Építészeti-műszaki tervező

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek az építésügyi hatósági eljáráshoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentációk készítése építészeti-műszaki tervezési jogosultsághoz kötött.

Az építészeti-műszaki tervező feladata az építtető igényei, megbízása, a tervezési program és a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok figyelembevételével az építésügyi hatósági eljárásokhoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése. 

 

Jogosultsággal végezhető

  • a tervtanácsi terv,
  • a településképi véleményezéshez szükséges terv,
  • a megvalósulási terv

készítése.

 

Az építészeti-műszaki szakági tervező feladata az építmény tervezéséhez szükséges szakági terv elkészítése a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok alapján. Tevékenysége kiterjedhet az általános és a sajátos építmények tervezéséhez szükséges szakági tervi munkarészek teljes körű elkészítésére.

 

Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység a képesítéstől, a gyakorlati időtől és a szerzett jogtól függően – kamarai szabályzatban rögzítettek szerint – korlátozott vagy teljes körű tervezési jogosultsággal folytatható.

Az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki terveket, iratokat és számításokat hitelesítenie kell a jogszabályban előír követelmények szerint.

Az építészeti-műszaki tervező felelős az Étv. 33. §-ában foglaltak betartásáért.

 

A tervező felelős az általa készített építészeti-műszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is) műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért, a tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért, a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.

 

Aki tervezői jogosultság nélkül végez építési engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, azt az építésügyi hatóság kormányrendeletben meghatározott közigazgatási bírsággal sújtja.

Az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki tervet a megbízónak történő átadástól számított legalább 10 évig meg kell őriznie.

 

Nem folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet

  1. az adott építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője vagy kormánytisztviselője,
  2. az építészeti-műszaki dokumentáció településképi véleményezési eljárásába bevont önkormányzati főépítész.

 

Építészeti-műszaki tervezés

 

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.

Szakmagyakorlási
terület
megnevezése

Szakterület/
részszakterület
megnevezése

Szakterület/ részszak-
terület
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum
követelmény és az
ezzel egyenértékű
szakképzettség

Szakmai
gyak. idő

 2.

Építészeti
tervezési
terület

 É

 Az általános építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a helyi vagy műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakítását.
A tervezésbe szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (3) bekezdés b) pontja, 22. § (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben.
Telepítési tanulmányterv (településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén településtervező, szükség szerint szakági településtervező bevonásával), továbbá beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése.
A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezése.

okleveles építész mérnök

 2 év

 3.

 

Belsőépítészeti tervezési szakterület

 BÉ

Építmények teljes körű belsőépítészeti tervezése. Külön jogszabály szerinti belsőépítészeti terv készítése.

okleveles építész tervező művész,
okleveles belsőépítész
környezet tervező művész

 2 év

 4.

 

Kertépítészeti műtárgy tervezési szakterület

 ÉKM

Tartószerkezeti szakági tervező bevonásával 4,5 m-nél magasabb kerti építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, úszómedence szerkezete, 2,0 m-nél magasabb tömör kerítés, 45 foknál meredekebb terep rendezése.

táj- és kertépítészeti szakon
végzett okleveles kertész mérnök,
okleveles tájépítész mérnök,
okleveles tájépítész

 2 év

 5.

Táj- és kertépítészeti tervezési terület

 K

Terep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának a tervezése (a belső út és burkolatrendszerrel együtt); kertépítészeti, növénytelepítési, valamint önálló táj- és kertépítészeti tervek készítése (közpark, közkert, köztér, történeti kert stb.), továbbá a kertépítészeti műtárgy tervezési szakterületnél (ÉKM) meghatározott feladatok. Telepítési tanulmányterv, beépítési terv zöldfelület alakítási munkarészeinek elkészítése, valamint ha jogszabály táj- és természetvédelmi szakhatósági közreműködést ír elő, az ehhez szükséges jogszabályban meghatározott dokumentáció elkészítése.

táj- és kertépítészeti szakon
végzett okleveles kertészmérnök,
okleveles tájépítész mérnök,
okleveles tájépítész

 2 év

 6.

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

 7.

Sajátos műszaki tervezési terület

Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterület

 KÉ-VA

Országos közforgalmú, helyi és saját használatú vasutak, iparvágányok, városi közúti vasutak, földalatti vasutak pályatervezése. Vasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Vasúti műtárgy tervezés 2,0 m nyílásig. Üzemi létesítmények (rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése. Közúti és gyalogos, kerékpáros átvezetések tervezése. Közlekedési eszközök pályáinak (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya, beleértve a bányászati függőpályát is), sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és szalagpálya tervezése. Kivéve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti erdészeti szállítópálya egyéb elemei tervezése.

okleveles közlekedés-
építőmérnök,
 
közlekedés-építőmérnök

 3 év
 
 
5 év

 7/A.

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület

 KÉ-VK

Vasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Üzemi létesítmények (rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése. Különleges közlekedési eszközök (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya, beleértve a bányászati függőpályát is, sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és szalagpálya) telepítésének, üzemének tervezése

okleveles közlekedésmérnök,
 
közlekedésmérnök

 3 év
 
5 év

 7/B.

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás, részszakterület

 KÉ-VV

Vasúti pálya tartozékainak minősülő építmények közül a vasúti térvilágító berendezések, a vasúti jelző- és biztosító berendezések, villamos felsővezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, valamint a távvezérlő és forgalomirányító rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energiatávvezérlő rendszerek, váltófűtő rendszerek tervezése

okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles gépészmérnök,
 
közlekedésmérnök,
villamosmérnök,
gépészmérnök

 3 év
 
 
 
5 év

 8.

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület

 KÉ-K

Közút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) - beleértve azok csomópontjait, vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit - tervezése. Közúti műtárgyak tervezése, 4 m nyílásig. Valamennyi közút forgalom szabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút rendszertervének tervezése. Támfal tervezése 2,0 m magasságig. Kivéve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti erdészeti magánút tervezése.

okleveles közlekedés-
építőmérnök,
 
közlekedés-építőmérnök

 3 év
 
 
5 év

 8/A.

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület

 KÉ-KK

Valamennyi közút forgalomszabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti üzemi létesítmények és működtetésük tervezése

okleveles közlekedésmérnök,
 
közlekedésmérnök

 3 év
 
5 év

 9.

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület légiközlekedési építmények tervezési részszakterület

 KÉ-L

Repülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének műszaki tervezése, létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. Futópálya, gurulóút, légi jármű állóhely, repülőtéri tároló helyek tervezése.

okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
 
közlekedés-építőmérnök,
közlekedésmérnök

 3 év
 
 
 
5 év

 9/A.

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület légiközlekedési építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület

 KÉ-LK

Légi közlekedési építmények üzemi folyamatainak, technológiájának, a technológiai és üzemi létesítményeknek a tervezése.

okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
 
közlekedésmérnök,
villamosmérnök

 3 év
 
 
5 év

 10.

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület hajózási építmények tervezési részszakterület

 KÉ-HA

Hajózási építmények tervezése.

okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
 
közlekedés-építőmérnök, közlekedésmérnök

 3 év
 
 
 
5 év

 10/A

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület hajózási építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület

 KÉ-HK

Hajózási építmények üzemének, forgalomirányításának, jelzésrendszerének tervezése

okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
 
közlekedésmérnök,
villamosmérnök

 3 év
 
 
5 év

 11.

 

Hírközlési építmények tervezési szakterület

 HI

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

 12.

 

Hírközlési építmények tervezési szakterület vezetékes hírközlési építmények tervezési részszakterület

 HI-V

Vezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix telepítésű informatikai rendszerek és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez szükséges alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek tervezése.

okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
 
villamosmérnök,
mérnökinformatikus

 3 év
 
 
 
5 év

 13.

 

Hírközlési építmények tervezési szakterület vezeték nélküli hírközlési építmények tervezési részszakterület

 HI-VN

Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek építményeinek tervezése.

okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
 
villamosmérnök,
mérnökinformatikus

 3 év
 
 
 
5 év

 14.

 

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület

 VZ

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

 15.

 

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület

 VZ-TEL

Települési vízgazdálkodási építmények (ivó- és ipari vízellátás, víztisztítás, fürdő és uszoda víztechnológia építményei, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, települési csapadékvíz elvezetés építmények) tervezése.

okleveles építőmérnök,
 
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök

 3 év
 
5 év

 16.

 

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterület

 VZ-TER

Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek építmények) tervezése.

okleveles építőmérnök,
 
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök

 3 év

5 év

 17.

 

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízkészlet gazdálkodás építmények tervezési részszakterület

 VZ-VKG

Vízkészlet gazdálkodás építmények, vízrajz, vízfeltárás kútfúrás, vízbázis-védelem, vízminőségi kárelhárítás építményei tervezése, valamint az ezek alapját képező hidraulikai, hidrodinamikai, hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés.

okleveles építőmérnök,
 
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök

 3 év
 
5 év

 18.

 

Bányászati építmények tervezési szakterület

 B

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak tervezése.

okleveles bánya- és geotechnika mérnök

 3 év

 19.

 

Gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület

 GO

Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése.

okleveles gáz- és olajipari mérnök

 3 év

 20.

 

Energiaellátási építmények tervezési szakterület

 EN

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

 21.

 

Energiaellátási építmények tervezési szakterület hőenergetikai építmények tervezési részszakterület

 EN-HŐ

Hőenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

okleveles szakirányú gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles energetikai mérnök,

 3 év

 22.

 

Energiaellátási építmények tervezési szakterület villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület

 EN-VI

Villamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

 
gépészmérnök, villamosmérnök,
energetikai mérnök,

 
5 év

 23.

 

Energiaellátási építmények tervezési szakterület megújuló energia építmények tervezési részszakterület

 EN-ME

Megújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros, fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vízerőművek energetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

 

 

 24.

 

Energiaellátási építmények tervezési szakterület atomenergia építmények tervezési részszakterület

 EN-A

Atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tervezése.

okleveles szerkezet-
építőmérnök,
okleveles építészmérnök (tartószerkezeti kreditteljesítéssel)

 7 év

 25.

 

Hídszerkezeti tervezési szakterület

 HT

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést, híd- és különleges szerkezetek tervezése.

okleveles szerkezet-
építőmérnök
(emelt szintű szakirányú kredit-tartalommal)

 7 év

 26.

Szakági műszaki tervezési terület

Tartószerkezeti tervezési szakterület

 T

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést.

okleveles szerkezet-
építőmérnök

 5 év

 27.

 

Tartószerkezeti tervezési szakterület épületektartószerkezeti tervezési részszakterület

 T-É

Épületek tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése.

okleveles építészmérnök
(épületek tartószerkezeti kredit-teljesítéssel)

 5 év

 28.

 

Építmények gépészeti tervezési szakterület

 G

Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései, épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok tervezése, épület energiagazdálkodás tervezése, hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek, a környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek, fürdő és uszoda gépészeti rendszerek tervezése.

okleveles gépészmérnök
épületgépész szakirány,
okleveles energetikai
mérnök épületgépész
szakirány, okleveles
létesítménymérnök
épületgépész szakirány,
 
gépészmérnök épületgépészeti szakirány, épületgépész mérnök

 3 év
 
 
 
 
 
 
 
5 év

 

 

Építmények gépészeti tervezési szakterület épületfizikai tervezési részszakterület

 G-ÉF

Épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) tervezés, helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése - hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek, szerkezetek, hangszigetelések különböző eseteinek elemzése, épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások tervezése.

okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezetépítő
mérnök,
okleveles gépészmérnök

 3 év

 29.

 

Építményvillamossági tervezési szakterület

 V

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) tervezése.

okleveles villamosmérnök,
 
villamosmérnök épületvillamossági szakirány

 3 év
 
 5 év

 30.

 

Geotechnikai tervezési szakterület

 GT

Talajvizsgálati jelentések készítése, földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés tervezése, talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek tervezése, földalatti műtárgyak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások támszerkezetek tervezése, geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, geotechnikai monitoring.

okleveles építőmérnök
szerkezet szakirány, okleveles építőmérnök geotechnika szakirány

 3 év

 

scrollUp