Hatósági tevékenységek

Létrehozva: 2017-02-14 / módosítva: 2018-07-30

Hatósági engedélyezés és nyilvántartásba vétel 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételével, valamint engedélyezésével kapcsolatos hatósági tevékenységekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladéktörvény) és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. Korm. rendelet) tartalmazza. A 439/2012. Korm. rendelet előírásait a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekre, valamint a közszolgáltatókra vonatkozó hatósági tevékenységekre és eljárásokra kell alkalmazni.

Hulladékgazdálkodási tevékenység – a Hulladéktörvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető. A Hulladéktörvény fogalmi meghatározása szerint hulladékgazdálkodásnak minősülnek az alábbi tevékenységek:

 • a hulladék gyűjtése,
 • a hulladék szállítása,
 • a hulladék kezelése,
 • a hulladék gyűjtésének, szállításának, kezelésének felügyelete,
 • a kereskedőként végzett tevékenység,
 • a közvetítőként végzett tevékenység,
 • a közvetítő szervezetként végzett tevékenység,
 • a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése,
 • a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

 

A hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál kell előterjeszteni a 439/2012. Korm. rendeletben meghatározott tartalommal. A 439/2012. Korm. rendelet alapján a gyűjtésre, a szállításra, a közvetítésre, a kereskedelemre, az előkezelésre, a hasznosításra, illetve az ártalmatlanításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély együttesen is kérelmezhető. Tárolásra önálló hulladékgazdálkodási engedély nem adható. A tárolásra vonatkozó kérelmet annak a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek a részeként kell benyújtani, amelynek elvégzése érdekében a kérelmező a hulladékot tárolni kívánja.

A Hulladéktörvény előírja, hogy hulladékgazdálkodási engedély főszabály szerint határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható. A kereskedőt, közvetítőt, valamint a közvetítő szervezetet a környezetvédelmi hatóság bejelentés alapján, határozott időre, de legfeljebb 5 évre veszi nyilvántartásba.

A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja. A környezetvédelmi hatóság hivatalból eljárva vagy kérelemre induló eljárás esetén a hulladékgazdálkodási engedélyt korábbi módosításaival együtt egységes szerkezetbe foglalja. Kérelem esetén a kérelem előterjesztőjének igazgatási szolgáltatási díjat szükséges fizetni. A hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 45 nap.

A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet elutasítja, illetve a nyilvántartásba vételt megtagadja abban az esetben, ha:

 • a hulladékgazdálkodási tevékenység során alkalmazni tervezett művelet nem felel meg a jogszabályokban foglaltaknak, vagy
 • a hulladékgazdálkodási tevékenység során alkalmazni tervezett művelet nem áll összhangban a Hulladéktörvény 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal, amely szerint a hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

 

A környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

 1. az engedélyes azonosító adatai (név, cím, KÜJ-azonosító /környezetvédelmi ügyfél jel/ és KTJ-azonosító /környezetvédelmi területi jel/, KSH statisztikai számjel),
 2. a hulladék fajtája, típusa és mennyisége,
 3. az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése,
 4. a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület,
 5. a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények,
 6. az engedély időbeli hatálya.

 

A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőknek a fentiekben meghatározott adatairól nyilvántartást vezet, amely a 2., 3., 4. és 6. pontjaiban foglalt adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

 1. a nyilvántartásba vételre jogosult azonosító adatai (név, cím, KÜJ-azonosító /környezetvédelmi ügyfél jel/ és KTJ-azonosító /környezetvédelmi területi jel/, KSH statisztikai számjel),
 2. a nyilvántartásba vett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése,
 3. a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző telephelyének pontos címe,
 4. a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtája, jellege.

 

A környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vetteknek a fentiekben meghatározott adatairól nyilvántartást vezet, amely a 3. - 4. pontjaiban foglalt adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítési engedély alapján végezhető. A Hulladéktörvény fogalmi meghatározása szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősülnek a kötelező jelleggel igénybe veendő, biztosított alábbi szolgáltatások:

 • a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele,
 • a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtése,
 • a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállítása,
 • a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése,
 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, üzemeltetése, vagyonkezelése
 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezése.

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényben meghatározott minősítési engedélyben engedélyezi.

 

A környezetvédelmi hatóság minősítési engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.

Nem adható hulladékgazdálkodási engedély, illetve minősítési engedély annak, valamint nem vehető nyilvántartásba az, akinek vagy amelynek az önkormányzati vagy az állami adóhatósággal szemben köztartozása van.

 

scrollUp