Energia előállításával összefüggő építmények

Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2018-07-31

Az energia előállításával kapcsolatos építmények és a közmű fogalma nem különülnek el vegytiszta módon az eljárási szabályok tekintetében, mint például a közlekedési sajátos építmények esetén. Ugyanis a hő- és villamosenergia-ellátási vezetékek a közművekhez tartoznak, amelyekre az energia előállításával kapcsolatos építményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, és aszerint kell engedélyeztetni őket. Az energia előállításával kapcsolatos szabályoknál kerül részletes ismertetésre a hő- és villamosenergia-ellátási vezetékre vonatkozó szabályok is, hiszen ugyanaz a kormányrendelet vonatkozik mind a kettőre. 


A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély időbeli hatálya alatt – a használatbavétel előtt – nyújtja be az építésügyi hatósághoz.

                                                                       Használatbavételi engedély alapján vehető használatba a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel érintett építmény, építményrész, ha annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni.


Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba,

  • ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy
  • ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

A használatbavételi engedély iránti kérelemmel egy időben a fennmaradási engedélyre irányuló kérelem is előterjeszthető.


Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az építési engedély szerinti egyes megvalósulási szakaszokban megépített sajátos építményekre vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagukban alkalmas sajátos építményrészekre önállóan is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni.

A használatbavételi engedély iránti kérelemhez annak tartalmától függően mellékelni kell a papír alapon vezetett építési napló esetében a meghatározott építési napló összesítő lapját.


Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt megadja, ha

  • az építési munkát az építési engedélynek, az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott dokumentációnak, továbbá az engedélyezett eltérésnek megfelelően végezték el, és
  • a sajátos építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van.


A használatbavételi engedélynek tartalmaznia kell:

  • az építési engedély számát és keltét,
  • a sajátos építmény helyének, helyrajzi számának és rendeltetésének megjelölését, megállapítva a használat főbb műszaki, biztonsági jellemzőit,
  • esetlegesen az érintett idegen ingatlanokra vonatkozó korlátozásokat, tilalmakat,
  • a használatbavétel hatósági feltételeit,
  • a biztonságos használatot nem veszélyeztető kisebb hibák és hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges további munkálatok elvégzésére vonatkozó kötelezést határidő tűzésével,
  • ha a sajátos építmény megépítése révén az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást eredményez, figyelmeztetést arra, hogy a használatbavételi engedély közlését követően az építtető köteles – az ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából – a megvalósult állapotról változási vázrajzot és mellékleteit az ingatlanügyi hatósághoz benyújtani.

A még befejezetlen sajátos építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra önállóan alkalmas részére vagy meghatározott esetben részleges használatbavételi engedély adható.

 

scrollUp