Építésfelügyelet

Dr. Bedő Katalin
Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2018-07-30

Az építésfelügyeleti tevékenység ellátása állami feladat. Az építési folyamat, ezen belül az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének és az ingatlan állapotának ellenőrzése teljes egészében állam feladatként az építésfelügyelet hatáskörébe tartozik. 


Az építésfelügyeleti hatóság ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket.

Ennek keretében

 • a helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység
  • végzésének szakszerűségét, jogszerűségét,
  • résztvevőinek jogosultságát,
  • végzéséhez előírt építési napló meglétének, vezetésének módját és tartalmát,
  • folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét,
 • a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le,
 • a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében a Nyilvántartás igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le,
 • az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében
  • építésfelügyeleti intézkedést tesz,
  • építésfelügyeleti bírságot szab ki,
  • megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot.


Az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott módon

 • az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását

o    megtilthatja és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére, az építési napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges kivitelezési dokumentációra vonatkozó szabályokat súlyosan megsértették,

o    megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli, továbbá építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti,

o    építési napló hiányában megtiltja.

 • hatósági eljárást folytat le, építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, vagy a szükséges intézkedések megtétele érdekében megkeresi az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy szervet, ha az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a résztvevők nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal, nem megfelelő a jogosultságuk, nem rendelkeznek az előírt regisztrációval vagy nem a regisztrációjuknak megfelelő tevékenységet végeznek,
 • ellenőrzést végez a meglévő építmények körében, az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen

o    kötelezheti az építmény tulajdonosát a szükséges munkálatok elvégzésére,

o    elrendeli az építmény felülvizsgálatát, a szükség szerinti építési munkák elvégzését, ha az építmény állapota az állékonyságot, az életet és az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti.

 • az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen

o    az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtilthatja,

o    a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontást, átalakítást rendel el, vagy a fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása esetén megkeresi az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságot.


Az építésfelügyeleti hatóság

 • az ellenőrzés során feltárt szabálytalan tevékenységről való tudomásszerzésétől számított 90 napon belül indítja meg az intézkedések megtételére irányuló eljárást.
 • Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának ellenőrzését

o    szúrópróbaszerűen a helyszínen,

o    ellenőrzési utasításban foglaltak szerint,

o    távoli eléréssel az elektronikus építési napló alkalmazásban

végzi.

 • szükség esetén, de évente legalább két alkalommal az építésügyi hatósággal (ideértve a sajátos építményfajták szerinti hatóságokat is), más illetékességi területen működő építésfelügyeleti hatósággal, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, területi kereskedelmi és iparkamara, vagy más – ellenőrzésre jogosult – hatósággal vagy szervezettel közös ellenőrzés végzését kezdeményezi.
 • ellenőrzéseit – az építésügyi hatóság, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, továbbá az építtetői fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve – az ellenőrzési utasítás figyelembevételével az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napjáig elkészített éves munkaterv szerint végzi.
 • az előző évi építésfelügyeleti ellenőrzések megállapításait összefoglaló jelentést az ellenőrzési időszakot követő 30. napig megküldi az építésügyért felelős miniszternek.
 • megkeresésre más hatóság ellenőrzésében is részt vesz.
 • az ellenőrzése alkalmával ellenőrzi, hogy

o    a vállalkozó kivitelező, a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, a beruházáslebonyolító rendelkezik-e a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal, regisztrációval,

o    a kivitelezés megfelelő jogosultságú felelős műszaki vezető irányításával folyik,

o    az építőipari kivitelezési tevékenység a jogerős építésügyi hatósági engedély, a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció és az az alapján készített kivitelezési dokumentáció alapján, egyszerű bejelentéshez kötött épület esetén az egyszerű bejelentési dokumentáció alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történt-e,

o    az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint és módon rendelkezésre áll-e, az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára vonatkozó követelményeket betartották-e,

o    az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzése esetén a fedezetkezelőt igénybe vették-e.

 • ellenőrizheti, hogy

o    az építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és szakmai szabályokat az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során megtartották-e,

o    az építőipari kivitelezési tevékenység végzését nem tiltotta-e meg,

o    a kivitelezés szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e.

 • az építmények hatósági ellenőrzésén

o    a jókarbantartásra vonatkozó kötelezettség teljesítését,

o    tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építmény, valamint a honvédelmi és katonai célú építmény esetén

⇒  a szervizkönyv meglétét,

⇒  a 20 évenkénti felülvizsgálatának teljesítését, a megállapítások szerinti munkálatok elvégzését és a szervizkönyvben való dokumentálását

ellenőrzi.

 • az ellenőrzésen a jegyzőkönyvében rögzíti

o    az ellenőrzésben az szakmai kamara vagy jogosult szakintézmény, valamint egyéb szakértő közreműködők megnevezését,

o    az építési engedélyezési tervek építészeti-műszaki tervezőjének nevét, lakcímét, névjegyzéki számát,

o    a kivitelezési tervek építészeti-műszaki tervezőjének nevét, lakcímét, névjegyzéki számát,

o    az építőipari kivitelező nevét, telephelyét, cégjegyzékszámát, vállalkozási engedély számát, kivitelezési regisztrációs számát,

o    a felelős műszaki vezető nevét, lakcímét, névjegyzéki számát,

o    az építési műszaki ellenőr nevét, elérhetőségét, névjegyzéki számát,

o    a tervezői művezető nevét, elérhetőségét, névjegyzéki számát,

o    az építmény rendeltetését,

o    az ÉTDR ügy- és iratazonosítót,

o    az elektronikus építési napló azonosítószámát.


Az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató az építésfelügyeleti hatóságtól kérheti tevékenysége szakszerűségének ellenőrzését.


Az építésügyért felelős miniszter az ellenőrzési terv szerinti ellenőrzésre az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig a tárgyévre vonatkozóan ellenőrzési utasítást ad ki, amelyben

 • meghatározza
  • a tárgyi évben tartandó építésfelügyeleti célvizsgálatok szempontrendszerét,
  • azokat a településeket, településrészeket, ahol összevont építésfelügyeleti hatósági ellenőrzést kell tartani; és
 • az előző évi nyilvántartási adatok alapján javaslatot tesz utóvizsgálati ellenőrzésre azokon a településeken, településrészeken, Budapesten kerületekben, ahol a szabálytalanságok száma növekedett.


Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésen a jegyzőkönyvében a szabálytalan állapotról ábrázolást vagy rajzot és fényképfelvételt készít. Az építésfelügyeleti ellenőrzés során feltárt, az építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe nem tartozó szabálytalanságokat is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. A hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet szerint az OÉNY-ben kell rögzíteni.

 

scrollUp