Tevékenység folytatása

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2017-01-30 / módosítva: 2017-07-07

Az előírásokat két jogszabály, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

Energetikai auditálási tevékenységet egyrészt az előbbi jogszabályok által megszabott feltételeknek megfelelő, névjegyzékbe vett természetes személy (energetikai auditor) végezhet. Másrészt gazdálkodó szervezet is végezhet energetikai auditálási tevékenységet (energetikai auditáló szervezet), ha van az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditor tagja vagy alkalmazottja, aki a szervezet nevében az energetikai auditálási tevékenységet végzi, és a szervezet teljesítette az előbbi jogszabályokban előírt további feltételeket is.

Az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditor kizárólag egy energetikai auditáló szervezetnek lehet tagja vagy alkalmazottja. Az energetikai auditáló szervezet felelősségére az energetikai auditor – energetikai auditálással kapcsolatban meghatározott – felelősségére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az energetikai auditor vagy – energetikai auditáló szervezet általi auditálás esetén – az energetikai auditáló szervezet felelős:

  • a jogszabályi előírásoknak való megfelelésért
  • az általa készített audit szakszerűségéért, költséghatékonyságáért;
  • a valós állapotnak megfelelő tartalomért.

Az energetikai auditornak, illetve – energetikai auditáló szervezet általi auditálás esetén – az energetikai auditáló szervezetnek az energetikai audit aláírt példányát és az alátámasztó munkarészt a megbízónak át kell adnia. Az átadott energetikai audit nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely kizárja, hogy az auditot a megbízó bármely energiahatékonysági szolgáltatónak átadja.

Az energetikai auditor, illetve az energetikai auditáló szervezet:

  • köteles az energetikai auditot, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a megbízónak történő átadástól számított 10 évig megőrizni;
  • köteles az energetikai auditálást piacsemlegesen lefolytatni;
  • az energetikai auditálás lefolytatásához közreműködőt vehet igénybe.

Az energetikai auditort, az energetikai auditáló szervezet tagját, alkalmazottját és vele bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyt, valamint az energetikai auditálásban közreműködőt az energetikai auditálás során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli. Azokról csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal), továbbá törvényben meghatározott szerv vagy személy részére nyújthatnak tájékoztatást.

Az energetikai auditor és az energetikai auditáló szervezet az általa közvetlenül végzett tevékenység tekintetében energetikai auditálást nem végezhet.

Az energetikai auditor annál a szervezetnél, amelynek alkalmazottja, csak abban az esetben végezhet energetikai auditálást, ha az energetikai auditálásra vonatkozó szakmai tevékenysége tekintetében közvetlenül a szervezet vezetésének van alárendelve. A szervezet vezetője ebben az esetben sem adhat az energetikai auditor számára az auditálás eredményét befolyásoló utasítást, és az auditálás eredménye miatt az energetikai auditort hátrány nem érheti.

Az ellenőrzésre vonatkozó előírások szerint, ha az energetikai audit nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, a Hivatal az energetikai auditort vagy az energetikai auditáló szervezetet egymillió forintig terjedő, ismételten kiszabható bírsággal sújthatja, ha a feltárt hibát vagy hiányosságot felhívás ellenére a megadott határidőben nem javítja ki, vagy nem pótolja, illetve egyéb szankciók is alkalmazhatók.

 

scrollUp