Az energetikai audit ellenőrzése

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2018-02-16 / módosítva: 2018-02-16

Az energetikai auditálás ellenőrzésére vonatkozó előírásokat elsősorban két jogszabály, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

A kötelező energetikai auditálás teljesítését és az energetikai audit jogszabályi feltételeknek való megfelelőségét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ellenőrzi. A Hivatal az ellenőrzés megkezdéséről nem köteles értesítést küldeni.

A Hivatalt az ellenőrzés során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli, azokról csak törvényben meghatározott szerv vagy személy részére nyújthat tájékoztatást. Az ellenőrzési eljárásban az ügyintézési határidő hat hónap, amely egy alkalommal legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.

Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet a Hivatal megkeresésére köteles a vizsgálatra kiválasztott energetikai audittal kapcsolatos megjelölt adatokat, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Hivatal számára megadni. A Hivatal kérésére az energetikai audit teljes iratanyagát meg kell küldeni. Ha az energetikai auditot és a kapcsolódó dokumentációt az energetikai auditor vagy az energetikai auditáló szervezet nem adja át, az az auditálásra kötelezettől, vagy az audit elkészíttetésére megbízást adó egyéb személytől is bekérhető.

Az energetikai audit jogszabályi feltételeknek való megfelelőségének ellenőrzésében nem vehet részt az,

 • aki az ellenőrzött energetikai audit elkészítésében a megbízó képviselőjeként vagy energetikai auditorként járt el;
 • aki az energetikai auditot elkészítő energetikai auditáló szervezet tagja vagy alkalmazottja;
 • akinek az előző pontok szerinti személy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója.

Az energetikai audit ellenőrzése során a következők kerülnek ellenőrzésre:

 • az energetikai auditálás folyamata, az energetikai audit megállapításai, számítási részeredményei és a végeredmény igazolása, az ezek alapján megfogalmazott javaslat indokoltsága;
 • a felhasznált adatok és a teljes számítás megfelelősége.

A Hivatal az energetikai audit alapadatait szükség szerinti helyszíni ellenőrzés során azonosítja be. A Hivatal vagy annak alkalmazottja nem végezhet energetikai auditálási tevékenységet.

Az energetikai auditálási kötelezettség nem teljesítése esetén a Hivatal:

 • írásban felszólítja a nagyvállalatot a kötelezettség 180 napon belüli teljesítésére, és
 • 10 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki.

Az előbbi intézkedések együttesen is alkalmazhatók. A bírság ismételten is kiszabható, az ismételt bírság legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege tizenötmillió forint lehet.

A nagyvállalatnak és az energetikai auditornak vagy az energetikai auditáló szervezetnek az ellenőrzés során együtt kell működnie az ellenőrzés lefolytatójával. Az együttműködési kötelezettség megsértése esetén a Hivatal ötszázezer forintig terjedő bírságot szabhat ki, amely bírság ismételten kiszabható.

Ha az energetikai auditor vagy az energetikai auditáló szervezet a megbízást nem közvetlenül a nagyvállalattól kapta, az előzőekben részletezett szankciót a megbízóra is alkalmazni kell.

Ha a Hivatal az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az energetikai audit nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, felhívja az energetikai auditort vagy az energetikai auditáló szervezetet a feltárt hibák kijavítására. A feltárt hibát a Hivatal felhívásának kézhezvételétől számított 90 napon belül kell kijavítani.

A Hivatal az energetikai auditort vagy energetikai auditáló szervezetet egymillió forintig terjedő, ismételten kiszabható bírsággal sújthatja, ha a feltárt hibát vagy hiányosságot felhívás ellenére a megadott határidőben nem javítja ki, vagy nem pótolja.

Az előbbi szankció alkalmazásával egyidejűleg a Hivatal az energetikai auditot érvénytelennek minősíti és ennek tényéről a nagyvállalatot értesíti. A nagyvállalatnak az értesítés kézhezvételétől számított 180 napon belül új, a jogszabálynak megfelelő energetikai auditálást kell elvégeztetnie. Ha a nagyvállalat ennek nem tesz eleget, a Hivatal az auditálási tevékenység nem teljesítése esetén kiszabható bírsággal sújthatja.

Ha az energetikai auditorral vagy energetikai auditáló szervezettel szemben 2 éven belül ismét bírság kiszabásának lenne helye, a Hivatal a bírság kiszabása helyett a névjegyzékből törléssel egyidejűleg megtilthatja az energetikai auditor vagy az energetikai auditáló szervezet számára az energetikai auditálási tevékenység folytatását. Erre az érintettet az első bírság kiszabásakor figyelmeztetni kell.

A Hivatalnak a bírságok és az egyéb szankciók alkalmazása során a következő szempontokat kell mérlegelnie:

 • a jogsértés súlya;
 • a jogsértő állapot fennállásának időtartama;
 • a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány mértéke, illetve a jogsértéssel elért vagyoni előny mértéke;
 • a jogsértő piaci helyzete, befolyása;
 • a magatartás felróhatósága;
 • korábbi jogsértő magatartás;
 • a jogsértő állapot megszüntetése érdekében kifejtett tevékenység.

A Hivatal a nem kötelező energetikai auditálás során készített energetikai audit jogszabályi feltételeknek való megfelelőségét a megbízó vagy az egyéb érdekelt kezdeményezésére, díjfizetés ellenében ellenőrzi.

A nem kötelező energetikai auditálás során készített energetikai audit ellenőrzésére a kötelező energetikai audit ellenőrzésére vonatkozó szabályok alkalmazandóak, kivéve az érvénytelennek minősülő kötelező energetikai audit esetén fennálló, új energetikai auditra vonatkozó beszerzési kötelezettséget.

 

scrollUp