Budapest főváros rendezése

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

A főváros településfejlesztésére és településrendezésére annak különleges önkormányzati rendszere miatt sajátos rendelkezések vonatkoznak. 


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény (Mötv. 3. § (2)-(3) bekezdések) szerint a fővárosban, mint települési önkormányzat működnek a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok.

A fővárosi és a kerületi önkormányzatok alapjogaikat tekintve egyenlőek, feladat- és hatásköreik azonban egymástól eltérnek.

A fővárosi önkormányzat látja el a törvényben meghatározottak szerint a terület- és településfejlesztési, valamint a területrendezési, településrendezési és településüzemelési feladatokat, amelyek a főváros egészét érintik, vagy amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak.

A fővárosi kerületi önkormányzatok – természetesen törvény keretei között – a települési önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és hatáskört önállóan gyakorolják.

Az előzőeknek megfelelően a fővárosi önkormányzat feladata tehát a kerületek határain átnyúló településrendezés (ez lenne a főváros településszerkezeti terve és rendezési szabályzata), terület- és településfejlesztés.

A kerületi önkormányzat feladata a helyi településrendezés, településfejlesztés és a helyi településrendezési szabályok megalkotása(?!) (a gyengébbek kedvéért: amit a fővárosi településszerkezeti terv alapján kell elkészíteni).


A fővárosi önkormányzat közgyűlése a főpolgármesterből, a kerületi önkormányzatok polgármestereiből és további, a kompenzációs listáról bekerülő képviselőből áll 2014-től.


Az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési feladatellátást ennek megfelelően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv. 14.-14/A. §) úgy szabályozza a fővárosban, hogy a fővárosi önkormányzat a főváros igazgatási területére vonatkozóan

- fővárosi településfejlesztési koncepciót,

- fővárosi integrált településfejlesztési stratégiát,

- fővárosi településszerkezeti tervet,

- fővárosi rendezési szabályzatot,

- Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területére Duna-parti építési szabályzatot, valamint a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvény hatálya alá tartozó területre Városligeti építési szabályzatot,

a fővárosi kerületi önkormányzat pedig a kerület igazgatási területére vonatkozóan

- kerületi településfejlesztési koncepciót,

- kerületi integrált településfejlesztési stratégiát

- a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban a kerületi építési szabályzatot

hagy jóvá, illetve állapít meg.


A főváros településszerkezeti terve tartalmilag és eljárás szempontjából más települések településszerkezeti tervéhez hasonlóan a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 314-es rend.) foglaltak szerint készül.


A Budapest Városrendezési és Építési Keretszabályzat (47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy.  rend., BVKSZ) helyébe lépő fővárosi rendezési szabályzat egy „különleges” szabályzat. A fővárosi rendezési szabályzat, mint ahogy a neve is mutatja, eltér más településeknek a település építési rendjét megállapító helyi építési szabályzatától. A 314-es rendelet szerint a fővárosi rendezési szabályzat a fővárosi településszerkezeti tervvel egyidejűleg készül, és a főváros teljes közigazgatási területére megállapítja:

- a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét,

- a településszerkezeti terven lehatárolt egyes területek beépítési magasságának korlátozásával kapcsolatos előírásokat, és

- a főváros egészének működését biztosító műszaki infrastruktúra megvalósításához szükséges területeket és az azokra vonatkozó különleges rendelkezéseket.

A fővárosi rendezési szabályzat előírásaihoz kell igazodniuk a kerületi önkormányzatoknak a kerületi építési szabályzatuk készítése során.


A kerületek területére más településekéhez hasonló tartalommal és módon – kerületi - helyi építési szabályzatot készítenek a kerületi önkormányzatok.


A Duna-parti építési szabályzat, valamint a Városligeti építési szabályzat két speciális fővárosi szabályozás elkészítésére ad felhatalmazást a fővárosi közgyűlés számára a főváros két részterületére. Ezek közül még egyik sem készült el.

scrollUp