Birtokbaadás - használatbavétel

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

A lánctartozás megfékezésének másik hatékony eszköze a polgári jog birtokbaadási szabályainak társítása az építőipari kivitelezési tevékenység munkaterület-átadási szabályaival és az építésügyi hatósági használatbavételi engedélyezéshez az e-építési naplóban rögzített munkaterület visszaadására vonatkozó szabályokkal.

 

A dolog birtokát megszerzi, akinek a dolog tényleges hatalmába jut. Birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja. Birtokosnak (albirtokos) kell tekinteni azt is, akitől a tényleges hatalmat gyakorló a birtokát származtatja és a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján tényleges hatalmában tartja a dolgot

 

A birtok átruházása a dolog feletti tényleges hatalomnak az erre irányuló megállapodás alapján való átengedésével valósul meg. A birtokátruházásra a szerződés létrejöttére és érvényességére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A birtokátruházás a birtokos és a birtok megszerzőjének erre irányuló megállapodásával megvalósul, ha

  • a birtokot megszerző fél a dolgot albirtokosként már birtokában tartja; vagy
  • az átruházó fél a dolgot albirtokosként továbbra is birtokában tartja.

Ha a dolog harmadik személy birtokában van, a birtokátruházás a dolog kiadása iránti igénynek a birtokot szerző félre való átruházásával valósul meg, ha ebben a birtokos és a birtokot szerző fél megállapodnak.

 

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban: tilos önhatalom). A mindenkori birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. Az albirtokos jogcíme szerint részesül birtokvédelemben a főbirtokossal szemben.

 

A tilos önhatalom ellen a birtokos - a birtok megvédéséhez szükséges mértékben - önhatalommal is felléphet.

 

Építési munkaterület átadása

Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtető az építési munkaterületet a szerződés szerint átadja a fővállalkozó kivitelező részére. Az alvállalkozó kivitelező részére az építési területet a megrendelő vállalkozó kivitelező adja át. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót - az elektronikus építési napló esetén az első elektronikus építési főnaplót - és abban az átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell.

 

Az általános építmények körében, ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész tulajdonosa, az építési munkaterület fővállalkozó kivitelező részére történő átadását a telek, építmény, építményrész tulajdonosának külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt az építési naplóhoz csatolnia. A nyilatkozat hiányában az építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem nyitható meg és a kivitelezés nem kezdhető meg.

 

A kivitelezési szerződés tartalmazza az építési munkaterület átadásának tervezett, vagy igényelt időpontját.

 

Az építési munkaterület átadásával a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező a munkaterület birtokosává válik a szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges területigény mértékéig mindaddig, amíg a vállalt munka befejezését követően a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező a munkaterületet vissza nem adja az eredeti birtokosnak (főbirtokos).

 

Építési munkaterület visszaadása,

Az alvállalkozói kivitelezési szerződés esetén a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően az alvállalkozó kivitelező átadja a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek az építési munkaterületet. Miután az építőipari kivitelezésen az összes alvállakozó eszerint járt el, a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően a fővállalkozó kivitelező is átadja (birtokába visszaadja) az építtetőnek az építési munkaterületet, továbbá átad az építtetőnek minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. A munkaterület és a dokumentumok és nyilatkozatok átadását a fővállalkozó az e-építési naplóban rögzíti.

 

A fővállalkozó kivitelező a fővállalkozói kivitelezési szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben az építési naplóban, a kivitelezési szerződésben meghatározott mértékben és módon az építési munkaterületre vonatkozóan a birtokláshoz való jogára - a munkaterület átvételétől az átadásáig, ennek hiányában a használatbavételi engedély kiadásáig vagy a használatbavétel építésügyi hatóság általi tudomásul vételéig - kellő alappal hivatkozhat az építtetővel, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával szemben is.

A fővállalkozó kivitelezőt az építtetővel, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával szemben megillető, birtoklás jogára az alvállalkozó kivitelező is hivatkozhat a munkaterület átvételétől az átadásig vagy ennek hiányában a fővállalkozó kivitelező birtoklási jogának fennállásáig.

Ha az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti vita miatt nem történik meg az építési munkaterület átadás-átvétele, a vitarendezés érdekében a fővállalkozó kivitelező vitarendezési eljárást vagy szakértői szervezet szakvéleményének kiadását kezdeményezheti.

 

A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt - a használatbavétel előtt - nyújtja be az építésügyi hatósághoz. A használatbavételi engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell többek között az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott építési napló összesítő lapját,

 

A használatbavételi engedély többek között akkor adható meg, ha az építési naplóban rendelkezésre áll az azt igazoló bejegyzés vagy dokumentum, hogy a fővállalkozó kivitelező az építési munkaterületet visszaadta-e az építtetőnek.

Ha a használatbavételi engedély megkéréséhez az építési munkaterület visszaadása - az építési naplóban igazoltan - nem történt meg, az építésügyi hatóság hatvan napos határidő megjelölésével ennek pótlására hívja fel az építtetőt. Az építésügyi hatóság - ha az építtető a felhívásnak nem tesz eleget - a használatbavételt a hatvanadik nap leteltét követő öt napon belül engedélyezi. Ha az építtető a felhívásra a hiányosságokat az építési naplóban határidőn belül pótolja, az építésügyi hatóság a használatbavételt a pótlást követő öt napon belül engedélyezi.

A vállalkozó kivitelezőnek az itt említett hatvan nap áll rendelkezésére, hogy az építtetővel vitás kérdését elkezdje rendezni a Teljesítési Szakértői Szervezet szakvéleménye megkérésével polgári peres úton, vagy egyéb más jogrendezés keretében. Ennek igazolásakor a használatbavételi engedélyezési eljárás felfüggeszthető a vitarendezési eljárás befejezéséig.

 

scrollUp