Hatósági nyilvántartás

Létrehozva: 2015-11-21 / módosítva: 2018-07-30

Közigazgatási hatósági ügy minden olyan ügy is, amelyben a közigazgatási hatóság hatósági nyilvántartást vezet. A hatóság törvényben meghatározott adatokról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. Hatósági nyilvántartás alatt általában közhiteles hatósági nyilvántartást kell érteni, melynek közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

Senki sem hivatkozhat arra, hogy a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatot nem ismeri, kivéve, ha a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adat személyes adatnak vagy törvény által védett titoknak minősül, és megismerhetőségének törvényi feltételei nem állnak fenn. 

 

A hatósági nyilvántartás szempontjából ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is, akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. A hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog, azonban a nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.

 

Az ismételten mulasztó – hatósági nyilvántartást vezető - hatóságtól a nyilvántartás vezetésében ügy nem vonható el, és az eljárásra más hatóság nem jelölhető ki, ha a hatóság hatásköre hatósági nyilvántartás vezetésére terjed ki. A hatóság legkésőbb a felügyeleti szerv utasításától számított tizenöt napon belül köteles eleget tenni elmulasztott kötelezettségének. A felügyeleti szerv az utasítással egyidejűleg fegyelmi eljárást kezdeményez a mulasztó hatóság vezetője ellen, amely kezdeményezés alapján a fegyelmi eljárás megindítása kötelező.

 

A hatósági nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során a hatóság csak jogszabályban e célból meghatározott bizonyítási eszközt használhat fel.

Az eljárás megindításáról az ügyfelet a hatósági nyilvántartással kapcsolatos eljárásokban nem kell értesíteni.

 

Az ügyfél illeték vagy díj lerovása mellett a nyilvántartásból hitelesített másolatot vagy kivonatot kérhet.

 

A Kormány által rendeletben meghatározott hatósági nyilvántartások tekintetében az ügyfél jogosult a rá vonatkozó adatok megváltozását a kormányablakban bejelenteni. A kormányablak a változásbejelentést továbbítja a hatósági nyilvántartást vezető hatósághoz.

 

A hatóság által valamely tény, adat, jogosultság vagy állapot hatósági nyilvántartásba történt bejegyzését határozatnak kell tekinteni. A hatósági nyilvántartásba való bejegyzés megtagadásáról a hatóság határozatot hoz. A hatósági nyilvántartásba történő hivatalbóli, mérlegelés nélküli bejegyzés döntése a nyilvántartásba való bejegyzés napján jogerőre emelkedik. A döntés akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha a hatósági nyilvántartásba történő haladéktalan bejegyzést törvény írja elő.

Nincs helye fellebbezésnek valamely adatnak, ténynek vagy jogosultságnak a hatósági nyilvántartásba hivatalbóli, mérlegelés nélküli bejegyzésével szemben.

 

A fentiek szerinti hatósági nyilvántartásnak minősül a szakmai kamarák vezetett építészeti-műszaki tervezői, településtervezői, településrendezési szakértői, építésügyi műszaki szakértői, energetikai tanúsítói, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező természetes és jogi személyek egységes elektronikus névjegyzéke is.

 

scrollUp