Az elektronikus építési napló bevezetése

Létrehozva: 2015-11-25 / módosítva: 2015-11-26

Az elektronikus építési napló bevezetése a 2013. október 1-t követően induló kivitelezések dokumentálásában és ellenőrzésében alapvető változást, minőségi ugrást jelentett.

 

 • Csökkentek az adminisztratív terhek!

Egy építési beruházáshoz a több papír alapú napló helyett csak egy elektronikus építési napló tartozik. Az elektronikus építési napló könnyen olvasható, módosítások, javítások követhetőek.

 • Távoli eléréssel is láthatóvá és átláthatóbbá válik a kivitelezési folyamat!

Az építtető és a fővállalkozó kivitelező irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatai egyszerűsödtek. A kivitelezés teljes folyamata nyomon követhető, távolról is figyelemmel kísérhető az egyes építkezések készültségi foka, az épp folyó építési tevékenységek.

 • Az elektronikus építési napló bárhonnan, a nap bármely szakában és egyidejűleg több szereplő számára is elérhető!
 • Megszűnt a kivitelezés megkezdéshez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség és tudomásul vételi eljárás.
 • A lezárt elektronikus építési naplók elektronikus formában kerülnek megőrzésre.    

Minimális a fizikai sérülés, elvesztés, megsemmisülés veszélye, és nem jelent problémát a rendelkezésre álló példányszám sem. Az archiválás központi tárhelyen történik.

 

Amit még feltétlenül tudni kell

 • Az alkalmazás számítógépet, és internet kapcsolatot igényel, de lehetőség van offline (internet kapcsolat nélküli) naplóvezetésre is, maximum 3 naponkénti kötelező internetes feltöltéssel.
 • Ügyfélkapun keresztül történik a napi jelentések, eseti bejegyzések, és napló mellékletek, offline naplórészek feltöltése.
 • Az építési napló vezetési kötelezettség köre nem változik: továbbra is minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.
 • Az építési napló vezetésére, tartalmára vonatkozó szabályok nem változtak meg az elektronikus építési napló bevezetésével, viszont az alkalmazás segíti a szabályoknak megfelelő építési napló vezetést.
 • Az elektronikus építésinapló-vezetési kötelezettség az általános és a sajátos építmény fajtákra egyaránt kiterjed.
 • A 2013. október 1-jét követően induló kivitelezések esetében kötelező elektronikusan vezeti az építési naplót, de akik 2013. október 1-e előtt már papíron kezdték el a naplóvezetést, azok papír alapon is befejezhetik.

 

Az e-építési napló ismertetése

 

Mi az építési napló?

 • Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.
 • Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével teljesítik.
 • Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az elektronikus építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.
 • Az elektronikus építési napló/főnapló/alnapló készenlétbe helyezése az előírt adatok felvitelével teljesül.
 • A készenlétbe helyezett elektronikus építési főnapló/alnapló megnyitása a munkaterület átadás átvétel rögzítésével történik.
 • Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése az első elektronikus építési főnapló megnyitásának időpontja.

 

Mikor kell építési naplót vezetni?

Minden

 • építésügyi hatósági engedélyhez vagy
 • tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint
 • a Kbt. hatálya alá tartozó

építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.

 

Ki vezeti az építési naplót?

 • Az e-főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladata
 • Az e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén az alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének a feladata.

 

Ki vállalhatja át az elektronikus építési napló vezetését?

 • A vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozója e-alnaplójának, és ezen alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó e-alnaplójának vezetését átvállalhatja.
 • A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra.
 • Az a vállalkozó kivitelező, aki a saját építési naplójának vezetését átadta, az átadás időtartama alatt nem vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának vezetését.
 • Minden átvállalt e-alnapló vezetését a saját napló vezetésétől elkülönülten, külön-külön kell végeznie az átvállaló vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének.
 • Az átvállalt e-alnaplóban az e-alnapló vezetésére eredetileg kötelezett alvállalkozó az e-alnaplóban észrevételt tehet, vagy bármikor visszaveheti az e-napló vezetését.

 

Ki jegyezhet be az építési naplóba?

 • az e-főnaplóba és mellékleteibe:
  • a naplóvezetésre kötelezett kivitelező vagy a felelős műszaki vezetője
  • az építtető,
  • az építési műszaki ellenőr  
  • a beruházási tanácsadó,
  • a tervezői művezető (ha az erre irányuló feladat meghatározást az írásbeli szerződésük tartalmazza)
  • az építésfelügyeleti (és az építésügyi) hatóság
  • a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor
 • az e-alnaplóba és mellékleteibe:
  •  a naplóvezetésre kötelezett kivitelező vagy a felelős műszaki vezetője
  • a naplóvezetésére kötelezett alvállalkozó kivitelezővel szerződéses viszonyban álló fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, továbbá a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője,
  • az építésfelügyeleti (és az építésügyi) hatóság
 • az e-főnapló és e-alnapló hatósági napló-mellékletébe az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más hatóságok.

 

Ki tekinthet be az építési naplóba?

 • ,az építésügyi hatóság,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal építés helye szerint illetékes szerve,
 • a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság,
 • külön jogszabályban az ellenőrzésre feljogosított más hatóság,
 • az építtetői fedezetkezelő,
 • az építtető által betekintésre felhatalmazott,
 • az építési beruházás megvalósításához támogatást nyújtó szervezet,

Az érdekelt szerződéses feleken, az építtetői fedezetkezelői eljárásban feljogosítottak és az adóhatóságon kívül a bejegyzésre vagy betekintésre felhatalmazottak nem jogosultak megtekinteni az e-főnaplóban, az e-alnaplóban és mellékleteikben feltüntetett fő- vagy alvállalkozói teljesítés, részteljesítés ellenértékét.

 

Milyen részei vannak az e-építési naplónak?

Az e-napló része az elektronikus építési főnapló (a továbbiakban: e-főnapló) és az elektronikus építési alnapló (a továbbiakban: e-alnapló).

 • Az e-főnapló és az e-alnapló címoldalból, nyilvántartásirész-oldalakból, naplórészből és összesítő lapból áll.
 • Az e-főnaplóban és az e-alnaplóban rögzített napi bejegyzéseket és csatolt egyéb dokumentumokat a naplóvezetést végző vagy ennek hiányában az e-napló alkalmazás a bejegyzés napját követő napon automatikusan lezárja. A lezárt naplóbejegyzések és rögzített dokumentumok utólagos módosítását vagy törlését az e-napló alkalmazás követhetővé teszi.
 • Az e-főnapló és e-alnapló nyilvántartási oldalait a napló megnyitásakor kell kitölteni. A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell rögzíteni.
 • A naplórész napi jelentésből és eseti bejegyzésekből áll.
 • Az e-főnapló és e-alnapló alvállalkozói nyilvántartási része tartalmazza a teljesítésben részt vevő összes fő- és alvállalkozó kivitelező megnevezését, székhelyét, adószámát, vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági bejegyzésének számát, nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység meghatározását, a kivitelezési tevékenység megkezdésének, szakaszolásának és befejezésének időpontjait, a fizetési határidőt.

 

 

Melyek az e-főnapló és az e-alnapló mellékletei?

 1. a jogerős építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációt, a kivitelezési és – amennyiben készül – megvalósulási dokumentációt, a tervezői művezető által átadott tervrajzokat, valamint egyéb tervrajzokat, számításokat tartalmazó tervnapló,
 2. az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat, jegyzőkönyveket tartalmazó hatósági napló,
 3. a felmérési naplót, a teljesítésösszesítőt, a teljesítésigazolást és a teljesítésről felvett jegyzőkönyveket tartalmazó teljesítésigazolási napló,
 4. építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás,
 5. a hulladék-nyilvántartást, az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat, továbbá az a)–d) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel nem sorolt minden további dokumentumot tartalmazó gyűjtőnapló.

(Az e-napló elektronikus alvállalkozói nyilvántartás mellékletét az építtetői fedezetkezelő nyitja meg)

 

Mi a felmérési napló?

Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából – az építési napló mellékleteként – a kivitelező felmérési naplót vezet, ha az építtetővel kötött szerződésben a felmérést tekintik az elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául.

A felmérési napló és a teljesítésigazolási napló az e-napló része.

 

Hogyan lehet a naplóvezetési jogosultságot kiadni (szerepkörök kiosztása)?

 1. Az építési naplót a kivitelező nyitja meg és vezeti, ezt a feladatát átadhatja a felelős műszaki vezetőjének.
 2. Az építési napló megnyitásához először készenlétbe kell helyezni a naplót, hogy a kivitelező vállalkozók az építési helyszín átvételével egyidőben megnyithassák saját naplórészüket (ezzel a napló megnyílik).
 3. Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését, jogosultság-kiosztását, eseti bejegyzést, stb. az építési engedély jogerőre emelkedését követően, vagy a tervezett kivitelezés megkezdése előtt
 1. az építtető saját maga végzi: Ehhez szükséges az építtető Ügyfélkapun keresztüli azonosítása.
 2. ha az építtető nem tudja, vagy nem kívánja az e-napló készenlétbe helyezését személyesen végezni, meghatalmazhatja
 • - építési műszaki ellenőr alkalmazása esetén – az építési műszaki ellenőrt
 • egyéb esetben egyéb Ügyfélkapuval rendelkező meghatalmazottat.

Az építtető a meghatalmazást csatolja az e-építési naplóhoz.

 

Hogyan lehet az e-építési naplót megnyitni?

 • Az építtető a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóját a fővállalkozói szerződés adatainak rögzítésével és a fővállalkozó számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos belépési jelszó generálásával párhuzamosan állítja készenlétbe.
 • A fővállalkozó vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, a vele szerződésben álló alvállalkozó kivitelező e-alnaplóját az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével és az alvállalkozó számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos belépési jelszó generálásával párhuzamosan állítja készenlétbe.
 • A fő- és alvállalkozó kivitelező az egyszer használatos belépési jelszó segítségével képezhet egyedi végleges jelszót, melynek felhasználásával teljesítheti az e-napló alkalmazásban az előírt naplóvezetési kötelezettségét. Ha a fő- vagy alvállalkozó kivitelező a felelős műszaki vezetőt bízta meg a napló vezetésével, a hozzáférést egyszer használatos belépési jelszó átadásával biztosítja.

 

Hogy zajlik az e-építési napló készenlétbe helyezése (folyamat leírása)?

 1. Ha az építési engedélyezési eljárás döntését az ÉTDR-ben hozták meg, a döntés az építtető részére automatikusan tartalmazza az ügy ÉTDR azonosítója mellett az e-építési napló készenlétbe helyezéséhez szükséges egyszer használatos jelszót.
 2. Ha az építési engedélyezési eljárás döntését 2013. január 1-je előtt papír alapon hozták meg, úgy a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt minimum 30 nappal az e-építési napló készenlétbe helyezéséhez szükséges egyszer használatos jelszót kell kérelmezni az OÉNY-en keresztül.
 3. Ha az építtető rendelkezik internet hozzáféréssel és Ügyfélkapuval, akkor Ügyfélkapus belépéssel bejelentkezik az e-napló alkalmazásba, és az azonosításához szükséges alapadatokat (név, értesítés módja és címe) kitölti.
 4. Ha az építtető rendelkezik internet hozzáféréssel, de nem rendelkezik Ügyfélkapuval, vagy nem kívánja maga készenlétbe helyezni az építési naplót,
 • Ügyfélkapuval rendelkező meghatalmazottja végzi el helyette az 1. pont szerinti feladatokat, vagy
 • az általa papíron megadott adatok alapján a Kormányablak vagy az építésfelügyeleti hatóság végzi el a készenlétbe helyezéshez a bejelentkezést.
 1. Az építtető vagy meghatalmazottja az egyszer használatos jelszóval belép az e-napló alkalmazásba, és kezdeményezi az e-napló készenlétbe helyezését, majd visszaigazolja az LLTK felé az e-napló megnyitását. Ezzel az e-napló létrejön.
 2. Ezzel egyidejűleg az építtetőnek be kell fizetnie az e-napló készenlétbe helyezéshez szükséges rendszerhasználati díjat. A pénz beérkezése – ellenőrzése, feldolgozása – után az e-napló (automatikusan) készenlétbe helyezésre kerül (de még nincs megnyitva)
 3. Az e-naplón belül egy főnapló készenlétbe helyezése a főnapló adatok kitöltésével történik.
 4. Az építtető a megkötött kivitelezői szerződései mellékleteként megkapott NÜJ –ök felhasználásával, az e-napló alkalmazásban kiosztja a főnaplóhoz a szerepköröket, azaz az e-napló alkalmazásban felkérést küld és a felkéréssel generált egyszer használatos jelszót, tetszőleges úton átadja a szerződéses partnerének.(pl: sms)
 5. A felkérést illetve a szerepkört a jogosultjának, ügyfélkapus belépést követően az egyszer használatos jelszó beírásával kell elfogadnia.

 

Hogyan kell vezetni az építési naplót?

 • A naplórészt naponta kell vezetni, azt naprakész állapotban kell tartani. A naplórész „napi jelentés” rovatának adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést igénylő esemény nem történt. Az egyéb bejegyzéseket az esemény bekövetkezése napján kell megtenni.
 • Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus építési naplót
 1. az építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó a meghatározott feladatok ellátása érdekében, vagy
 2. alvállalkozói elektronikus építési napló esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező vagy felelős műszaki vezetője

folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit, megállapításait rögzíti.

 • Az elektronikus építési naplóban köteles haladéktalanul közölni
 1. a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a pótmunka műszaki szükségességét,
 2. az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a pótmunka igényét.
 • Az e-főnaplóba és e-alnaplóba az építési napló vezetésére kötelezett a napi bejegyzést, valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait közvetlenül az e-napló internetes alkalmazásba vagy az e-napló alkalmazás helyi futtatására alkalmas számítástechnikai eszköz igénybevételével köteles rögzíteni.
 • A naplóvezetésre kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy a helyi számítástechnikai eszközzel rögzített napi bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentálási kötelezettség napjától számított három napon belül az internetes alkalmazásban is rögzítésre kerüljenek.
 • Az e-főnaplónak és az e-alnaplónak azokat a munkarészeit, amelyek nem kerültek még az e-napló internetes alkalmazásban rögzítésre, a helyszínen elérhetővé kell tenni azok számára, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.
 • Az építési napló vezetésére kötelezett – az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt, az építési munkaterületen – kérésre hozzáférést biztosít az e-főnaplóhoz, az e-alnaplóhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

 

Hogy kerül lezárásra az e-építési napló?

A fővállalkozó kivitelező az e-főnaplót, az alvállalkozó kivitelező az e-alnaplót az építési munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának rögzítésével nyitja meg, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről levonulás időpontjának rögzítésével zárja le.

scrollUp