Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ

Létrehozva: 2016-07-18 / módosítva: 2018-07-30

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó dokumentációk és adatok központi gyűjteménye és azok nyilvántartása, mely magában foglalja az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) működéséhez szükséges, valamint az abban létrehozott adatállományt, dokumentációkat és adatokat is;

Az építésügyért mindenkor felelős miniszter a központi szakmai irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatkörében ellátja az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ (a továbbiakban: Dokumentációs Központ) szakmai irányítását és felügyeletét. 

 

A miniszter

 • a településfejlesztési, -rendezési és építésügyi dokumentációk országos központi tervtárának működtetéséről, fenntartásáról, fejlesztéséről, valamint a dokumentációk megőrzéséről és közérdekű hasznosításáról,
 • a Nyilvántartás működtetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről, valamint a fenntartást biztosító, a Nyilvántartás elektronikus alkalmazásai jogszabályban előírt kötelező használatának - a rendszerhasználattal arányos díj ellenében történő - biztosításáról,
  • a nyilvánosság, a közösségi ellenőrzés, a tájékoztatási, véleménynyilvánítási és javaslattételi lehetőség biztosítására vonatkozó, az építésügyi információs feladatai teljesítéséről

az országos illetékességű - a személyes adatok kezelése tekintetében adatfeldolgozóként kijelölt - Dokumentációs Központ útján gondoskodik.

 

A miniszter kizárólagos joggal a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Üzemeltető) útján gondoskodik

 • a dokumentációk országos központi tervtárának fenntartásáról,
 • a dokumentációk és adatok megőrzéséről és közérdekű hasznosításáról,
 • a Dokumentációs Központ működtetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről.

 

A Dokumentációs Központ az építésügy, a településfejlesztés- és rendezés körébe tartozóan - az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján - tartalmazza:

 1. az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelettel a Dokumentációs Központ részére átadni vagy szolgáltatni rendelt adatokat, dokumentációkat, tervtárakat (ideértve a bauxitbeton és martinsalak felhasználásával készült építményekre vonatkozó nyilvántartásokat és dokumentációkat, és az önkéntesen átadott dokumentációkat, gyűjteményeket, dokumentumtárakat is),
 2. az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben a megvalósítási és kivitelezési dokumentációk, a megvalósítási dokumentáció, vagy ha megvalósítási dokumentáció nem készült, a kivitelezési dokumentáció egy példányát az OÉNY-ben biztosított felületen, melyet - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az építtetőnek kell szogáltatnia,
 3. az építmény vagy telek állapotáról készített és az e rendelet hatálybalépését követően az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban benyújtott - meghatározott követelmények kielégítését igazoló - szakértői véleményeket (szakvélemények) és az ezeket megalapozó dokumentációkat,
 4. az építményre előírt szakértői véleményeket (szakvélemények), az építésügyi hatósághoz be nem nyújtandó dokumentumokat és szakértői véleményeket (szakvéleményeket), melyeket az azok elkészültét követő 30 napon belül a szakértőnek vagy a szakvéleményt készítő szervezetnek kell benyújtania,
 5. az energetikai tanúsítványt, melyet elektronikus alkalmazás igénybevételével az energetikai tanúsítónak kell rendelkezésre bocsátania,
 6. a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló Korm. rendelet alapján kiadott tervtanácsi véleményt, tervtanácsi szakmai véleményt az OÉNY-ben biztosított felületen, melyet a tervtanács döntését követő 5 napon belül az országos főépítésznek vagy az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell benyújtania,
 7. a telek állapotáról jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából készített geodéziai, geotechnikai szakvéleményeket, az építésügyi hatósághoz be nem nyújtandó dokumentumokat és szakértői véleményeket (szakvéleményeket), melyeket azok elkészültét követő 30 napon belül a szakértőnek vagy a szakvéleményt készítő szervezetnek kell szolgáltatnia,
 8. a helyi építészeti és természeti értékek védelmére, az azokkal összefüggő tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó határozatokat, rendeleteket, nyilvántartásba vételi és területi adatokat, helyi építészeti, természeti értékek védelmét elrendelő döntést, a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket, melyeket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző szolgáltat,
 9. a településfejlesztési- és rendezési eszközökre, továbbá a tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó, valamint az önkormányzati rendeleteket, és -határozatokat, helyi építészeti, természeti értékek védelmét elrendelő döntést, a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket, melyeket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző szolgáltat,
 10. az önkéntesen átadott dokumentációkat, gyűjteményeket, dokumentumtárakat,
 11. az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) és egyéb építésfelügyeleti és építésügyi hatósági eljárásokban keletkezett iratokat, dokumentumokat és adatokat,
 12. a honvédelmi és katonai célú, valamint a nemzetbiztonsági célú, rendeltetésű építmények esetében az építésfelügyeleti szankciók megállapítását és adataikat,
 13. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzési jegyzőkönyveket és fotómellékleteiket, ellenőrzési jegyzőkönyveket és fotókat az OÉNY-ben biztosított felületen, melyeket a jegyzőkönyv felvételét követő 5 napon belül az építésügyi és építésfelügyelet hatóság szolgáltat,
 14. az elektronikus építési naplót és mellékleteit,
 15. az épület ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez a vonatkozó jogszabályi előírások szerint szükséges, hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot (épület-feltüntetési vázrajz), melyet az OÉNY-ben biztosított felületen az építtető biztosít,
 16. a régészeti és a műemléki védelem alatt álló ingatlanok, területek dokumentációit és nyilvántartási adatait,
 17. a nemfizetési bírósági értesítést

 

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a Dokumentációs Központ területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumai:

 1. a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és az elfogadott területi tervek, beleértve a területi tervek módosításait is:
  • az Országos Területfejlesztési Koncepció, a megye, a kiemelt térség területfejlesztési koncepciója és programja,
  • az Országos Területrendezési Terv, a kiemelt térség területrendezési terve,
  • a megye területrendezési terve, a megye térségére készített területrendezési terv;
 2. a területi tervekhez kapcsolódóan, illetve azoktól függetlenül készült,
  • területi tervek megalapozó munkarészei,
  • a területrendezési tanulmánytervek;
 3. a területrendezési hatósági eljárás során kiadott határozat és a határozatot megalapozó, a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem részét képező területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat;
 4. a költségvetésből származó pénzeszközökből megvalósuló területfejlesztési és területrendezési célú, vagy ahhoz kapcsolódó területi kutatások dokumentációi;
 5. az Országos Területfejlesztési Tanács, a térségi fejlesztési tanácsok üléseiről készült jegyzőkönyvek;
 6. az önkéntesen átadott dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak, szakvélemények;
 7. az országos, kiemelt térségi és megyei szintű monitoring jelentés, éves elemző jelentés, a területi folyamatok alakulásáról szóló jelentés;
 8. az országos, kiemelt térségi és megyei szintű fejlesztési koncepció, program és terv értékelő, elemző jelentése.

 

A dokumentációknak a Dokumentációs Központban történő adatkezelése a dokumentációkkal kapcsolatos szerzői jogokat nem érinti.

 

Kérelemre az Üzemeltető a dokumentumállomány archivált és újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közérdekű adataiba betekintést biztosít, abból adatokat szolgáltat, az adatokról másolatot ad a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Étv. személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezései szerint.

Az Üzemeltető a kérelmező megbízása alapján az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó más dokumentációs és adattárakból dokumentációkat, közérdekű adatokat szerezhet be.

A Nyilvántartásban keletkezett elektronikus dokumentumokat az eljárás, alkalmazás lezárását követően a Dokumentációs Központ kezeli tovább, amely a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény és végrehatási rendeletei, valamint a keletkezett dokumentum típusára vonatkozó irattári terv szerint gondoskodik az archiválásáról és megőrzéséről vagy a törléséről.

 

A Dokumentációs Központ elektronikus úton kapcsolódik az alábbi nyilvántartásokhoz, és ezúton biztosítja a kormányrendeletben meghatározott nem személyes és e törvényben meghatározott személyesadat-tartalom lekérdezését az alábbiak szerint:

 1. az ingatlan-nyilvántartási rendszerből az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság számára az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint, a tényállás tisztázásához szükséges, általuk megjelölt - eljárás alá vont ingatlanokhoz kapcsolódó - személyek személyes adatait,
 2. az országos elektronikus közhiteles polgárok személyi, lakcím- és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásból az ügyfél személyes adatait,
 3. a szakmai kamarák nyilvántartásaiból a szakmagyakorló személyes adatait,
 4. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásából az építőipari kivitelező személyes adatait,
 5. a levéltárakból az elektronikusan elérhető építésügyi tárgyú dokumentumok személyes adatait, valamint
 6. a cégnyilvántartás személyes adatait.

A fentiek teljesítése érdekében

 1. a szakmai kamarák vezetik az építészeti-műszaki tervezői, településtervezői, településrendezési szakértői, építésügyi műszaki szakértői, energetikai tanúsítói, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező természetes és jogi személyek egységes elektronikus névjegyzéki hatósági nyilvántartását.
 2. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti az építőipari kivitelezési tevékenységet folytatók elektronikus regisztrációjának hatósági nyilvántartását az alábbi személyesadat-tartalommal:
  • építőipari kivitelező vállalkozó neve, címe, valamint jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén a cég tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője vagy képviseletére jogosult természetes személy neve, lakóhelye,
  • egyéni vállalkozó neve, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma.

Ezeket a nyilvántartásokat elektronikus úton kell vezetni, az adatokat elektronikusan kell tárolni és feldolgozni. A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie a bekövetkezett változások folyamatos követésére és a nyilvántartásból történő elektronikus adatszolgáltatásra.

 

A szakmai kamara, továbbá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a meghatározott értesítés vagy meghatározott nemfizetési jelzés alapján meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat, mely a kamarák nyilvántartásának közérdekből nyilvános részét képezik.

 

A dokumentáció- és adatbeszerzés céljából megkeresett levéltárak és egyéb szervezetek a kért dokumentációkat, adatokat kormányrendeletben meghatározottak szerint szolgáltatják a Dokumentációs Központ számára.

 

scrollUp