedélyének, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványnak a dátumától, illetve új lakás vásárlása esetében a támogatási szerződés megkötésének időpontjától kell számítani. Fiatal házaspárok esetében értelemszerűen a már a saját háztartásban nevelt és vállalt gyermekekre együtt is igénybe vehető a csok – azonos támogatási összeggel. Kétgyermekes fiatal házaspár csak egy gyermeket vállalhat, egygyermekes házaspár legfeljebb kettőt. Lehet meglévő vagy vállalt gyermekre támogatást igényelni akkor is, ha már korábban részesültek lakáscélú támogatásban vagy kölcsönben, azonban csak akkor, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült, illetve a korábbi támogatás összegét a jelenlegi igényelt összegből levonják.

Alapelv, hogy a családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve más vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.

Az igénylők mindegyikére teljesülnie kell, hogy magyar állampolgárok (illetve vagy jogszabály alapján annak kell tekinteni, továbbá bevándorolt, letelepedett, hontalan, vagy oltalmazott jogállású személy); emellett büntetlen előéletű, nincs köztartozása az állami adóhatóságnál.

Nem veheti igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben lakáscélú vissza nem térítendő támogatás vagy kölcsön visszafizetésére köteleztek jogerős döntés alapján.

A csok igénybe vételének különös feltétele, hogy egy vagy két gyermek után akkor igényelhető, ha az igénylők közül legalább az egyik fél biztosítotti jogviszonyban áll az 1997. évi LXXX. törvény[1] 5. §-a alapján, és ez folyamatosan legalább 180 napja fennáll.

Három vagy több gyermek után új lakás építéséhez vagy vásárlásához igényelt csok feltétele, hogy az igénylők közül legalább az egyik fél biztosítotti jogviszonyban áll az 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a alapján, és ez folyamatosan legalább 2 éve folyamatosan fennáll.

A folyamatos jogviszonyban maximum 30 napos megszakítás lehet. A csok igénylését megelőző biztosítotti jogviszonyba beleszámít az Európai Gazdasági Térségben való foglalkoztatás miatti külföldi biztosítotti viszony, valamint a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményben a nappali tagozatos hallgatói jogviszony is. Nem kell biztosítotti jogviszonyt igazolni, ha ápolási díjat állapítottak meg az igénylő részére.

A közfoglalkoztatási jogviszony nem jogosít fel új lakás építéséhez vagy vásárlásához csok igénylésére.

A családi otthonteremtési kedvezménnyel építhető, illetve vásárolható lakás hasznos alapterülete

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2-nek

kell legyen legalább.

A családi otthonteremtési kedvezménnyel építhető, illetve vásárolható egylakásos lakóépület hasznos alapterülete

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2,
 • két gyermek esetén legalább 80 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2-nek

kell legyen.

A támogatható új lakás fogalmát a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet meghatározza:

„új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

aa) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

ab) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

ac) egyedi fűtési móddal rendelkezik,

ad) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

ae) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy

b) tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.”

Az új lakásnak vagy lakóépületnek a család lakhatási igényeinek és a jogszabályi előírásoknak való megfelelését a hitelintézet ellenőrzi a támogatás folyósítását megelőzően.

Azoknak a gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik, legalább 10 évig életvitelszerűen az új lakásban kell lakniuk, a jogszabályban megengedett eltérésekkel (oktatás miatt történő átmeneti távollét, gyógykezelés, más településen vállalt munka legfeljebb öt évig, szabadságvesztés, nagykorúvá válást követő elköltözés, stb.)

Az új lakásra vagy lakóépületre 10 évig az állam részére jelzálogjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az új lakásra biztosítást is kell kötni. A családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy vásárolt lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, házaspárok, élettársak, vagy megelőlegezett támogatás esetében a fiatal házaspár mindkét tagjának az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdont kell szereznie az új lakásban.

A csok hitelintézettől igényelhető, az új lakás adás-vételi szerződésének megkötését követő 120 napon belül, vagy új lakás építése esetében a használatba vételi engedély, a használatbavétel tudomásul vételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően. A csok a kérelem benyújtásakor a még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető. A támogatás igénybevételéhez és a jogosultság igazolásának módjáról szóló tájékoztatók elérhetők a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/technikai-informaciok-a-csok-rol

 

Adó visszatérítési támogatást vehet igénybe a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos új lakóépület építtetője vagy építője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építési telek tulajdonosa az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához.

Az adó-visszatérítési támogatás egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

Nem igényelhető az adó-visszatérítési támogatás az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítésre. Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 Ft-tal.

 

Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatást igényelhetnek új lakás építéséhez vagy új lakás vásárlásához, ha a vissza nem térítendő családi otthonteremtési támogatás mellett hitelintézettől kölcsönt vesznek fel. A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön futamidejének első huszonöt évében nyújtja. A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg a 10 000 000 Ft-ot. A kamattámogatás mértéke az ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke. A kamattámogatás csak forint alapú kölcsönhöz vehető igénybe.

Az otthonteremtési kamattámogatás akkor igényelhető, ha az igénylőnek az otthonteremtési kamattámogatás igénylésének időpontjában nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben vagy azt már legalább egy éve teljesítette.

 

Használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény feltételeit és eljárásrendjét a 17/2016. (II. 10.)[2] Korm. rendelet tartalmazza.

A családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország területén levő, használt lakás vásárlása vagy meglévő lakás – a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett – bővítése céljából vehető igénybe.

A családi otthonteremtési kedvezmény a lakás vételárának megfizetésére vagy a meglévő lakás bővítésének bekerülési költségére használható fel.

A lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése beleértve a tetőtér-beépítést is, továbbá ha emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel új lakás jön létre, amely új, önálló albetétként kerül be az ingatlan-nyilvántartásba.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

A bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményt kéri.

A bővítést követően a lakhatási körülményeiknek javulnia kell, valamint a lakás hasznos alapterületének el kell érnie

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Lakás vásárlása érdekében igénybe vett támogatás esetén a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege:

 • egy gyermek esetén 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén 1 430 000 Ft,
 • három gyermek esetén 2 200 000 Ft,
 • négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft.

A támogatás összegének megállapításánál egyedülálló esetében az igénylővel közös háztartásban élő gyermekét, házastársak esetében a közös háztartásban élő meglévő és a vállalt gyermekeket együttesen figyelembe lehet venni. Gyermeknek minősül a támogatás megállapítása szempontjából:

 • a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, ha a 25. életévét még nem töltötte be, valamint
 • az az eltartott, 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy, akinek az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak vagy élettársak kizárólag együttesen igényelhetik. Az egy háztartásban élők egyidejűleg egy otthonteremtési kedvezmény igénybevételére jogosultak. Ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet lakáscélú állami támogatást igénybe venni.

Lehetőség van arra, hogy a családi otthonteremtési kedvezményt új lakás építéséhez vagy vásárlásához vegyék igénybe, de a használt lakás vásárlásához vagy bővítéséhez igényelhető támogatás feltételei és mértéke szerint. Azonban ha új lakás építésére vagy vásárlására veszik igénybe, akkor a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletnek a folyósításra, a felhasználás ellenőrzésére és a támogatás visszafizetésére vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetében is az igénylők mindegyikére teljesülnie kell, hogy magyar állampolgárok (illetve vagy jogszabály alapján annak kell tekinteni, továbbá bevándorolt, letelepedett, hontalan, vagy oltalmazott jogállású személy); emellett büntetlen előéletű, nincs köztartozása az állami adóhatóságnál.

Az igénylőnek vagy az igénylők közül legalább az egyik félnek biztosítotti jogviszonyban kell állnia az 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a alapján, és ennek folyamatosan legalább 180 napja fenn kell állnia. A folyamatos jogviszonyban maximum 30 napos megszakítás lehet. A figyelembe vehető megelőző biztosítotti jogviszonyba beleszámít az Európai Gazdasági Térségben való foglalkoztatás miatti külföldi biztosítotti viszony, valamint a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményben a nappali tagozatos hallgatói jogviszony is.

A kormányrendelet nem zárja ki a közfoglalkoztatotti biztosítotti jogviszonyt sem, szemben az új lakások építéséhez igényelhető támogatás szabályaival.

A folyósítás, igazolás, és az esetleges visszafizetés szabályai azonosak az új épületek építésének támogatására vonatkozó eljárási szabályokkal.

 


[1] a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben

[2] a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

scrollUp