Az atomenergia használatával összefüggő építmények

Létrehozva: 2017-01-18 / módosítva: 2018-07-30

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) és végrehajtási rendeletei nagyon szűkszavú szabályozást tartalmaznak a sajátos építményfajta építésügyi és építésfelügyeleti bírságolására, valamint az ilyennek tekinthető egyéb szankcióra.

 

1. Építésügyi jellegű bírság

Az Atv. általános szabályként rögzíti, hogy az atomenergia-felügyeleti szerv az e törvény vagy az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály megsértése, valamint az e törvény vagy az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály alapján kiadott határozatában foglaltak betartásának elmulasztása esetén az engedélyest bírság megfizetésére kötelezheti.

Nem szabható ki bírság a mulasztásnak vagy kötelezettségszegésnek a hatóság tudomására jutásától számított egy éven, valamint attól a naptól számított öt éven túl, amely napon a kötelezettnek eleget kellett volna tennie az e törvényben vagy az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban megállapított kötelezettségének.

 

Az Atv. szerinti atomenergia felügyeleti szervként és nukleáris biztonsági hatóságként az Országos Atomenergia Hivatal jár el, az eljárására a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet alkalmazandó, amely meghatározza az OAH engedélyezési jogkörébe tartozó építményeket is.

 

A bírságolás részletes szabályait az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

A bírság mértékét a kormányrendelet legalább ötvenezer, de legfeljebb hárommillió forintban állapítja meg.

Különös szabályként tartalmazza a kormányrendelet, hogy

a)atomerőmű engedélyesével szemben nukleáris biztonsági hatósági ügyben a bírság összege legalább ötvenezer, de legfeljebb ötvenmillió forint,

b)egyéb nukleáris létesítmény engedélyesével szemben nukleáris biztonsági hatósági ügyben a bírság összege legalább ötvenezer, de legfeljebb ötmillió forint.

A kormányrendelet bírság megállapítására mérlegelési szempontokat is megállapít, amelyek során az OAH vizsgálja, hogy

  1. bekövetkezett-e rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár,

  2. milyen súlyú a követelmények, előírások megszegése,

  3. ismételt szabályszegés történt-e,

  4. felróható-e a szabályszegést vagy mulasztást okozó magatartás,

  5. a szabályszegő vagy mulasztó tanúsított-e az általa okozott állapot megszüntetésére hozott intézkedéseket segítő, kárenyhítő magatartást.

A bírságot az OAH számlájára kell megfizetni.

 

2. Építésfelügyeleti bírság

Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó. A bírság megállapítására az engedélyezési jogkörrel rendelkező OAH jogosult.

 

3. Egyéb szankciók:

Az általános szabályok szerint.

scrollUp