Alapvető követelmények

Létrehozva: 2017-01-18 / módosítva: 2017-06-07

A közérdek és az általános biztonsági szempontok figyelembevételével állapítják meg az építmények alapvető követelményeit. Egy építménynek – jellegétől és funkciójától függően – megfelelő megbízhatósággal egy, több, vagy valamennyi alapvető követelménynek meg kell felelnie.

Mind egészükben, mind különálló részeikben meg kell felelniük a rendeltetés szerinti használhatóság kritériumainak, teljes életciklusuk során biztosítaniuk kell az építményt használó személyek egészségét és biztonságát, emellett biztosítaniuk kell a vagyontárgyak és az épületben levő állatok biztonságát is. Ezért az építményeknek a szokásos karbantartás mellett, a gazdaságilag ésszerű élettartamuk során folyamatosan kell biztosítaniuk az alapvető követelmények teljesülését.

Az építmények alapvető követelményeit először a 89/106/EGK irányelv fogalmazta meg, ennek jogharmonizációja során kerül be a magyar jogrendbe is. Az irányelv már nincs hatályban, azonban az alapvető követelmények megfogalmazása változatlanul érvényes. Az irányelv – a biztonság európai egységes szintjének érdekében – az építményekkel szemben hat alapvető követelményt támaszt. Ezek:

  • a mechanikai szilárdság és állékonyság;
  • a tűzbiztonság;
  • a higiénia, egészség- és környezetvédelem;
  • a használati biztonság;
  • a zajvédelem;
  • az energiatakarékosság és hővédelem.

A 89/106/EGK irányelvet hatályon kívül helyező, az építési termékre vonatkozó, 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. mellékletében a korábbinál részletesebben határozza meg az építményekre vonatkozó alapvető követelményeket, valamint bevezet egy hetedik alapvető követelményt:

  • a természeti erőforrások fenntartható használatát

Az akadálymentességet általában beleértik a használati biztonságba, de szokás külön is kezelni. Itt külön címbe raktuk.

Az alapvető követelmények esetében a felsorolás sorrendje biztonsági, fontossági sorrendet is jelent. Hiszen még egy szobor vagy emlékmű esetében is alapvető követelmény az állékonyság, minden építmény esetében, ahol huzamosan tartózkodik személy vagy állat a tűzbiztonság is kiemelten fontos. Ugyanakkor, ha egy építmény esetében több vagy mindegyik alapvető követelményt teljesíteni kell, akkor nem érvényesíthető egyik követelmény sem a másik rovására, mindegyiknek eleget kell tenni.

Azt, hogy az egyes épületszerkezetekre, szerkezetekre vagy építőanyagokra milyen lényeges követelmények származnak az egész építményre vonatkoztatható alapvető követelményekből, azt az adott építmény funkciója mellett az épületszerkezet, szerkezet vagy építőanyag helye és az épületben betöltött szerepe határozza meg. Az egyes építési termékekre és épületszerkezetekre értelmezhető lényeges követelményeket az építési termék irányelv alapján, az úgy nevezett értelmező dokumentumokban (Interpretative Documents) dolgozták ki. A hat értelmező dokumentum termékcsaládokra lebontva konkrét formába önti a rögzített hat alapvető követelményt. A természeti erőforrások fenntartható használatának hetedik alapvető követelménye jelenleg nincs feldolgozva.

Az értelmező dokumentumok egységes értelmezését adják az alkalmazott műszaki fogalmaknak és terminológiának. Amennyiben szükséges, illetve lehetséges, különböző teljesítményszinteknek megfelelő kategóriákat és osztályokat állapítanak meg. A különböző követelményszintekhez vagy kategóriákhoz számítási, műszaki tervezési, illetve bizonyítási eljárások rendelhetők, és ezáltal lehetővé válik a sokféle építőipari alkalmazás szabványosítása.

A hat Értelmező dokumentum tartalmi felépítése teljesen azonos, a következő fejezetekből és pontokból állnak:

1. Általános megjegyzések

      1.1.   Cél és alkalmazási terület

      1.2.   Az alapvető követelmények és a kapcsolódó termék teljesítményszintjei és osztályai

      1.3.   Az értelmező dokumentumokban használt általános fogalmak értelmezése

2. Az alapvető követelmények magyarázata

      2.1.   Az alapvető követelményekkel összefüggésben használt fogalmak értelmezése

      2.2.   Egyéb speciális fogalmak

3. Az alapvető követelmények teljesítése, a bizonyítás alapja

      3.1.   Általános megjegyzések

      3.2.   Intézkedések

      3.3.   A követelmények bizonyítása

4. Műszaki előírások és az európai műszaki engedélyekre vonatkozó útmutatók

      4.1.   Általános megállapítások

      4.2.   A létesítményekre és azok részeire vonatkozó előírások

      4.3.   A termékekre vonatkozó előírások

5. Élettartam, tartósság

      5.1.   Az építmények élettartamának értelmezése az alapvető követelmények szempontjából

      5.2.   Az építési termékek élettartamának értelmezése az alapvető követelmények szempontjából.

Az Értelmező dokumentumok a Bizottság közleményeként jelentek meg az Európai Közösség Hivatalos Lapjának "C" sorozatában (94/C 62/1, 1994. 02. 28.)

Elérhetőek angol nyelven a következő oldalon: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1994_062_R_0001_01&from=EN

Az Értelmező dokumentumok kidolgozása és megjelentetése igen fontos szabályozási lépcsőfokot jelentett, és alapja lett a harmonizált szabványok, illetve az európai műszaki engedélyekhez készült útmutatók kidolgozására vonatkozó megbízásoknak (mandátumoknak). Egyes EU szakértők ma már kevésbé tartják szükségesnek a mai gyakorló szakemberek számára az Értelmező dokumentumok részletes ismeretét, mert a megállapításai és előírásai bekerültek a harmonizált szabványokba és más műszaki specifikációkba.

scrollUp