A tervkészítés eljárási szabályai

Létrehozva: 2016-07-14 / módosítva: 2018-07-30

A területrendezési terv adatszolgáltatásával összefüggő eljárási szabályok 

A térségi övezetek lehatárolásával kapcsolatos előzetes adatszolgáltatást a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. §-a szabályozza. A Kormányrendelet 2. §-a rendelkezik arról, hogy a különböző területrendezési tervek és településrendezési eszközök készítésénél és módosításánál kinek a feladata adatszolgáltatásért az államigazgatási szervek megkeresése. A Kormányrendelet 5.§-a szabályozza a feladat elvégzésének határidejét is, így az érintett államigazgatási szervnek huszonegy napon belül ki kell adnia a térségi övezet lehatárolására vonatkozó előzetes adatszolgáltatást. Az egyeztetési eljárás keretében a Kormányrendelet megadja a lehetőséget, hogy az előzetesen lehatárolt térségi övezeteket az államigazgatási szervek is véleményezzék.

A területrendezési terv egyeztetésére vonatkozó eljárási szabályok

A területrendezési tervek egyeztetési eljárásának rendjét több jogszabály határozza meg. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 23/C. §-a szabályozza a terv egyeztetésére vonatkozó fő szabályokat. A hatályos Tftv. rögzíti, hogy a tervek véleményezésére két hónapot kell biztosítani. A Tftv. 23/C.§ (1) bekezdésének előírása 2016. szeptember 30-tól módosul, ennek megfelelően a területrendezési terveket egy hónapon belül kell véleményezni. A Tftv 23/C.§ (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az országos területrendezési tervet véleményezésre meg kell küldeni a szomszédos országoknak is. A Tftv 23/C. § (3) bekezdése kötelező feladatként írja elő a megyei önkormányzatok számára, hogy az egyeztetést követően a megyei területrendezési terv elfogadásáról szóló tervezetet állásfoglalásra meg kell küldeni a területrendezésért felelős miniszternek. A szabályozás arra is kitér, hogy a rendelettervezethez csatolni kell az állami főépítész nyilatkozatát a területrendezési tervek összhangjáról. A területrendezési tervek egyeztetésének kiegészítő szabályait a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet (továbbiakban: eljárási kormányrendelet) tartalmazza. Az eljárási kormányrendelet 17. §-a rendelkezik arról, hogy a területrendezési terv elfogadásra kerülő részeit véleményezésre meg kell küldeni az egyeztetésben résztvevőknek, valamint társadalmi egyeztetésre közzé kell tenni a TEIR-ben. Az eljárási kormányrendelet 11. melléklete szabályozza, hogy mely szervek jogosultak a területrendezési terveket véleményezni. A 20. § differenciáltan határozza meg, hogy mely szerveknek kell egyeztetésre megküldeni az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveket.

A területrendezési terv elfogadására vonatkozó eljárási szabályok

A területrendezési tervek elfogadására vonatkozó szabályokat több jogszabály tartalmazza. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvény (Tftv.) 23/C. §-a szabályozza a terv elfogadására vonatkozó fő szabályokat. A 23/C. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a megyei önkormányzat a megyei területrendezési tervről szóló rendelet tervezetét, csak a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően fogadhatja el. A Tftv. határidőt is rendel a feladathoz, így a területrendezésért felelős miniszternek egy hónapon belül ki kell adni a tervről az állásfoglalását. Az OTrT is kiegészül egy eljárási szabállyal az alábbi módosítással, mely rendelkezés csak 2017. június 30-án lép hatályba.

Az OTrT 12. § (6b) bekezdése:

„ A (6) bekezdés szerinti egyedileg meghatározott övezeteket a megyei önkormányzat csak a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalását követően fogadhatja el, melyet a miniszter a Tftv. 23/C. § (5) bekezdése szerinti állásfoglalása keretében ad meg. Amennyiben a területrendezésért felelős miniszternek e bekezdésben meghatározott állásfoglalásával a megyei önkormányzat nem vagy csak részben ért egyet, az egyedileg meghatározott övezetekre vonatkozó szabályok csak további egyeztető tárgyalást követően, az egyeztető tárgyalás eredményének figyelembevételével fogadhatóak el."

 

scrollUp