Felelős műszaki vezető

Wéber László
Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát a felelős műszaki vezető irányítja. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező kivitelezési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki, ahogy erről az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet rendelkezik.

 

A felelős műszaki vezető feladata:

 • az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,
 • az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,
 • a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,
 • a kitűzés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 • a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,
 • az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,
 • a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása,
 • az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó nyilatkozat megtétele,
 • az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,
 • az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza
  • a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
  • a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
  • a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,
 • az alvállalkozói teljesítésigazolás
  • kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére,
  • rögzítése az építési naplóban,
 • az alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül,
 • értesíteni az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket,
 • annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése,
 • az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.

 

A felelős műszaki vezetőre vonatkozó további fontos jogszabály az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet; ennek 22. §-a foglalkozik témánkkal és többek között kitér az alábbiakra.

 

A felelős műszaki vezetői tevékenység folytatásához szükséges szerződés megkötésére a Ptk.-ban szabályozott megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

 • a szerződést írásban kell megkötni,
 • a szerződés tartalmazza
  • a megbízó nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy telephelyét és elérhetőségét,
  • a felelős műszaki vezető megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetőségét,
  • a felelős műszaki vezető díját, fizetési módját, határidejét,
  • a felelős műszaki vezető feladatainak és felelősségének meghatározását.

 

A felelős műszaki vezető nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében részt vevő hatóság, valamint a tevékenység és az engedélyező hatóság felügyeletét ellátó szerv köztisztviselője vagy kormánytisztviselője. A felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki szakértői és építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet.

 

A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

 

A felelős műszaki vezető nem végezhet építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

 

Ennek a kormányrendeletnek a vonatkozó melléklete tárgyalja az egyes szakterületi felelős műszaki vezetőkkel kapcsolatos követelményeket:

 

IV. Felelős műszaki vezetés

1. rész

Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek

 

 A

 B

 C

 D

 E

 1.

 Szakterület/rész-szakterület megnevezése

 Szakterület/
részszakterület jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési minimum követelmény
és az ezzel
egyenértékű szakképzettség

Szakmai
gyakorlati
idő

 2.

 Építési szakterület

 MV-É

Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetése.
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (4) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik.

 okleveles építészmérnök,
okleveles építőmérnök,
 
építészmérnök, építőmérnök,

 3 év
 
 
4 év

 3.

 Építési szakterület részszakterülete

 MV-É-R

 Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése az Épkiv. 22. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meg nem haladó építmény esetén.

 szakirányú építőipari technikusi,
szakirányú építőipari szakközépiskola

 5 év

 4.

 

 Építési szakterület
műemléki
részszakterülete

 MV-É-M

 Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése műemlék építmény esetén.

 okleveles építészmérnök

 5 év

 

2. rész

Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek

 

 A

 B

 C

 D

 E

 1.

 Szakterület/rész-szakterület megnevezése

 Szakterület/
részszakterület
jelölése

 Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

 Képesítési minimum
követelmény és az ezzel
egyenértékű szakképzettség

 Szakmai
gyakorlati
idő

 2.

 Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület

 MV-M

 Az építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak felelős műszaki vezetése.

 okleveles építőmérnök,
 
építőmérnök

 3 év
 
4 év

 3.

 Építménygépészeti szakterület

 MV-ÉG

 Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig korlátozás nélkül.

 okleveles gépészmérnök
épületgépészeti szakirány,
okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány,
 
gépészmérnök épületgépész szakirány

 3 év
 
 
 
 
4 év

 4.

 Építménygépészeti szakterület részszakterülete

 MV-ÉG-R

 Az építési szakterület részszakterületénél (MV-É-R) meghatározott építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig.

 szakirányú építőipari technikusi,
szakirányú építőipari szakközépiskola

 5 év

 5.

 Építményvillamossági szakterület

 MV-ÉV

 Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

 okleveles villamosmérnök,
 
villamosmérnök

 3 év
 
4 év

 6.

 Építményvillamossági szakterület részszakterülete

 MV-ÉV-R

 Az építési szakterület részszakterületénél (MV-É-R) meghatározott építmények villamos, hírközlő és épületfelügyeleti rendszer berendezései - az épület fogyasztásmérő készülékéig - szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése

 szakirányú felsőfokú technikus,
villamosipari technikus

 5 év

 

3. rész

A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek

 

 A

 B

 C

 D

 E

 1.

 Szakterület/rész-szakterület
megnevezése

 Szakterület/
részszakterület
jelölése

 Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

 Képesítési minimum követelmény
és az ezzel egyenértékű
szakképzettség

 Szakmai
gyakorlati
idő

 2.

 Közlekedési építmények szakterület

 MV-KÉ

 Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan
kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Az alábbi építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül:
a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,
b) vasút, földalatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó,
c) repülőtér, kikötő,
d) az a)-c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.),
e) az a)-c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a befogadóig.

 okleveles építőmérnök,
 
építőmérnök,
mélyépítési mérnök,
közlekedésépítési mérnök,
vízellátási mérnök,
csatornázási mérnök,
vízgazdálkodási mérnök

 3 év
 
4 év

 3.

 Közlekedési építmények szakterület részszakterülete

 MV-KÉ-R

 A közlekedési építmények szakterületnél (MV-KÉ) meghatározott építmények építési-szerelési munkáinál az alábbi korlátozásokkal:
a) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével,
b) közúti műtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérőig, támfal 3 m magasságig,
c) vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérőig,
d) vasúti műtárgy: a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban a hatósági engedély nélkül létesíthető műtárgyak,
e) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési korlátozás nélkül.

 közlekedésépítő technikus,
útépítő technikus,
vasútépítő technikus,
hídépítő technikus,
mélyépítő technikus

 5 év

 4.

 Vasútvillamossági építmények szakterület

 MV-VV

 A vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemű biztosítóberendezések építményei, berendezései építés-szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

 okleveles villamosmérnök, okleveles közlekedésmérnök,
 
villamosmérnök, közlekedésmérnök

 3 év
 
 
4 év

 5.

 Vasútvillamossági építmények szakterület részszakterülete

 MV-VV-R

 A vasútvillamossági építmények szakterületnél (MV-VV) meghatározott
építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal:
a) vasúti villamos felsővezeték, illetve vasúti biztosítóberendezések létesítése, átalakítása, amelyek a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban hatósági engedély nélkül létesíthetők,
b) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás esetében korlátozás nélkül.

 vasút-villamossági technikus,
vasútgépészeti technikus

 5 év

 6.

 Hírközlési építmények szakterület

 MV-TE

 A hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő (burkoló, tartó, védő, jelző stb.) műtárgyakat, különösen a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-
szerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat.

 okleveles építőmérnök,
 
építőmérnök,
villamosmérnök,
mérnök-informatikus

 3 év
 
4 év

 7.

 Hírközlési építmények szakterület részszakterülete

 MV-TE-R

 A hírközlési építmények szakterületnél (MV-TE-R) meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, kivéve a kettőnél több alrendszert (pl. autópálya), valamint vezetékes és vezeték nélküli rendszereket integráló építménynél.

 szakirányú építőipari technikus,
szakirányú építőipari szakközépiskola,
távközlési technikus

 5 év

 8.

 Távközlési építmények villamos-szerelése szakterület

 MV-TV

 A távközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő (burkoló, tartó, védő, jelző stb.) műtárgyakat, különösen a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-
szerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat.

 okleveles villamosmérnök
 
villamosmérnök

 3 év
 
4 év

 9.

 Távközlési építmények villamos-
szerelése szakterület részszakterülete

 MV-TV-R

 A távközlési építmények villamos-szerelése szakterületnél (MV-TV)
meghatározott építmények szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, beleértve az URH sáv szerelését, de kivéve a kettőnél több alrendszer (pl. autópályák), továbbá vezeték nélküli rendszer villamos szerelését.

 villamosipari technikus
távközlési technikus
villamosipari szakközépiskola

 5 év

 10.

 Vízgazdálkodási építmények szakterület

 MV-VZ

 Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői tevékenység az alábbi építmények építési-szerelési munkái esetén:
a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,
b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,
c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot,
d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási építmény,
e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,
f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,
g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,
h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai,
i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai, és
j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény.

 okleveles építőmérnök,
 
építőmérnök,
mélyépítés mérnök,
közlekedésépítés mérnök,
vízellátás mérnök,
csatornázás mérnök

 3 év
 
4 év

 11.

 Vízgazdálkodási építmények szakterület részszakterülete

 MV-VZ-R

 A vízgazdálkodási építmények szakterületnél (MV-VZ) meghatározott építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése az alábbi
korlátozásokkal:
a) olyan vízi létesítmények építés-szerelési munkái, amelyek tönkremenetele életveszélyt nem idéz elő, vagy rendkívüli védelmi intézkedést nem követel, továbbá
b) vízi létesítmények építés jellegű felújítása, javítása, karbantartása.

 vízügyi technikus,
vízközműépítő technikus,
mélyépítő technikus

 5 év

 12.

 Bányászati építmények szakterület

 MV-B

 Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

 okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki,
okleveles gáz- és olajipari mérnök,
okleveles gépészmérnök,
 
bánya- és geotechnikai mérnök,
gáz- és olajipari mérnök,
gépészmérnök

 3 év
 
 
 
 
4 év

 13.

 Bányászati építmények szakterület részszakterület

 MV-B-R

 A bányászati építmények szakterületnél (MV-B) meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mélyművelésű bányák kivételével.

 gépipari technikus
gépipari szakközépiskola

 5 év

 14.

 Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermékvezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület

 MV-GO

 A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

 okleveles gáz- és olajipari
mérnök,
okleveles gépészmérnök,
 
gáz- és olajipari mérnök

 3 év
 
 
 
4 év

 15.

 Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület részszakterülete

 MV-GO-R

 A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki vezetése, kivéve gázátadó és gázfogadó állomások, kompresszorállomások, szivattyúállomások, tartályparkok, DN 300 mm méretnél nagyobb átmérőjű csővezetékek szerelési munkái, az elkészült rendszerek részszakterület szerint üzembe helyezése és próbaüzeme, valamint ezekhez kapcsolódó feladatok.

 gáz- és olajipari technikus,
gépésztechnikus,
gépipari szakközépiskola

 5 év

 16.

 Energiaellátási építmények szakterület

 MV-EN

 Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

 okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök,
okleveles vegyészmérnök
 
gépészmérnök,
energetikai mérnök, vegyészmérnök

 3 év
 
 
 
 
4 év

 17.

 Energiaellátási építmények szakterület részszakterülete

 MV-EN-R

 Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki vezetése 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek és berendezések 600 mm belső átmérőig.

 vegyész technikus, gépésztechnikus, vagy szakközépiskola

 5 év

 18.

 Energiaellátási építmények szakterület atomenergia építmények részszakterület

 MV-EN-A

 Atomenergia építmények építésének felelős műszaki vezetése.

 okleveles építőmérnök

 5 év

 19.

 Távhővezetékek és berendezések építése szakterület

 MV-TH

 Föld feletti és föld alatti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezései építésének felelős műszaki vezetése.

 okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök,
 
gépészmérnök,
energetikai mérnök

 3 év
 
 
4 év

 20.

 Távhővezetékek ésberendezések építése szakterület részszakterülete

 MV-TH-R

 Föld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építésének felelős műszaki vezetése.

 gépész felsőfokú technikus

 5 év

 21.

 Villamosság szakterület

 MV-VI

 Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

 okleveles villamosmérnök,
 
villamosmérnök

 3 év
 
4 év

 22.

 Villamosság szakterület részszakterülete

 MV-VI-R

 Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál.

 villamosipari technikus

 5 év

 

Szólnunk kell még a felelős műszaki vezetők  továbbképzéséről: a már hivatkozott kormányrendelet legutóbbi változása jelentős változást hozott 2017. évkezdettől a felelős műszaki vezetők továbbképzését illetően, ugyanis visszaállította az 2013. évi végéig életben volt szabályozást, ami szerint ötévente mind az építési műszaki ellenőrök, mind a felelős műszaki vezetők (akik tehát nem kamarai tagsághoz kötött jogosultságú szakmagyakorlók) kötelező és szakmai továbbképzésen kell részt vegyenek. Ezzel kapcsolatban a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet a következőket rögzíti:

„36. § (1) A kötelező továbbképzés tematikáját jogosultsági szakterületenként a miniszter határozza meg, az ehhez kapcsolódó tananyagot az országos kamara dolgozza ki és a miniszternek mutatja be. Az oktatási anyagokat a kamara elektronikusan közzéteszi.

(2) A szakmai továbbképzés tematikáját, rendszerét, metódusát, értékelését, az országos kamarák saját hatáskörben, szabályzatban állapítják meg.

37. § (1) A 36. § (4) bekezdése szerinti továbbképzés teljesítésének elektronikus formában történő igazolása az országos kamara feladata. A területi kamara köteles közhiteles nyilvántartásában naprakészen vezetni az igazolások tartalma alapján az adott továbbképzési időszak teljesítését az egyes szakmagyakorlók tekintetében. Az egyes továbbképzési ciklusok teljesítése vizsgálatának alapjául a kamarai nyilvántartás szolgál.”

 

Mind a Magyar Mérnöki Kamara, mind Magyar Építész Kamara, illetve területi szerveik nagy hangsúlyt fektetnek ezekre a továbbképzésekre; a honlapjaikon részletes és naprakész információk találhatók:

 

 

scrollUp