Építészeti-műszaki szakértő

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

Az építésügyi műszaki szakértő vizsgálatának a tevékenysége során az adott ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie. Az építésügyi műszaki szakértő köteles megbízójának figyelmét felhívni minden olyan tényre, amely az általa ismert adatok alapján szakértői véleményének kialakítását befolyásolja, és amelynek ismerete a megbízónak érdeke. 

 

Az építésügyi műszaki szakértői tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek különösen:

  • méretbeli és az állapotfelmérés,
  • műszeres vizsgálat és kutatás,
  • a műszeres vizsgálat és kutatás elvégzéséhez tartozó bontási és helyreállítási munkák,
  • számítások és elemzések elvégzése,
  • statisztikák vizsgálata és elemzése vagy
  • következtetések levonása.

 

Ha az építésügyi műszaki szakértő vizsgálata során megállapítja, hogy az építményt vagy egyes szerkezeteit bauxitcement felhasználásával készítették, a vizsgálat eredményét harminc napon belül köteles bejelenteni a terület- és településrendezési tervek központi dokumentumtárát kezelő szervnek az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet alapján.

 

Az építésügyi műszaki szakértő a vizsgálat eredményéről szakértői véleményt készít, amelyen fel kell tüntetni a szakértő nevét, szakértői nyilvántartási számát, a szakértői szakterületének megnevezését, a meghatározott szakterület és ahhoz tartozó jelölés szerint.

 

Az építésügyi műszaki szakértő felelős az általa elkészített szakértői vélemény tartalmának szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő tartalmáért.

A településrendezési szakértői szerződésre és az építésügyi műszaki szakértői szerződésre a Ptk.-ban szabályozott megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a szerződést írásban kell megkötni. A szerződés tárgyában meg kell jelölni a vállalt szakértői tevékenység pontos megnevezését, a teljesítési határidőt, a szakértő díját, a megrendelő kötelezettségeit és jogait, a műszaki szakértő kötelezettségeit, felelősségét és jogait. Amennyiben a felek nem állapodnak meg a díj átadásának időpontjáról, akkor az a szakvélemény átadásával egyidejűleg esedékes. A megrendelő teljesítési kötelezettségének határideje eltérő rendelkezés esetén sem haladhatja meg a számla kézhezvételétől számított harminc napot.

 

Nem folytathat építésügyi műszaki szakértői tevékenységet

  • ugyanazon építmény kivitelezése vonatkozásában az a személy, aki az építmény építési-szerelési munkáit ellenőrizte, mint építési műszaki ellenőr, tervezési műszaki ellenőr, beruházási tanácsadó, vagy kivitelezte, vagy a kivitelező felelős műszaki vezetője,
  • ugyanazon tervdokumentáció tekintetében az a személy, aki az építmény engedélyezési vagy kivitelezési tervének készítésében mint tervező részt vett.

 

Építésügyi műszaki szakértés

 

 A

 B

 C

 D

 E

 1.

Szakterület/
részszakterület megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Szakterület/
részszakterület
korábbi
(mérnök/építész)
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum
követelmény és az ezzel
egyenértékű
szakképzettség

 2.

Általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterület

 SZÉSZ

 SZÉSZ1

Az építészeti tervezési terület körébe tartozó építmények szakértése építészeti vonatkozásban.

okleveles építészmérnök

 3.

Általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterület belsőépítészeti szakértői részszakterület

 SZÉSZ-BÉ

 

A belsőépítészeti tervezési szakterület körébe tartozó feladatok szakértése belsőépítészeti vonatkozásban.

okleveles építész tervező művész MA, belsőépítész környezettervező művész MA

 4.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület

 SZÉM

 

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 5.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület közlekedési építmények szakértői részszakterület

 SZÉM1

 SZÉM1

Közúti közlekedési, vasúti közlekedési, légiközlekedési, víziközlekedési építmények, továbbá különleges eszközök és pályák szakértése.

okleveles közlekedés-
építőmérnök, okleveles közlekedésmérnök, okleveles villamosmérnök

 6.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület hírközlési építmények szakértői részszakterület

 SZÉM2

 SZÉM2

Vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, ezek építményeinek szakértése.

okleveles villamosmérnök, okleveles mérnök- informatikus

 7.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület vízgazdálkodási építmények szakértői részszakterület

 SZÉM3

 SZÉM3

A települési vízellátási, területi vízgazdálkodási, vízkészletgazdálkodás szakterület építményeinek szakértése.

okleveles építőmérnök, okleveles vízmérnök

 8.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület bányászati építmények szakértői részszakterület

 SZÉM4

 SZÉM5

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak szakértése.

okleveles bánya- és
geotechnika mérnök

 9.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület gáz- és olajipari építmények szakértői részszakterület

 SZÉM5

 SZÉM6

Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények szakértése.

okleveles gáz-és olajipari mérnök

 10.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület energetikai építmények szakértői részszakterület

 SZÉM6

 

Energia előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és
berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek, az energiafogyasztó rendszerek, építmények és berendezések szakértése.

okleveles
gépészmérnök

 11.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület

 SZÉS

 

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 12.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület tartószerkezeti szakértői részszakterület

 SZÉS1

 SZÉS1

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést.

okleveles szerkezet-
építőmérnök, okleveles építészmérnök

 13.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület épületszerkezeti szakértői részszakterület

 SZÉS2

 SZÉS2/SZÉSZ2

Magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálata, amelyek természetes anyagokból, előregyártott, vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, ezen szerkezetek elemeinek és építéstechnológiával összeépített és struktúráinak ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.

okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet- építőmérnök

 14.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület

 SZÉS3

 SZÉS3

Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései, épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok szakértése, épület energiagazdálkodás szakértés, hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek szakértése, a környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek szakértése, medence és uszodatechnológiai rendszerek szakértése.

okleveles épületgépész
mérnök, okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány, okleveles létesítménymérnök
épületgépész szakirány

 15.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények épületfizikai szakértői részszakterület

 SZÉS4

 SZÉS4/SZÉSZ3

Épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) szakértés, helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése - hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek, szerkezetek, hangszigetelések különböző eseteinek elemzése, épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások szakértése.

okleveles építészmérnök, okleveles szerkezetépítő mérnök, okleveles gépészmérnök

 16.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények épületenergetikai szakértői részszakterület

 SZÉS6

 SZÉS6/SZÉSZ8

Épületek energetikai szakértése.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök

 17.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építményvillamossági szakértői részszakterület

 SZÉS7

 SZÉS5

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szakértése.

okleveles villamosmérnök

 18.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület geotechnikai szakértői részszakterület

 SZÉS8

 SZGT

Talajvizsgálati jelentések, sík- és mélyalapok, alapmegerősítések földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés, talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek, földalatti műtárgyak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások támszerkezetek szakértése, geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, geotechnikai monitoring.

okleveles építőmérnök

 19.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építési szakipari szakértői részszakterület

 SZÉS9

 SZASZ1

Építési szakipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján

okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet- építőmérnök

 20.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építési szerelőipari szakértői részszakterület

 SZÉS10

 SZASZ2

Építési szerelőipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.

okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet- építőmérnök

 21.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építőanyag-ipari szakértői részszakterület

 SZÉS11

 SZASZ3

Az építési anyagoknak, amelyek természetes anyagokból készültek, gyártott, vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, a teljesítményadatainak vizsgálata, magas színvonalú értékelése.

okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet- építőmérnök

 22.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület hídszerkezeti szakértői részszakterület

 SZÉS12

 

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, továbbá híd- és különleges szerkezetek szakértése.

okleveles szerkezet-
építőmérnök (emelt szintű szakirányú kredit- tartalommal)

 23.

Építési beruházási szakértői szakterület

 SZB

 SZB/SZÉSZ7

Beruházások előkészítésének, megvalósítási folyamatok irányításának, kivitelezési munkák műszaki tartalmának szakértése.

okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök

 24.

Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület
műemlék építmények műszaki szakértői részszakterület

 SZÉS5

 SZÉSZ5

Műemlék építmények történeti épületszerkezetei, építőanyagai esetében a javító, konzerváló és fenntartó technológiák, anyaghasználat, szerkezeti megoldás az adott műemléken való alkalmazhatóságának szakvéleményezése.

okleveles építészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök

 

scrollUp