Építési fedezetkezelő

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

A lánctartozás megakadályozásának eddigi leghatékonyabb eszköze a fedezetkezelés jogintézménye. Azokon a kivitelezéseken, ahol fedezetkezelőt alkalmaztak, illetve azon vállalkozó kivitelezők körében, akik bejelentkeztek a fedezetkezelői alvállalkozói nyilvántartásba, jogszerűtlenül kifizetetlen számla nem volt. A fedezetkezelés feladatát a fedezetkezelő látja el, aki ily módon – bár nem kifejezetten építési szakember – az építési folyamat egyik legfontosabb, a beruházás megvalósítását pénzügyi oldalról nagymértékben garantáló személy. 

 

Az építtetői fedezetkezelés célja - az építtető és a vállalkozó kivitelező között létrejött kivitelezési szerződés teljesítése érdekében - az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete célhoz kötött felhasználásának biztosítása, vagyis az építési beruházás költségére a fedezet meglétének, továbbá a fedezetnek a kivitelezés teljesítésének kiegyenlítésére fordítás biztosítása.

 

Az építtetői fedezetkezelő: az építőipari kivitelezési tevékenység kivitelezési szerződésben meghatározott ellenértéke pénzügyi fedezetének és a kivitelező által nyújtott biztosíték összegének kezelője, az építtető és a fővállalkozó kivitelező között létrejött kivitelezési szerződés mindkét fél általi teljesítését segíti elő.

 

Építtetői fedezetkezelőt kell megbízni a közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházás megvalósítása esetén. Egyéb esetekben önkéntes a fedezetkezelő megbízása. Az építtetői fedezetkezelői feladatokat - az építtető és fővállalkozó kivitelező választása szerint - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vagy fizetési számla vezetésére jogosult pénzforgalmi szolgáltató látja el. Az építtetői fedezetkezelés alábbi táblázat szerint számítható díját az építtetőnek kell megfizetnie.

 

 

 A

 B

 1.

Építési beruházás kivitelezési szerződésben rögzített visszaigényelhető általános forgalmi adó nélküli értéke

Fedezetkezelés havi díja a beruházás értékének ezrelékében meghatározva

 2.

 100 millió-500 millió Ft között

 0,1 ezrelék, de legalább 30 000 Ft

 3.

 500 millió-1 000 millió Ft között

 0,1 ezrelék, de legalább 75 000 Ft

 4.

 1000 millió-1 500 millió Ft között

 0,1 ezrelék, de legalább 130 000 Ft

 5.

 1500 millió-2 000 millió Ft között

 0,09 ezrelék, de legalább 165 000 Ft

 6.

 2000 millió Ft felett

 200 000 Ft

 

A fedezetkezelés alá eső építési beruházás, építőipari kivitelezési tevékenység értéke

 • az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Épbír.) szerint számított építményérték vagy
 • az Épbír. hatálya alá nem tartozó építménykör esetén az építési tevékenység végzésére vonatkozó fővállalkozói kivitelezési szerződésben megállapított, általános forgalmi adó nélkül számított kivitelezési érték,

amely meghatározásánál egybe kell számítani az azonos építtető által, azonos vagy egymáshoz kapcsolódó földterületen, az azonos rendeltetésű vagy a rendeltetésében egymáshoz szorosan kapcsolódó olyan új építmények vagy meglévő építményen végzett építőipari kivitelezési tevékenység értékét, melyek kivitelezése két éven belül megkezdődik.

 

Az építtetői fedezetkezelő kötelező közreműködése a kivitelezési szerződés hatálybalépésétől az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéseként benyújtott végszámla kiegyenlítését követő elszámolás lezárásáig terjed.

Fedezetkezelői szerződés

Az építtetőnek az építtetői fedezetkezelővel írásban fedezetkezelői szerződést kell kötnie.

A fedezetkezelői szerződésnek tartalmaznia kell:

 • az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét,
 • az építtetői fedezetkezelő megnevezését, törzskönyvi nyilvántartási számát, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,
 • az építtető által - az építési beruházás rendeltetéséhez igazodóan - alkalmazott vagy megbízott építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartás számát és névjegyzéki jelét,
 • az építési beruházás meghatározását, kezdő és befejezési időpontját és ellenértékét, helyét, a beruházás ellenértékét, a kivitelezés várható kezdő és befejezési időpontját, a kivitelezés szakaszolása esetén a szakaszok meghatározását, kezdő és befejezési időpontját és ellenértékét,
 • az építtetői fedezetkezelőnek a kivitelezési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait és jogait,
 • a fedezetkezelői számlaszámot, valamint az építtető részéről annak igazolását, hogy a fedezetkezelői számla felett biztosította az építtetői fedezetkezelő rendelkezési jogát,
 • a fővállalkozó kivitelező által nyújtott - a kivitelezési szerződésben meghatározott - biztosítékok mértékét, módját, rendeltetésének célját, felhasználási lehetőségét,
 • a fedezetkezelés díját, fizetési módját, határidejét és megfizetésének biztosítékait,
 • a fedezetkezelési díj nem fizetése esetén felszámítandó késedelmi kamat mértékét,
 • az építtetői fedezetkezelő jogszabályi előíráson túlmenő feladatait és felelősségét,
 • az építtető által adott nyilatkozatot, melyben az építtető kijelenti, hogy az e rendeletben meghatározottak szerint elfogadja az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolást és az ez alapján - számla, vagy számlával azonos tekintet alá eső számviteli bizonylat (a továbbiakban együtt: számla) ellenében - a fővállalkozónak (alvállalkozónak) történő pénzügyi teljesítést,
 • az építtetői fedezetkezelő által okozott kár megtérítésének szabályait,
 • annak szabályait, hogy nem megfelelően dokumentált teljesítés vagy jogszabályba ütköző számviteli bizonylat benyújtása esetén az építtetői fedezetkezelő nem köteles a teljesítést elfogadni, és az építtető ebből származó káráért az építtetői fedezetkezelő nem felel,
 • az építtetői fedezetkezelő és az építtető közötti adatszolgáltatás és elszámolás szabályait, ideértve az építési műszaki ellenőrrel való együttműködési kötelezettségből származó szabályokat is,
 • az építtető által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felsorolását,
 • a szerződés hatályát,
 • az építtető által biztosított fedezetek megnevezését és azok rendelkezésre bocsátásának ütemét,
 • a fedezetként rendelkezésre álló mobilizálható pénzeszközözök elfogadhatóságára vonatkozó szabályokat, minősítését, számszerűsítését, értékét,
 • az államháztartás központi alrendszereiből biztosított forrás felhasználása esetén a forrást rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezését.

 

A kivitelezési szerződésben vállalt kötelezettségek nem szerződés szerinti teljesítéséből származó, az építtetői fedezetkezelőt érintő többletköltségek díját a fedezetkezelői szerződésben kell rögzíteni.

 

A fedezetkezelői szerződés megszűnik

 1. ha a fővállalkozó kivitelező - több fővállalkozó kivitelező esetén, valamennyi fővállalkozó kivitelező - vagy az építtető
 • az építőipari kivitelezésre vonatkozó kivitelezési szerződést felmondja,
 • az építtetői fedezetkezelő a teljesítésigazolás alapján számlázott kivitelezési tevékenység ellenértékét - legfeljebb a fedezetkezelői számlán rendelkezésre álló összeg erejéig - kiegyenlítette és
 • az építtetői fedezetkezelő a rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszközökkel az építtető és a fővállalkozó kivitelező felé elszámolt, vagy
 1. ha az építtetői fedezetkezelő a hatvan napon túl lejárt követelése miatt vagy a fedezet - fedezetkezelői szerződésben meghatározott időn túli - rendelkezése alá helyezésének hiánya miatt
 • felmondja a fedezetkezelői szerződést,
 • a teljesítésigazolás alapján számlázott kivitelezési tevékenység ellenértékét - legfeljebb a fedezetkezelői számlán rendelkezésre álló összeg erejéig - kiegyenlítette, és
 • az építtetői fedezetkezelő a rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszközökkel az építtető és a fővállalkozó kivitelező felé elszámolt.

 

A kivitelezési (fővállalkozói és alvállalkozói is) szerződés az építtetői fedezetkezelőre vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza:

 • az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, valamint elektronikus építési napló vezetés esetén a képviseletében eljáró személy NÜJ-ét,
 • a fedezetkezelői számla adatait,
 • az építtető részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt fedezetkezelői számla felett kizárólagos rendelkezési jogot biztosít az építtetői fedezetkezelő részére,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység teljes fedezetének - összeg szerint meghatározott - igazolt forrását, az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá helyezésének ütemezését, felhasználásának módját, ideértve az építtető által a fővállalkozó kivitelezőnek nyújtott, saját vagy egyéb forrásból származó előleget is,
 • a felek megállapodása esetén a fővállalkozó kivitelező által a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetére nyújtott teljesítési biztosíték összegének meghatározását, biztosításának formáját, célját, felhasználásának lehetőségét,
 • a fővállalkozó kivitelező részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt kötelezettségei teljesítésének érdekében általa nyújtott biztosíték összegének felhasználása kizárólag a fedezetkezelői számlán keresztül lehetséges,
 • mellékletként a kivitelezési szerződés elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban rögzített részletes adatait kinyomtatva.

A alvállalkozói szerződés tartalmazza még mellékletként a kivitelezési szerződés elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban rögzített részletes adatait kinyomtatva.

 

Az építtetői fedezetkezelő feladata:

 • az építtetői fedezet, és a vállalkozó kivitelező által nyújtott pénzügyi biztosíték szerződés szerinti kezelése,
 • vezeti a fedezetkezelői számlát, kezeli a fedezetkezelői számlán tartott összeget, tájékoztatja az építtetőt és a fővállalkozó kivitelezőt a fedezetkezelői szerződés alapján rendelkezése alá helyezett fedezet mértékének változásáról.
 • az építési műszaki ellenőr teljesítés-igazolása alapján, építtetői fedezetből történő kifizetés: a teljesítésigazolásban megjelölt összegről kiállított számla alapján, a teljesítésigazolásban elismert ellenértéket a rendelkezése alá helyezett fedezetből a fővállalkozó kivitelező részére köteles fizetési határidőn belül kifizeti.
 • tájékoztatás a fedezet és a pénzügyi biztosíték mértékének változásáról,
 • az építtetői fedezettel és a vállalkozó által nyújtott teljesítési biztosítékokkal az az építtető és a fővállalkozó kivitelező felé, az építési beruházás befejezését követően a benyújtott végszámla kiegyenlítését követő öt munkanapon belüli elszámolás,
 • a vállalkozó kivitelező felé teljesítendő kifizetésből, az alvállalkozó kivitelező lejárt követelésének megfelelő összeg – kormányrendeletben meghatározottak szerinti - visszatartása.

 

Fedezet

Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrása saját erő, hitel vagy pénzkölcsön, pályázati támogatás, valamint költségvetési előirányzat lehet. A kivitelezési szerződésben a hitel vagy pénzkölcsön összegét hitel- vagy kölcsönszerződéssel, illetve a pályázati támogatás összegét támogatási döntéssel szükséges igazolni.

 

Az építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének határidőre történő kifizethetőségét biztosító pénzügyi eszköz

 • az Európai Unió valamely tagállama által kibocsátott vagy garantált állampapír,
 • a tőke és hozamgarantált átruházható értékpapír,
 • olyan pénzügyi eszköz, amely esetében a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti kockázati súly 0%,
 • az építőipari kivitelezés megvalósítására biztosított költségvetési előirányzat,
 • uniós vagy hazai forrásból származó pályázati támogatási szerződés,
 • hitel- vagy kölcsönszerződés alapján adott kivitelezési szakaszra meghatározott, visszavonhatatlan folyósítást biztosító hitel- vagy kölcsönösszeg,
 • hitelintézet által nyújtott garancia, vagy
 • biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény

lehet.

 

Fedezetkezelői számla

Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés szerinti ellenértékének megfelelő - a fedezet forrásaként figyelembe vehető - fedezet a kivitelezési szerződés hatályának beálltakor igazolhatóan rendelkezésére álljon.

 

Az építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének fedezetét és a kivitelező által nyújtott, biztosítékok összegét az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alatt álló elkülönített számlán kell - egy összegben, vagy több szakaszra bontott építkezés esetén a szerződés szerinti teljesítési szakaszonként - elhelyezni. Az építtető által meghatározott mértékű teljesítési biztosítékot a vállalkozó kivitelező választása szerint teljesítheti elkülönített bankszámlára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

A fedezetkezelői számlát az építtetőnek legkésőbb a kivitelezési szerződés hatályának beálltáig kell megnyitnia. A fedezetkezelői számlán elkülönítetten kell elhelyezni

 • az építtetőnek az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének befizetéssel biztosított részét,

Az építtető köteles a kivitelezési szerződésben meghatározott kivitelezési szakasz kivitelezésének megkezdése időpontjáig a teljesítés (részteljesítés) szerződés szerinti ellenértékének fedezetét - ami a fedezetkezelői számlára történő befizetés vagy olyan pénzügyi eszköz értéke képezhet, amely biztosítja az ellenérték határidőre történő kifizethetőségét - az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni.

Ha az építtető nem helyezi az előírt határidőre a fővállalkozó kivitelező teljesítésének vagy részteljesítésének szerződés szerint fedezetét az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá és az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési tevékenység folytatását nem állította le, a fővállalkozó kivitelező jogosult a kivitelezési tevékenységet harminc napra felfüggeszteni. Ha az építtető a felfüggesztés időtartama leteltéig sem biztosítja a soron következő kivitelezői teljesítés fedezetét, a fővállalkozó kivitelező jogosult az építtetővel kötött kivitelezési szerződést felmondani, vagy a teljesítési határidőt a felfüggesztés időtartamával meghosszabbítani a munkavégzés felfüggesztése miatt felmerült költségeinek építtető általi megtérítése mellett.

 • a kivitelezőnek az általa nyújtott teljesítési biztosíték befizetéssel teljesített összegét.

A fővállalkozó kivitelező köteles - ha az építtetővel a kivitelezési szerződésben rögzítve kikötötték - az általa vállalt biztosíték összege felett az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezését biztosítani.

A fővállalkozó kivitelező a teljesítési biztosítékot a kivitelezési szerződésben meghatározott biztosítéknak a fedezetkezelői számlára történő utalás megjelölésével teljesítheti.

 

Az európai uniós vagy költségvetési forrásból történő támogatás esetén a támogatás folyósítása a fedezetkezelői számlára akkor történhet, ha

a) a támogatási finanszírozásának módja szállítói finanszírozás,

b) a támogatás számlák kifizetéséhez kapcsolódik vagy

c) előleg folyósítására kerül sor.

Az a) pontj esetén a szállító kifizetése a fedezetkezelői számla közbeiktatásával, az építtetői fedezetkezelésre vonatkozó rendelkezések szerint történik.

Az építtetői fedezetkezelő a feltételek teljesülését a felsorolt pénzügyi eszközök tekintetében az általa közzétettek szerint vizsgálja. Az ellenérték fedezetének építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá helyezését

 • a d) pont szerinti költségvetési előirányzat, és az e) pont szerinti hazai forrásból származó pályázati támogatás esetén legkésőbb a kivitelezési szerződés szerinti fizetési határnapot megelőző 30. napig az építtetői fedezetbiztosítási számlára történő utalással,
 • az e) pont szerinti uniós forrásból származó pályázati támogatás esetén legkésőbb a számlán szereplő fizetési határidőt megelőző 30. napig a fedezetkezelői számlára utalással

kell teljesíteni.

 

Az építtetői fedezetkezelő hatósági intézkedés megtétele céljából megkeresi az építési beruházás vagy az építőipari kivitelezés helye szerint illetékes építésfelügyeleti hatóságot, ha az építtető a fedezetkezelési szerződésben rögzített határidőt követő harminc nap elteltével sem biztosítja részére a kivitelezési szakasz szerződés szerinti ellenértékének megfelelő fedezet feletti rendelkezési jogot. A megkeresésnek tartalmaznia kell az építtető nevét, lakcímét vagy székhelyét, az építésügyi hatósági engedély számát, az építtetői fedezetkezelő megnevezését és székhelyét.

 

Az építtetői fedezetkezelő a fedezetkezelői számláról kizárólag

 • a fedezetkezelői szerződésben meghatározott fővállalkozó kivitelezői fizetési számlára, engedményezés esetén a fővállalkozó kivitelező által megjelölt fizetési számlára,
 • annak az alvállalkozó kivitelezőnek a fizetési számlájára, akinek a fedezetkezelő a visszatartott összeget köteles kifizetni, engedményezés esetén az alvállalkozó kivitelező által megjelölt fizetési számlára,
 • az építtető fizetési számlájára vagy
 • az építtetői fedezetkezelő fizetési számlájára

teljesíthet kifizetést.

 

Az építtető által nyitott elkülönített számlán tartott összeg kamata az építetőt illeti.

 

A fedezetkezelés működése

 • Az építési szerződés megkötésétől kezdődően biztosítani kell az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezési jogát az építési beruházás szerződés szerinti teljes vagy részteljesítése ellenértékének fedezet, valamint a kivitelező által nyújtott teljesítési biztosítékok felett.
 • A vállalkozó kivitelező által benyújtott részszámla ellenőrzését követően az építési műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján az építtető fedezetkezelő a rendelkezése alá helyezett építtetői fedezetből kifizetést kezdeményez.
 • Az építtetői fedezetkezelő vállalkozó kivitelező felé teljesítendő kifizetésből , az alvállalkozó kivitelező lejárt követelésének megfelelő összeget köteles visszatartani mindaddig míg arról egyezség vagy döntés nem születik.
 • Az építtetői fedezetkezelő az építtetői fedezettel és a vállalkozó által nyújtott pénzügyi biztosítékokkal az építési beruházás befejezését követő köteles mindkét fél felé elszámolni.

 

Az építtetőnek kell gondoskodnia az építtetői fedezetkezelő közreműködéséről valamint a teljesítésigazolás kiállításáról és a fővállalkozó kivitelező által számlázható összeg meghatározásáról, továbbá ezeknek az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldéséről.

Ha az építés során fedezetkezelő működik közre, az építtetőnek kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni.

 

A vállalkozó kivitelező feladata:

 • a kiadott teljesítésigazolásnak és a szerződés szerinti teljesítésről (részteljesítésről) kiállított számlának az építtetői fedezetkezelő részére történő eljuttatása,
 • ha a kivitelezési tevékenység megvalósításában alvállalkozóként vesz részt, a szerződése adatainak felvitele a fedezetkezelő által internetes alapon működtetett alvállalkozói nyilvántartásba.

 

Az építtetői fedezetkezelő a fővállalkozó kivitelező által nyújtott teljesítési biztosítékot a kivitelezési szerződésben meghatározott kötelezettség nem teljesítése esetén, az építtető kezdeményezésére és az építési műszaki ellenőr igazolása alapján a kivitelezési szerződésben meghatározott kiadások kiegyenlítésére használja fel. Ha az építtető a kivitelezési szerződésben rögzített feltételek hiányában kezdeményezi a fővállalkozó kivitelező által nyújtott teljesítési biztosíték felhasználását, vagy az építtető által lehívott teljesítési biztosíték kivitelezési szerződésben meghatározott célra történő felhasználásához az építési műszaki ellenőr nem adja ki az igazolást, az építtetői fedezetkezelő nem teljesíthet kifizetést az építtető részére a teljesítési biztosíték terhére.

 

Ha az építtetői fedezetkezelő nem teljesíthet kifizetést az építtető részére a teljesítési biztosíték terhére, az építtetői fedezetkezelő a közreműködése keretében egyeztetést folytat az építtetővel és a fővállalkozó kivitelezővel. Az építtetői fedezetkezelő a létrejött megállapodásának megfelelően intézkedik a fedezetkezelői számlán lévő teljesítési biztosíték felhasználásáról.

 

Az alvállalkozó védelme érdekében a visszatartás gyakorlása:

Az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás: építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fővállalkozó kivitelező építési naplórészét képező elektronikus nyilvántartás, mely tartalmazza az építési tevékenység megvalósításában résztvevő összes vállalkozó kivitelező és az általuk vállalt kivitelezési munka adatait.

Az építtetővel szerződő vállalkozó kivitelező építési naplójában meg kell jeleníteni minden, az építési beruházás megvalósításában résztvevő alvállalkozót, az általuk szerződés szerint végzendő kivitelezési tevékenységet, fizetési határidőt, valamint a telesítés ellenértékének kifizetéséről szóló alvállalkozói nyilatkozatot. Az alvállalkozó kivitelezők nyilvántartása elektronikus formában, a fővállalkozó kivitelező építési naplójának részét képező alvállalkozói nyilvántartásban történik.

Az építésügyért felelős miniszter által biztosított - az elektronikus építési napló mellékletét képező - elektronikus alvállalkozói nyilvántartó szoftvert az építtetői fedezetkezelő internetes formában kezeli. Ennek keretében a fővállalkozói szerződés elektronikus építési naplóban rögzített adatainak ellenőrzését követően megnyitja a szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói nyilvántartást, figyelemmel kíséri a teljesítésigazolás kiadását, valamint az ellenérték kifizetését.

 

Ha az építtetői fedezetkezelő arról értesül, hogy olyan vállalkozó kivitelező vesz részt a fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési tevékenység folytatásában, aki vagy amely vonatkozásában az elektronikus építési napló nem került készenlétbe helyezésre vagy megnyitásra, haladéktalanul értesíti az területileg illetékes építésfelügyeleti hatóságot.

 

Az építtetői fedezetkezelő visszatartási kötelezettsége akkor áll fenn, ha az építési napló alapján megbizonyosodik, hogy az alvállalkozónak lejárt, ki nem egyenlített követelése van a vele szerződött vállalkozó kivitelezővel szemben. Az építtetői fedezetkezelő a visszatartást illetve az elkülönítést kizárólag az alvállalkozói nyilvántartásban az adott szakaszhoz rögzített fő- illetve alvállalkozó kivitelezők javára, az adott szakasz vonatkozásában rendelkezésre álló fedezet illetve megrendelő vállalkozó kivitelező vállalkozói díja erejéig gyakorolja olyan módon, hogy az időrendben korábban rögzített fő- illetve alvállalkozói követelések megelőzik a későbbit.

 

Az építtetői fedezetkezelő - az alvállalkozói nyilvántartás adatai alapján - a fővállalkozó kivitelező esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles

 • visszatartani a fővállalkozó teljesítésében részt vevő alvállalkozó által a teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésnek megfelelő összeg kifizetését, és a visszatartásról haladéktalanul köteles értesíteni azt az alvállalkozót, aki a teljesítésigazolás tartalmát vitatta, vagy
 • harminc napra felfüggeszteni a fővállalkozó teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelező - ha a teljesítésigazolás kézhez vételétől számított öt munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartalmát - által megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg kifizetését.

 

Az építtetői fedezetkezelő

 • a visszatartott összeget haladéktalanul kifizeti a teljesítésigazolással elismert, de határidőre ki nem egyenlített követelés jogosultjának, ha az alvállalkozóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett a fedezetkezelő írásbeli felszólítására két munkanapon belül nem igazolja a kifizetést,
 • az alvállalkozóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező részére a visszatartott összeget kifizeti, ha az alvállalkozó nem igazolja a felfüggesztés időtartama alatt a teljesítésigazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik.

 

Az építtetői fedezetkezelő a fővállalkozó kivitelezővel szembeni kifizetésből történő visszatartási kötelezettségét a fővállalkozó kivitelező által nyújtott - a visszatartandó összegnek megfelelő mértékű, a visszatartás célját szolgáló - bankgarancia elfogadásával is teljesítheti.

 

Az építtetői fedezetkezelő köteles a fővállalkozó kivitelező által megjelölt ellenértéket, de legfeljebb a részére járó, az adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeget a fedezetből harminc napra elkülöníteni, ha a fővállalkozó kivitelező a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a kiadott teljesítésigazolás tartalmát.

 

Az építtetői fedezetkezelő az összeg elkülönítését

 • megszünteti, ha a fővállalkozó kivitelező nem igazolja az elkülönítés időtartama alatt a teljesítési igazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik, vagy
 • a döntésig fenntartja és a jogerős döntésnek, vagy közvetítői eljárás esetén az egyezségnek megfelelően kifizeti, ha a fővállalkozó kivitelező az (1) bekezdés szerinti vita eldöntése érdekében harminc napon belül igazolta közvetítői, bírósági vagy választott bírósági eljárást megindítását.

Az elkülönítetten kezelt összeg kifizetése vagy az elkülönítés megszüntetése az egyéb igények érvényesítését nem érinti.

 

A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles visszatartani

 • az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által - a teljesítésigazolás alapján - számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésének megfelelő összeg,
 • az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által - amennyiben a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartalmát - megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg

kifizetését.

 

A visszatartás mértéke legfeljebb a megrendelő vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezői teljesítés - a kivitelezés szakaszolása esetén a részteljesítés - ellenértékének összegéig terjed. Ha a megrendelő vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező teljesítésének (részteljesítésének) szerződés szerinti ellenértékét a teljesítésben részt vevő vele szerződött alvállalkozók követelése meghaladja, részükre az alvállalkozói nyilvántartás automatikusan jelzi a túllépés tényét és összegét.

 

A vállalkozói láncolatban megjelenő minden vállalkozó kivitelezőre egyaránt vonatkozó kifizetésből történő visszatartás következtében, a kifizetésből történő visszatartás miatt a fővállalkozó kivitelező javára keletkező - a visszatartás mértékével azonos, építtetővel szembeni - követelés átszállását eredményezi annak

 • az alvállalkozó kivitelezőnek a részére, akinek a teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére határidőre ki nem fizetett követelése áll fenn,
 • a vállalkozó kivitelezőnek a részére, aki a teljesítésigazolás tartalmát vitatóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett, ha a teljesítésigazolás tartalmát vitató alvállalkozó nem igazolja a harminc napos felfüggesztés időtartama alatt a teljesítésigazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik, vagy
 • a vállalkozó kivitelezőnek vagy alvállalkozó kivitelezőnek a részére, akinek a javára - a harminc napos felfüggesztés időtartama alatt megindított vitarendezési eljárás esetén - a jogerős döntés, vagy közvetítői eljárás esetén egyezség születik.

Ha a vállalkozó kivitelező benyújtott számlája kifizetéséből azért nem lehet a visszatartást teljesíteni, mert ellene felszámolási eljárás indult, akkor mindannak a vállalkozó kivitelezőnek, akinek a szerződésben vállalt kivitelezési tevékenysége megvalósításában a felszámolási eljárás alá vont alvállalkozó kivitelező részt vett, nem kell visszatartania a kifizetésből azt a ki nem egyenlített alvállalkozói követelés összegét, amelyet a felszámolási eljárás alá vont alvállalkozó számlájának kifizetéséből sem lehetett a felszámolás miatt visszatartani.

 

A vállalkozó kivitelező ellen elrendelt felszámolási eljárás megszakítja a követelés-átszállás folyamatát. A felszámolás alá vont vállalkozó kivitelező kivitelezési tevékenységében részt vevő minden alvállalkozó kivitelezőnek közvetlenül kell a követelését a felszámolási eljárás alá vont vállalkozó kivitelezővel szemben érvényesítenie.

 

Az építtetői fedezetkezelő az alvállalkozói teljesítések kifizetésének vizsgálata nélkül köteles a fővállalkozó kivitelező által az építési munkaterület átadását-átvételét követő első kivitelezési szakasz teljesítéséről benyújtott - a teljesítésigazolásnak megfelelő és a teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díjának 15%-át meg nem haladó - számla ellenértékét teljes mértékben kiegyenlíteni az építtető által rendelkezése alá helyezett összegből. Ezt a visszatartási szabályt kell alkalmazni, ha

a) a fővállalkozó kivitelező előleg kifizetésében nem részesül,

b) az építtető és a fővállalkozó kivitelező a kivitelezési tevékenységnek, továbbá az ehhez kapcsolódó ellenérték kifizetésének a szakaszolt teljesítésében állapodott meg és

c) az építési munkaterület átadását-átvételét követő első szakasz kivitelezési munkáinak kifizetendő ellenértéke nem haladja meg a fővállalkozó kivitelező által elvállalt teljes kivitelezési tevékenység ellenértékének 15%-át.

Amennyiben a vita eldöntése érdekében közvetítői, bírósági vagy választottbírósági eljárás indul, a bíróság ezen követelés vonatkozásában ideiglenes intézkedéssel elrendeli a kereseti kérelemben, illetve az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését, akkor az építtetői fedezetkezelő az összeget a döntésig visszatartja és a jogerős döntésnek, illetve közvetítői eljárás esetén az egyezségnek megfelelően a visszatartott összeget - az alvállalkozó által az ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező nevére kiállított számla ellenében - az ideiglenes intézkedés kedvezményezettjének a számlaszámára utalja a kifizetésből visszatartott összeget. Az építtetői fedezetkezelő által visszatartott összeg kifizetése az egyéb igények érvényesítését nem érinti.

 

Ha az alvállalkozó a bírósági vagy választottbírósági eljárás megindításának igazolására nyitva álló határidő alatt - ezen eljárások megindítása helyett - külön törvényben meghatározott közvetítői eljárást megindító nyilatkozatot (a felek és a közvetítő által aláírt szerződést) juttat el az építtetői fedezetkezelőnek, az építtetői fedezetkezelő a kifizetés felfüggesztésének megszüntetéséről intézkedik.

 

Ha a felfüggesztés kezdő napjától számított hatvan napon belül

 1. a közvetítői eljárás
 • megállapodással fejeződik be,
 • megállapodás nélkül vagy nem fejeződik be és az alvállalkozó - a befejezés időpontját a közvetítőnek az eljárás eredménytelen befejezéséről készített feljegyzésével igazoltan - az eljárás befejezését vagy a határidő lejártát követő nyolc napon belül bírósági vagy választottbírósági eljárás megindítását nem igazolja,

az építtetői fedezetkezelő a kifizetés felfüggesztésének megszüntetéséről intézkedik;

 1. a közvetítői eljárás megállapodás nélkül vagy nem fejeződik be és az alvállalkozó - a befejezés időpontját a közvetítőnek az eljárás eredménytelen befejezéséről készített feljegyzésével igazoltan - az eljárás befejezését vagy a határidő lejártát követő nyolc napon belül bírósági vagy választottbírósági eljárás megindítását igazolja, az építtetői fedezetkezelő az előírások szerint jár el.

 

Az építtetői fedezetkezelő az elektronikus építési napló alvállalkozói nyilvántartás mellékletének figyelemmel kísérése és kezelése keretében

 1. tájékoztatja az építtetőt és a fővállalkozó kivitelezőt a felelősségi körükbe tartozó nyilvántartás-kitöltési kötelezettségről,
 2. az alvállalkozó kivitelező kérelmére egyéni jelszót biztosít az e-építési napló mellékletét képező elektronikus alvállalkozói nyilvántartás használatához,
 3. figyelemmel kíséri a kivitelezésben résztvevő vállalkozó kivitelezők nyilvántartás-kitöltési kötelezettségének teljesítését,
 4. figyelemmel kíséri az alvállalkozói teljesítések határidőben történő kifizetését,
 5. haladéktalanul értesíti az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban szereplő összes alvállalkozó kivitelezőt, ha a fővállalkozó kivitelező
 • a kivitelezési tevékenység felfüggesztésére,
 • a szerződés felmondására

válik jogosulttá,

 1. haladéktalanul értesíti az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban szereplő összes alvállalkozó kivitelezőt, ha az e) pont szerinti állapot fennállását az építtető a fedezet biztosításával megszüntette,
 2. haladéktalanul értesíti az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban szereplő összes alvállalkozó kivitelezőt, ha a fedezetkezelői szerződés megszűnik.

 

Az építtetői fedezetkezelő az elektronikus építési napló alvállalkozói nyilvántartás mellékletét a fedezetkezelői szerződés megkötésétől legkésőbb közreműködésének befejezését követő harminc napig kíséri figyelemmel és kezeli.

 

Az építtetői fedezetkezelő

 • az e-építési napló készenlétének lezárásáig bejegyzést tehet az e-főnapló és az e-alnapló alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe,
 • betekinthet az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteibe.

Az érdekelt szerződéses feleken, az építtetői fedezetkezelői eljárásban feljogosítottak és a hatóságon kívül a bejegyzésre vagy betekintésre felhatalmazottak nem jogosultak megtekinteni az e-főnaplóban, az e-alnaplóban és mellékleteikben feltüntetett fő- vagy alvállalkozói teljesítés, részteljesítés ellenértékét.

 

A teljesítésigazolást nulla ellenértékkel kiadottnak kell tekinteni, ha a teljesítésigazolást

 • az építési műszaki ellenőr, vagy a beruházási tanácsadó a meghatározott határidőben nem küldi meg a fővállalkozó kivitelező,
 • az építtető a meghatározott határidőben nem küldi meg a fővállalkozó kivitelező vagy
 • a felelős műszaki vezető a meghatározott határidőben nem küldi meg az alvállalkozó kivitelező

részére.

 

A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező köteles a teljesítéséről, részteljesítéséről kiállított számlája benyújtásának időpontjáig a teljesítésben, részteljesítésben megjelenő, vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező teljesítésének, részteljesítésnek pénzügyi elszámolását elvégezni, amely magába foglalja az e-teljesítésigazolás kiállítását és az alvállalkozó részéről a számla benyújtását.

 

A vállalkozó kivitelező a benyújtott számlája teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelését kiegyenlítette, függetlenül azok fizetési határidejétől.

 

Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építési munkaterületen - az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított 50 millió forint számított építmény-értéket meghaladó vagy integrált építési engedély alapján végzendő - építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni többek között az építtetői fedezetkezelő megnevezését és elérhetőségét.

 

scrollUp