A Ket . 171. § (2) bekezdésének értelmezése

Létrehozva: 2016-06-01 / módosítva: 2016-06-01

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171.§.(2) bekezdése szerint:

„E törvény rendelkezéseit a törvény hatálybalépése után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.”

 

„(2) A (3)-(9) bekezdésben foglalt kivétellel

  1. e törvény rendelkezéseit a törvény,
  2. e törvénynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. törvény Tizenkettedik fejezetével módosított rendelkezéseit az e rendelkezések,
  3. e törvénynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvénnyel módosított rendelkezéseit e törvény,
  4. e törvénynek a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 58. alcímével módosított rendelkezéseit az e rendelkezések,
  5. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 45-53. §-ával módosított rendelkezéseit az e rendelkezések

hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

 

Hangsúlyozni kell azt, hogy a Ket. hatályba léptető rendelkezése ’’ügyről” beszél, s nem pedig eljárásról. Egy adott ügy mindig egy szükségképpeni alapeljárást és eshetőleges jogorvoslati, valamint végrehajtási eljárás együttesét jelenti.

 

E rendelkezésnél abból kell kiindulni, hogy mind az Áe., mind a Ket. a hatósági eljárás egyes szakaszai között szerves kapcsolatot teremt. E szakaszok kimondják azt, hogy e törvények rendelkezéseit a jogorvoslati, illetve a végrehajtási eljárásban az e fejezetekben foglaltaknak megfelelően, illetve meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. Ez nyilvánvalóvá teszi, hogy az egyes eljárási szakaszok nem különülnek el egymástól. Ebből következően, ha az alapeljárás még a Ket hatálybalépése előtt indult, akkor a jogorvoslati - és a végrehajtási eljárásra is az Áe. szabályai alkalmazandók.

Következésképpen a hatálybalépés után indult ügyön mindig az alapeljárás megindítását kell érteni.

A törvény 171.§ (2) bekezdése kimondja azt is, hogy a Ket. rendelkezéseit még a megismételt eljárásban kell alkalmazni. Ez a rendelkezés csak azon eljárás tekintetében alkalmazható, ahol a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság elrendelte az új eljárás lefolytatását. A megismételt eljárás tehát új ügynek minősül, ezért erre már a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

scrollUp