Állami főépítész

Létrehozva: 2015-11-21

A Kormány az építésügy központi feladatainak ellátása körében gondoskodik az állami főépítészi intézményrendszer működtetéséről. Az állami főépítészi feladatokat illetékességi területén a fővárosi és megyei kormányhivatal látja el. Az építésügyért felelős miniszter koordinálja az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal terület- és településrendezéssel, valamint építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatait.

 

Az állami főépítészek foglalkoztatási feltétele:

 • meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség,
 • főépítészi vizsga,
 • szakmai gyakorlat teljesítése,

 

Az állami főépítészi feladatkör betöltéséhez szükséges szakirányú felsőfokú végzettség építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség. Az állami főépítészi feladatkör főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított hat hónapig látható el.

 

A főépítészi feladatkört az állami főépítész esetében legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy töltheti be.

A főépítészi tevékenység körében a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerinti pártatlan, befolyástól mentes tevékenységet veszélyeztető tevékenységnek minősül különösen, ha a főépítész olyan területen lát el főépítészi feladatokat, amellyel összefüggésben

a) településtervezői,

b) településrendezési szakértői

tevékenységet végez.

 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

 • szakmai segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi feladatok ellátáshoz,
 • az egységes szakmai szempontok - különösen az általános érvényű terület- és településrendezési, illetve építési követelmények - érvényesítése érdekében elősegíti és szükség szerint koordinálja az önkormányzatok terület- és településrendezéssel, valamint az építészeti értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek főépítészi előkészítését,
 • elősegíti a területi településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális kialakítását,
 • ellátja a külön jogszabályokban a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat,
 • ellátja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai feladatokat.

 

Konkrét feladatai:

 1. A településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljárását az építtető kezdeményezésére az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le. Ennek keretében
 • egyeztető tárgyalást hív össze,
 • a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, és a jegyzőkönyveket, a záró szakmai véleményét, valamint a településrendezési eszköz - szükség szerint módosított - tervezetét 8 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszköz elfogadása érdekében, és kezdeményezi a képviselő-testület összehívását,
 • ha adatok beszerzése szükséges, az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti előzetes adatszolgáltatást kér az érintett államigazgatási szervtől.
 1. Egyes területrendezési hatósági eljárást folytat le, térségi területfelhasználási engedélyt ad ki. Döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. A területrendezési hatósági eljárást követően a térségi területfelhasználási engedélyt, valamint annak mellékleteként az engedélyezési tervdokumentációt közli a megyei önkormányzattal.
 2. A térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként vesz részt,
 3. Véleményezi
 • illetékességi területén a területrendezési terveket, és indokolt esetben javaslatot tehet e tervek módosítására,
 • az országos, valamint az illetékességi területét érintő regionális fejlesztési programokat és azoknak a területrendezési tervekkel való összhangját,
 1. Nyilatkozik a megyei területrendezési tervnek az országos és a kiemelt térségi tervekkel, továbbá a településrendezési eszközöknek az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról.
 2. Felkérésre állást foglal a terület- és településfejlesztési koncepcióknak, programoknak, építészeti-műszaki terveknek, továbbá más ágazati terveknek és koncepcióknak a területrendezési tervekkel való összhangjáról, valamint a területrendezési tanulmánytervről.
 3. A területrendezési hatósági eljárásban kiadott térségi területfelhasználási engedélyekről közhiteles hatósági nyilvántartás vezet.
 4. A településfejlesztésért és a településrendezésért felelős miniszter nevében záró szakmai véleményében hozzájárul a településrendezési eszköz az országos településrendezési és építési követelményekben megállapított településrendezési követelményeknél megengedőbb követelményeihez.
 5. A polgármester által kezdeményezett egyeztetés alapján – ha a településrendezési eszközök egyeztetési eljárás típusa nem határozható meg egyértelműen, a kérdés eldöntésének érdekében - javaslatot tesz az eljárás típusára.
 6. A polgármester által - a véleményezési szakasz lezárását követően - végső szakmai véleményezésre megküldött településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi véleményt és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított
 • 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy
 • 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására.
 1. Amennyiben jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.
 2. Részt vesz a Világörökség kezelési terv készítése során a megalapozó dokumentáció és a kezelési terv elkészítésében. 
scrollUp