Helyi közút céljára történő lejegyzés

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

A helyi közút céljára történő lejegyzés jogintézménye lényegében egy egyszerűsített kisajátítási és telekalakítási eljárás lehetőségét biztosítja az Étv. 27. §-ában előírt igen szűk keretek között az önkormányzat számára, arra az esetre, ha a helyi közút – a telkeket kiszolgáló út - kialakításához az út melletti telkekből területrész szükséges. A lejegyzés jogintézményével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy azt csak és kizárólag a telkeket kiszolgáló utak esetében lehet alkalmazni. Nincs helye a lejegyzésnek a kiszolgáló útnál magasabb rendű út (I. és II. rendű főutak, gyűjtőutak) esetében. Nincs helye a lejegyzésnek akkor sem, amikor a meglévő kiszolgáló út szélesítése azért történik, hogy az úton tömegközlekedési eszköz is közlekedni tudjon. 


Ha a helyi szabályozás szerint a kiszolgáló út létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, a teleknek a kiszolgáló út céljára szükséges része - kisajátítási eljárás nélkül - a telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe vehető és lejegyezhető. A lejegyzést az önkormányzat kezdeményezésére az illetékes megyei kormányhivatal folytatja le. A lejegyzéshez az érdekeltek hozzájárulása nem szükséges. A lejegyzés védett, védelemre tervezett, valamint védő területek esetében csak az érdekelt szakhatóságok előzetes egyetértésével végezhető. A telek kiszolgáló út céljára igénybe vett részéért, a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint megállapított kártalanítás jár. A kártalanítás összegét a kiszolgáló út megépítéséből, illetőleg az ezzel összefüggő közművesítésből eredő telekérték-növekedés figyelembevételével kell megállapítani. Telekérték-növekedés összegeként legfeljebb a lejegyzéssel igénybe vett telekhányad értéke állapítható meg, tehát az értéknövekedés nem lehet több mint a telekrész értéke. Ha a teleknek a kiszolgáló út céljára szükséges részén építésügyi hatósági (létesítési) engedéllyel rendelkező, vagy 10 évnél régebbi építmény, vagy építményrész áll, kisajátítási eljárást kell lefolytatni, kivéve, ha a kártalanításról az érintettek megállapodnak. Ha a kiszolgáló út létesítését, bővítését vagy szabályozását szolgáló lejegyzés műszaki vagy egyéb indok alapján csak az egyik oldali teleksorból lehetséges, akkor a kiszolgáló út másik oldalán lévő teleksor tulajdonosait a települési önkormányzat, a kiszolgáló út változásából eredő telekérték-növekedés arányában – rendeletben – egyszeri hozzájárulás fizetésére kötelezheti. Ilyen estben a hozzájárulás teljes mértéke nem haladhatja meg az igénybevett telekterület értékének fele részét. A fizetési kötelezettség (hozzájárulás) összegét a lejegyzéssel nem érintett telektulajdonosok között a tulajdonukban álló telek nagyságának arányában kell megosztani. A hasonló rendeltetésű és szerepkörű - tehát kiszolgáló - külterületi utak esetében is az említetteket kell alkalmazni.

 

scrollUp