Általános építmények

Dr. Bedő Katalin
Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

Általános építmények 

Dr. Bedő Katalin – dr Hegedűs Annamária

 

Általános építmények általában a köznapi értelemben vett építmények, vagyis azok, amelyekre csak az általános követelmények vonatkoznak. Az általános követelmények az Étv., és annak felhatalmazása alapján készült jogszabályok, így az országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban OTÉK) kerültek meghatározásra. Ezeknek az építményeknek az engedélyét az általános építésügyi hatóság az általános eljárási szabályok szerint adja ki.

Az általános építésügyi hatóság meghatározása, és kijelölése az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hat. rend.) került meghatározásra, az általános építményekkel kapcsolatos eljárási szabályokat részletesen pedig az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Elj. rend.) tartalmazza.

Az elsőfokú általános építésügyi hatóságok kormányrendeletben kijelölt járásközponti önkormányzati jegyzők.

2016. január 1-től azonban tulajdonképpen ketté vált az általános építményekkel kapcsolatos építési tevékenységre vonatkozó szabályozás. Ugyanis a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű épületeknél egy teljesen új jogintézmény, az ún. egyszerűsített bejelentés került bevezetésre, amelyre a Ket. és Elj. rend. szabályai nem vonatkoznak, illetve maga az egyszerűsített bejelentéssel összefüggő feladatok is kikerültek az építésügyi hatósági feladat és hatáskörből és átkerültek az építésfelügyeleti hatósághoz.

Hétköznapi szóhasználatban, amikor az emberek építményekről és az építésügyi hatóságról beszélnek, akkor az általános építményekre gondolnak.

Az általános építmények csoportjába főleg épületek tartoznak, amelyekre az a jellemző, hogy emberi tartózkodás céljára szolgálnak és rendeltetésük van.

A fő fogalmakat az Étv. tartalmazza, amely alapján könnyebb beazonosítani az általános építményeket és a sajátos építményfajtákat a gyakorlati életben.

Az építmény fogalma a következő: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).


Az építményeket két fő csoportra bonthatjuk épület és műtárgy fogalomra, amely az alábbi:

  • Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.
  • Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).

Más szempontból felosztva, az építmények két fő csoportba, az általános és a sajátos építmények csoportjába tartoznak.

sajátos építményfajta fogalma az alábbi:

többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények, amelyek létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.

 

 

 

scrollUp