Elektronikus ügyintézés

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

A kérelem benyújtása 

A kormányrendeletben meghatározott építésügyi vagy építésfelügyeleti eljárásban az ügyfél a kérelmet elektronikusan is benyújthatja. Tehát lehetőség a kérelem és mellékletek elektronikus benyújtása és nem kötelezettség. A papír alapú kérelmek is elektronikusan érkeznek a hatósághoz, mert

 • vagy a hatóság,
 • vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontok,
 • vagy a Kormányablakok,
 • vagy pedig a postai úton feladott küldemények tekintetében a KÉR központ

digitalizálja azt. A kérelmet fogadó szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein rögzíteni kell. Eredeti iratot a szerv csak jogszabály kifejezett előírása esetén őriz meg, minden egyéb esetben azt visszaszolgáltatja a benyújtónak.

Kérelem és mellékletei alatt - ha már benyújtásra került - mindig az ÉTDR-ben rögzített kérelmet és mellékleteit (az eredeti elektronikus másolatát) kell érteni.

Lásd még: /tudastar/kerelem-es-mellekletei

 

Kötelező elektronikus ügymenet

Azonban – a kérelem benyújtásának módjától függetlenül – az általános építmények és a műemlékek hatósági engedélyezési eljárásaiban az elektronikus ügyintézés kötelező. Fontos tisztázni, hogy ez a kötelezőség a hatóságra vonatkozik (hiszen az ügyintézést az ügyintéző folytatja).

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban az építésügyi hatóság és az eljáró szakhatóság az eljárást és annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le.

 

Tárhely és mappa

Az építésügyi hatósági engedély és az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtását megelőzően

 1. a kérelem és jogszabályban előírt mellékletei,
 2. előzetes szakhatósági állásfoglalások, valamint
 3. építésügyi hatósági szolgáltatás kérelmezéséhez szükséges dokumentumok

összegyűjtése és előzetes tárolása céljából a kérelmező részére az ÉTDR elektronikus tárhelyet biztosít. A tárhely rögzíti az építési telek és a kérelmező adatait, az építési tevékenység leírását, hozzáférési jogosultságokat, az elvégzett eljárási cselekményekre vonatkozó információkat.

A tárhelyről indíthatóak elektronikusan az alapkérelem benyújtása előtti cselekmények (a településképi véleményezés, a tervtanácsi állásfoglalás, az előzetes szakhatósági állásfoglalás) és a kérelem is.

 

A megkeresésekhez és a kérelemhez csatolni kell – a tárhelyre előzőleg feltöltött dokumentumok közül – azokat a fájlokat, melyeket a tárgyi kérelem mellékleteinek szánunk. Azaz a dokumentumok elektronikus tárhelyre történő feltöltése önmagában az eljárást nem indítja meg.

Nem elektronikus (azaz személyes vagy postai) ügyindítás esetén a megkeresett ügyfélszolgálat hozza létre a tárhelyet és tölti fel a dokumentumokat. Ez esetben a papíralapon benyújtott iratokról az ügyfélszolgálat készít elektronikus másolatot.

Az eljárást megindító alapkérelem a tárhely életében sorsfordító: míg a benyújtásáig a tárhely gazdája a kérelmező és ő szerkeszti adatait, addig az alapkérelem benyújtásával elindul egy közigazgatási hatósági eljárás, s a szerkesztési jog átszáll a hatóságra. Ebben az állapotban már nem tárhelyről, hanem az eljárás mappájáról beszélünk.

Hitelesség

Az ÉTDR használatához (az elektronikus tárhely létrehozásához, szerkesztéséhez, később eljárásban a küldemények átvételéhez) a rendszerben regisztrálni szükséges. Ez a regisztráció az ügyfélkapus azonosításon alapul (így teljesül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény [Ket.] szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatással történt azonosítás). Ez a hitelesített hozzáférés teremti meg az alapját annak, hogy a rendszerben az egyes felhasználók cselekményei követhetőek, naplózottak legyenek, azaz egy kérelem benyújtásánál, egy kiadmány átvételénél hitelt érdemlően megállapítható legyen az ügyfél személye. Ugyanez a hitelesség alapja a hatósági oldalon is: az ügyintézők, kiadmányozók szintén hitelt érdemlően naplózott módon végzik tevékenységüket.

Egy feltöltött dokumentumról tehát ismert az az információ, hogy ki és mikor töltötte fel, mikor nyújtotta be azt a hatósághoz. Ez a feltöltött és benyújtott dokumentum technikai értelemben egy elektronikus másolat, s hogy ez a másolat az eredetivel tartalmában megegyezik, azért a feltöltő (mint másolatot készítő) tartozik felelőséggel. Ez az alapja annak a peremfeltételnek, hogy a felhasználó (ügyfél) saját nevében az ÉTDR-ben tett nyilatkozatát el kell fogadni. Ez tulajdonképpen az aláírással egyenértékű hitelesítés.

A hatóságok, hivatalok által kiállított dokumentumok – és azok mellekéleteinek, így adott esetben a tervdokumentáció elemeinek – esetében ezen felül az ÉTDR elektronikus aláírást is elhelyez a dokumentumokon. Erre azért van szükség, hogy az ÉTDR-ből lementve elektronikus formában továbbra is hiteles maradjon.

A hitelesség az elektronikus kézbesítésénél is fennáll: az ÉTDR a felületén átvett, megtekintett döntések átvételét és átvételének idejét rögzti.

 

Iratkezelés

A tárhely annak létrehozáskor, továbbá a kérelmek és kiadmányok automatikusan ÉTDR-azonosítót kapnak, amely alkalmas a beérkezett és kiadmányozott iratok, valamint az ügy azonosítására. Az ÉTDR az azonosítókat az iratok metaadataiként tárolja és azokat kereshetővé is teszi. Ezek az azonosítók országosan egyedi azonosítást tesznek lehetővé, s ezzel az iktatási szám és egyéb, az iratkezeléssel kapcsolatos adatok másodlagossá válnak. Az építésügyben tehát elegendő az ÉTDR-azonosítót ismerni ahhoz, hogy egy eljárást megnevezzünk, illetve egy ÉTDR-iratazonosítót megadni, hogy egy kérelmet vagy döntést meghivatkozzunk.

 

Az eljárás

A kérelemre induló eljárás a kérelemnek az ÉTDR-be való érkeztetését követő első munkanapon indul, melyről az ügyintéző az ÉTDR-ben kiállított értesítéssel az ügyfél kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésének megfelelően értesíti az építtetőt és a már ismert ügyfelet.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az eljárásában az ügyfelek és az értesítendők adatait

 • az ingatlan-nyilvántartásból,
 • polgárok személyi, lakcím- és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásból, vagy
 • (ha az az ügyintéző számára elérhető) az elektronikus elérhetőségi adatai tekintetében az ügyintézési rendelkezési nyilvántartásból

elektronikus úton és közvetlen lekérdezéssel szerint szerzi be.

Az építésügyii és az építésfelügyeleti hatóság eljárása folyamán egyéb elektronikus alkalmazásokat is igénybe vesz, mint pl. E-építési napló, E-tanúsítás, Építésügyi Monitoring, E-bírság, E-szankció, Jegyzőkönyvek, E-statisztika.

 

Általános tájékoztatás az eljárásokról

Az építésügyi hatóság kötelme, hogy az ÉTDR általános tájékoztatási felületén (https://www.etdr.gov.hu/GeneralInformations/Login) mindenki által hozzáférhető módon - személyes adatot nem tartalmazva - általános tájékoztatást adjon a megindult és lezárult engedélyezési eljárás következő főbb adatairól:

 • az építési tevékenységgel érintett telek címe, helyrajzi száma,
 • az építési tevékenység tárgya,
 • az eljárás típusa és az eljárás megindulásának időpontja,
 • a helyszínrajz, utcai homlokzati terv vagy látványterv letölthetősége,
 • a döntés rövid tartalma és meghozatalának időpontja,
 • a döntés jogerőre emelkedésének napja.

 

A döntés közlése

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság dokumentumai az ÉTDR-ben a Ket. zárt informatikai rendszerre vonatkozó rendelkezései szerint elektronikusan hitelesek, elektronikus kapcsolattartás esetén közlésük a Ket. szabályai szerint elektronikusan - az ügyfél kapcsolattartási rendelkezésének megfelelő értesítés mellett - az ÉTDR felületén történik. A döntést kérés, rendelkezés vagy szükség esetén a Ket. szabályai szerinti papír alapú hiteles másolat kézbesítésével, átadásával, hirdetményezésével kell közölni.

 

További informácók

Az egyes eljárási cselekmények tekintetében bővebben olvashat az elektronikus ügyintézésről a /tudastar/altalanos-eljarasi-szabalyok  aloldalain is.

 

scrollUp