Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

ÁFA

Létrehozva: 2015-11-19

Az ÁFA szabályai az építőipari vállalkozások esetében

 

Magyarországon minden termék és szolgáltatás árába beépül az egyik legismertebb és leggyakrabban emlegetett adófajta, az ÁFA. Ugyanakkor az általános forgalmi adó ennél sokkal több, összetettebb és sokrétűbb. Ezen írásban megvizsgáljuk e adónem építőípari vállalkozásokat érintő alapvető kérdéseit. Kikre vonatkozik az ÁFA kötelezettség és kik mentesülnek alóla, mikor kell az ÁFA-t kifordítani, azaz mi az a fordított ÁFA. Miért fontos a teljesítés helyének a meghatározása, illetve hogy szól a törvény a közvetített szolgáltatások kérdéskörében, valamint a termékértékesítés és szolgáltatás nyújtás során az előzetesen felszámított ÁFA mikor vonható le vagy sem. Csupa izgalmas kérdés, ÁFA-ra fel!

Az építőipari társaságok esetében az ÁFA kötelezettség meghatározását a következők befolyásolhatják:  a vállalkozás által kivitelezett építmények jellege; a beépítendő telek státusza, ahol nem mindegy, hogy a telek saját tulajdonú vagy bérlemény, vagy esetleg építőközösség megrendelésére végzik a kivitelezést. Ugyancsak meghatározza az ÁFA kötelezettséget, hogy a kivitelezést ÁFA alanyok részére vagy ÁFA körbe nem tartozó magánszemélyek részére végzik.

 

ÁFA kötelezettség alóli mentességet a lent felsoroltak alapján lehet választani:

 

Alanyi mentesség

Az építőipari társaságok a többi adóalanyhoz hasonlóan 6 millió Ft éves árbevétel alatt alanyi mentességgel rendelkezhetnek bejelentés alapján, de választhatnak általános szabályok szerinti adókötelezettséget is. Az alanyi mentesség mindaddig fennáll, amíg meg nem haladja a mentes árbevételi összeghatárt (a többször módosított 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról /ÁFA tv./ XIII. fejezet, 187. § (2) alapján).

 

A tevékenység jellege szerint ÁFA mentes cselekmények

 

A tevékenység sajátos jellegére tekintettel mentes az ÁFA alól a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ahhoz tartozó földrészlet értékesítése vagy a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése. A felsorolt mentességi esetek helyett az ügyletek adókötelessé tétele is választható (ÁFA tv. 88.§).

Kivételek a mentesség alól

A mentesség nem vonatkozik a beépített ingatlan, ingatlanrészek, földrészletek értékesítésére, amelyeknek

 • első rendeltetésszerű használatba vétele még nem történt meg, vagy
 • az első rendeltetésszerű használatba vétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése , vagy használatbavétel  tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásul vétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év.
 • az építési telek (telekrész) értékesítése

Minden más esetben az ÁFA tv. 10.§ d.) pontja alapján az építés-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak termékértékesítésnek minősül (fordított adózás alkalmazandó), akkor is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátja rendelkezésre.

Fordított adózás szerint kell az ÁFA kötelezettséget teljesíteni az egyébként mentes körbe sorolt azon ingatlanok, földrészletek esetében is, amelyek adómentességét az adóhatósághoz történt bejelentéssel adókötelessé tettek.

Fordított ÁFA

Az építőipari vállalkozások az ÁFA tv. 142 §. (1) bekezdése alapján gyakran az általános szabályoktól eltérő ún. fordított adózás keretében teljesítik ÁFA kötelezettségüket. 

A fordított adózás lényege, hogy a számlán a szolgáltatás nyújtója, a számla kibocsátója nem számít fel ÁFA-t, azaz ÁFA-t nem tartalmazó számlát bocsát ki, melyen  szerepelni kell a „fordított adózás” megjegyzésnek is.

A szolgáltatást nyújtó, számla kibocsátó helyett az adót a szolgáltatást igénybevevő fizeti meg és neki kell bevallani is, amely bevallásban ugyanazon időben a levonható adót le is vonhatja, amennyiben megfelel a törvényben előírt levonhatósági feltételeknek.

Fordított adózás csak adóalanyok egymás közötti ügyleteik során alkalmazható.

Fontos, hogy az építési szerelési szerződésben az alábbiaknak célszerű szerepelni a fordított adózás törvényi elemeinek beazonosíthatósága miatt :

 • ingatlan esetében az átadás ideje, amely az ingatlan- nyilvántartásban bejegyzendő dátum
 • a tevékenység építési hatósági engedély köteles státusza

 

 • a felek megfelelnek az ÁFA tv. 142. §. (3) bekezdésben előírt feltételeknek (belföldi adóalanyok legyenek, és ne legyenek olyan jogállásban, mely szerint tőlük az adó nem követelhető)
 • a teljesítés időpontjának meghatározása
 • kölcsönös kötelezettségvállalás az ÁFA rendezésére tévedés esetére

 

Fordított adózás alá esik az építőipari vállalkozások szempontjából:

 • a 10. § d) pont szerinti speciális ingatlanértékesítés (lásd fent);
 • az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési szolgáltatás nyújtása;
 • a fenti termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő kölcsönzése, kirendelése, illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátása;
 • adókötelessé tett ingatlan értékesítése
 • a teljesítésre kötelezett felszámolási eljárás alá kerülés esetén

 

Építőipari szolgáltatás nyújtásának tekintendő az olyan építés-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozása, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély köteles, vagy építési hatóság tudomásulvételi eljárásához kötött. Ide tartozik az ingatlan bontással történő megszüntetése is.

A szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának arról, hogy az adott építés-szerelési tevékenység építési hatósági engedélyhez, vagy hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött.

Fontos megjegyezni, hogy az építési hatóság nem kizárólag az Építésügyi Hatóságot takarja. Építési hatóságnak számító hatóságok a fentien felül: Bányafelügyelet, Villamos  Művek, Hírközlési és Közlekedési Felügyelet.

A nemzetközi fordított adózás alkalmazására akkor van lehetőség, ha a szolgáltatás igénybevevőjének székhelye EU közösségen belüli államban van és az igénybevevő valamint a számla kibocsátó is rendelkezik közösségi adószámmal.

 

Teljesítés helye

A teljesítés helyét minden egyes tranzakció végén meg kell határozni. Először is el kell dönteni, hogy termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról van-e szó.

Szolgáltatások közül az ágazatban a leggyakoribb az úgynevezett ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, amely esetben az ingatlan fekvése a teljesítési hely. (Ilyen szolgáltatás többek között az ingatlanszakértői, az építési-szerelési, az építési koordinációs és előkészítő tevékenységek, amik rendszerint fordított adózás alá esnek.)

Általános szabály

A teljesítés helye annak az ingatlannak, teleknek fekvése szerinti helyiség, amelyen a kivitelezés folyik.

 

Amennyiben az építőipari tevékenységet a belföldi székhellyel rendelkező társaság valamelyik közösségi államban folytatja akkor az adókötelezettség annak az államnak az adójoga , ahol az ingatlan, építmény, építőipari létesítmény fekszik .

Közvetített szolgáltatások

Amikor az adóalany egy szolgáltatás nyújtásakor saját nevében, de más javára jár el, -  vagyis továbbszámlázza a szolgáltatást - szintén az általános szabályok érvényesülnek: ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásoknál az ingatlan fekvése a döntő.

Termékértékesítésnek minősülő ingatlanértékesítés abban az esetben áll fenn, amikor az értékesítő maga - a vevő megrendelése alapján - építi föl az átadásra kerülő ingatlant. Ilyenkor a teljesítési hely meghatározásakor az általános szabályozás a mérvadó ("az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak, még abban az esetben is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre" 2007.évi CXXVII számú tv 10.§. d.pont. ). Az ilyenfajta ingatlanértékesítés is fordított adózás alá esik (ÁFA tv. 142. §).

 

A felszámított ÁFA levonhatósága

 

Az ÁFA tv. 119-121. § szerint az előzetesen felszámított ÁFA levonásának joga megilleti az adóalanyt.

Az adóalany a fizetendő adóból levonhatja azt az adót:

 •  amit termékbeszerzés és szolgáltatás igénybevétele során más adóalany - számlával igazoltan - rá áthárított,
 • amit közösségi vagy harmadik országbeli adóalany által kibocsátott számla szerint fizetendő adóként megállapított, amennyiben azt levonásra jogosító adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja.

Az ÁFA tv. 124. §. -a alapján nem lehet érvényesíteni a visszaigénylési  jogot, tehát nem vonható le az előzetesen felszámított ÁFA a következő esetekben:

 • a lakóingatlant terhelő előzetesen felszámított adó  (1. bek. h. pont), kivéve:
 • ha a lakóingatlan igazoltan továbbértékesítési célt szolgál , de csak abban az esetben, ha az egyébként mentes lakóingatlan adókötelessé tétele érdekében bejelentést tesznek az adóhatóság részére az e célra rendszeresített nyomtatványon.
 • a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges terméket terhelő előzetesen felszámított adó (1. bek. i. pont)
 • a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó (2. bek. c pont) kivéve:
 • ha a szolgáltatást az adóalany közvetített szolgáltatás nyújtás keretében veszi igénybe (ld. fent).
scrollUp