Gazdasági szereplők feladatai

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2017-06-07

A „gazdasági szereplő” fogalmát a 305/2011/EU rendelet[1] 2. cikk 18. pontja definiálja: „gazdasági szereplő: a gyártó, az importőr, a forgalmazó, illetve a meghatalmazott képviselő;”.

Az uniós jogszabályt a szükséges mértékben kiegészítő 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet[2] az előbbi gazdasági szereplők közül a „gyártó” fogalmát használja, a definíciójában a 305/2011/EU rendelet fogalommeghatározására hivatkozik.

A gyártó fogalmát a 305/2011/EU rendelet 2. cikk 19. pontja definiálja: „gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy ilyen terméket terveztet vagy gyártat és értékesít;”. A gyártók kötelezettségeit a 11. cikk (1)–(8) bekezdései részletezik. Ezek közül néhány fontosabb előírást emelünk ki.

A gyártók az érintett tagállam nyelvén kiállítják a teljesítménynyilatkozatot és elhelyezik a CE jelölést. A gyártóknak a termék teljesítménynyilatkozatának megalapozására műszaki dokumentációt kell készíteniük, amelyben a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének rendszerével kapcsolatos valamennyi lényeges adatot és információt fel kell tüntetniük. A teljesítménynyilatkozattal és a CE jelöléssel a Forgalomba hozatal címben foglalkozunk részletesen.

A gyártók az építési termék forgalomba hozatalát követően 10 évig kötelesek megőrizni a műszaki dokumentációt és a teljesítménynyilatkozatot.

A gyártók feladata, hogy az építési termékeken az azonosításukat lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszámot vagy egyéb ilyen elemet helyezzenek el, illetve, ha a termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, a szükséges információt az építési termék csomagolásán vagy az építési terméket kísérő dokumentáción helyezzék el.

Az építési terméken, vagy ha ez nem lehetséges, az építési termék csomagolásán vagy az építési terméket kísérő dokumentáción a gyártóknak fel kell tüntetniük nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és az értesítési címüket. Értesítési címként egy olyan pontot kell megjelölni, ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni.

A gyártóknak az építési termékek forgalmazása során a termékhez az érintett tagállam nyelvén/nyelvein a felhasználók által könnyen érthető használati utasítást és biztonsági tájékoztatót kell mellékelni.

A gyártóknak az illetékes nemzeti piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére rendelkezésre kell bocsátaniuk minden olyan információt és dokumentációt – az e hatóság számára könnyen érthető nyelven –, amely annak igazolásához szükséges, hogy az építési termék megfelel a teljesítménynyilatkozatnak vagy a 305/2011/EU rendeletben szereplő más követelménynek.

A meghatalmazott képviselő fogalmát a 305/2011/EU rendelet 2. cikk 22. pontja definiálja: „meghatalmazott képviselő: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott feladatok céljából a gyártó nevében eljárjon;”.

A meghatalmazott képviselők kötelezettségeit a 305/2011/EU rendelet 12. cikk (1)–(2) bekezdései részletezik. A meghatalmazott képviselők a megbízásban meghatározott feladatokat látják el, de a megbízás a műszaki dokumentáció elkészítésére nem terjedhet ki. A meghatalmazott képviselő – megbízása értelmében – legalább a következők elvégzésére jogosult:

  • az előírt ideig megőrzi és adott esetben a nemzeti felügyeleti hatóságok számára hozzáférhetővé teszi a teljesítménynyilatkozatot és a műszaki dokumentációt;
  • valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére rendelkezésre bocsát minden olyan információt és dokumentációt, amely igazolja, hogy az építési termék megfelel a teljesítménynyilatkozatnak vagy a 305/2011/EU rendeletben szereplő más alkalmazandó követelményeknek;
  • az illetékes hatóságok felkérésére a megbízása körébe tartozó termékekből eredő kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén együttműködik az illetékes nemzeti hatóságokkal.

A 305/2011/EU rendelet azonban nem tiltja, hogy ezeken túlmenően esetleg más gyártói feladatokra is kiterjedjen az írásbeli megbízás.

Az importőr fogalmát a 305/2011/EU rendelet 2. cikk 21. pontja definiálja: „importőr: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó építési terméket hoz forgalomba az uniós piacon;”.

Lényeges tisztában lenni azzal, hogy mit takar a „harmadik ország” és az „uniós piac” megnevezés. Harmadik ország esetében olyan országról van szó, amely nem része az egységes belső piacnak. Az uniós piac bővebb, mint az uniós tagállamok köre. Magába foglalja egyrészt az ún. Európai Gazdasági Térség (EGT) területét, amely az Európai Unió (EU) és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagjai által létrehozott intézmény, továbbá külön egyezmény alapján Törökországot is.

Az import fogalma tehát az uniós piacon kívüli (harmadik) országból származó árura vonatkozik a 305/2011/EU rendelet értelmezésében. Ha az uniós piac valamely országából származó építési terméket forgalmaznak a 305/2011/EU rendelet alapján az uniós piac másik országában, akkor az nem minősül importnak.

Az importőrök kötelezettségeit a 13 cikk (1)–(9) bekezdései tartalmazzák. Az importőrök kizárólag a 305/2011/EU rendelet követelményeinek megfelelő építési termékeket hozhatnak forgalomba az uniós piacon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a harmadik országból származó terméket harmonizált európai szabvány (hEN) vagy európai műszaki értékelés (ETA) alapján gyártották, továbbá a termék teljesítményállandóságának értékelésében és ellenőrzésében az EU-ban bejelentett (notifikált) szervezetek vettek részt. Tehát az uniós piacon kívüli országban az építési terméket teljes mértékben az uniós szabályozás alapján gyártották le.

Az importőrök az építési termék forgalomba hozatala előtt meggyőződnek arról, hogy a gyártó elvégezte a teljesítmény állandóságának értékelését és ellenőrzését. Meggyőződnek arról is, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, és mellékelte a teljesítménynyilatkozatot. Meggyőződnek továbbá arról, hogy a terméken – ha ez kötelező – fel van tüntetve a CE jelölés, és a termékhez mellékelték az előírt dokumentációt.

Az építési terméken, illetve, ha ez nem lehetséges, az építési termék csomagolásán vagy a terméket kísérő dokumentáción az importőrök feltüntetik nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és az értesítési címüket.

Az importőrök gondoskodnak arról, hogy az építési termékhez az érintett tagállam által meghatározott nyelven, a felhasználók által könnyen érthető használati utasítást és biztonsági tájékoztatót mellékeljenek.

A forgalmazó fogalmát a 305/2011/EU rendelet 2. cikk 20. pontja definiálja: „forgalmazó: az értékesítési láncban a gyártótól vagy importőrtől eltérő természetes vagy jogi személy, aki forgalmazza az építési terméket;”. A forgalmazók kötelezettségeit a 14. cikk (1)–(5) bekezdései részletezik.

A forgalmazók az építési termék forgalmazása előtt meggyőződnek arról, hogy előírás esetén a CE jelölés fel van tüntetve a terméken, a termékhez mellékelték a 305/2011/EU rendelet szerint szükséges dokumentációt, valamint a tagállam nyelvén/nyelvein írt, a felhasználók által könnyen érthető használati utasítást és biztonsági tájékoztatót. A forgalmazók meggyőződnek arról is, hogy a gyártó és az importőr betartotta a 305/2011/EU rendeletben megállapított követelményeket. A forgalmazók kötelezettségei lényegében megegyeznek az importőrökre vonatkozó kötelezettségekkel.

 

 


[1] az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete (2011. március 9.)

[2] az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

 

scrollUp