Főépítészképzés

Létrehozva: 2015-11-21 / módosítva: 2018-07-30

Az önkormányzat képviselő-testülete a településrendezés szakmai oldalát tekintve általában laikusokból áll. Ezért az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi törvény előírja (Étv. 6/A. § (3) bekezdés), hogy az önkormányzat településrendezéssel kapcsolatos döntését – és csak azt, az építésügyi hatósági tevékenység körébe tartozót nem, hiszen az nem tartozik az önkormányzati igazgatás ügykörébe, az ugyanis államigazgatási ügy, amelyet az önkormányzat csak átruházott hatáskörben látott el(!) – települési főépítész készítse elő. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Főéprend.) 6. § (3) bekezdésében egyértelműen előírja, hogy a települési főépítész építésügyi hatósági feladatokat nem láthat el. 

 

A főépítésznek további feladata az Étv. 30/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, hogy részt vegyen a településképi véleményezési eljárásban. Ezen eljárás során, az erről szóló önkormányzati rendeletben előírtak szerint a polgármester felkérésére személyesen, vagy a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet szerint működő, általa vezetett építészeti-műszaki tervtanács útján szakmai véleményt adjon a kérdéses építésügyi engedélyezési ügyben.

 

A főépítész nem kell, hogy napi 8 órás munkaidőben köztisztviselőként foglalkoztatott alkalmazottja legyen az önkormányzatnak, ez nyilvánvalóan az adott település rendezési feladatának nagyságától, gyakoriságától stb. függ. Ez alól a Főéprend. előírása szerint a fővárosi, a fővárosi kerületi, illetve a megyei jogú városi főépítész kivétel, mert e feladatkörök csak köztisztviselőként láthatók el. A főépítészi feladat ellátható egyedi megbízással is és úgy is, hogy több település (ezek általában a kis települések) közösen foglalkoztatnak egy főépítészt.

 

Amennyiben a települési főépítész köztisztviselőként látja el feladatát és rendelkezik a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben előírt tervezési jogosultsággal, továbbá a munkaköri leírása tartalmazza azt, akkor a település településrendezési eszközeit saját maga is elkészítheti.

Megbízásos főépítészi feladatellátás esetében az összeférhetetlenségi követelmények miatt a főépítész nem készítheti el a települése településrendezési eszközeit.

 

A főépítészi feladatkör ellátásának feltétele a főépítészi vizsga megléte (Főéprend. 4. §). A főépítészi vizsgát - a rendelet melléklete szerinti követelményrendszer és az illetékes miniszter által jóváhagyott eljárási rend szerint - az önkormányzati főépítészek tekintetében az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, az állami főépítészi feladatokat ellátó kormánytisztviselő tekintetében a miniszter bonyolítja le.

 

A főépítészi vizsga

- általános és

- építészeti különös vagy terület- és településrendezési különös

részből áll.

A különös részből annak megfelelően kell vizsgát tenni, hogy milyen területen van gyakorlata a vizsgázónak. Aki eddig építészként tevékenykedett inkább annak a településrendezési különös, aki településrendezőként annak az építészeti különös részből kell vizsgáznia.

 

A vizsgára írásban kell jelentkezni a főépítésznél. A főépítész évi egy alkalommal, előre meghirdetett vizsganapot tűz ki, amelyet a vizsgázók nagy száma miatt további is követhet. Amennyiben nincs kellő számú vizsgázó, abban az esetben a főépítész a szomszéd főépítészekkel közösen is tarthat vizsgát.

A vizsga írásban és szóban történik, az állami főépítész vezette vizsgabizottság előtt. A vizsgázónak a megadott követelményekből összeállított kérdésekre kell írásban választ adniuk, majd egy konkrét településrendezési eszközt kell ismertetniük.

scrollUp