Hírközlési építmények

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

Az elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó hatósági engedélyek: 

 • elvi építési engedély;
 • építési engedély;
 • használatbavételi engedély;
 • fennmaradási engedély;
 • bontási engedély.


Az elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó speciális eljárási szabályok a következők:

 • Az építtető az építési, fennmaradási jogosultságát az érintett ingatlan vonatkozásában köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni, ide nem értve a Ket.-ben meghatározott adatok igazolását.
 • Saját tulajdonban lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetén az építési vagy fennmaradási jog igazolására az olyan okirat szolgálhat, amely a tulajdonjog fennállását hitelesen tanúsítja. Amennyiben az ingatlan harmadik személy olyan dologi jogával terhelt, amely a tulajdonosi jogokat korlátozza, úgy a harmadik személy hozzájárulása vagy ezt pótló jogerős hatósági döntés vagy jogerős bírósági határozat is szükséges.
 • Idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetén – ideértve a közös tulajdonban lévő ingatlant is – az építtető az építési vagy fennmaradási jogosultságát a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti hozzájárulással, határozattal vagy ezt pótló jogerős hatósági döntéssel vagy jogerős bírósági határozattal köteles igazolni.
 • Az érintett ingatlanok e-hiteles tulajdoni lapjait a Hatóság a Földhivatali Információs Rendszerből letölti. A szolgáltatásért fizetendő díjat az építtető előlegezi meg.
 • Építmény bontása esetén a bontási engedély iránti kérelem benyújtója köteles hitelt érdemlően bizonyítani, hogy a bontani kívánt elektronikus hírközlési építmény tulajdonosa, vagy a tulajdonostól származó, a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti megbízás, határozat vagy ezt pótló jogerős hatósági döntés vagy jogerős bírósági határozat jogosítja a tevékenység elvégzésére.
 • Az engedélyezési eljárásban azon közművek és más szervezetek (a továbbiakban: közreműködők) működnek közre, amelyek építményét, közművét az elektronikus hírközlési építmény megközelíti vagy keresztezi. A közreműködők nyilatkozatát az építtető köteles beszerezni és az engedély iránti kérelemhez csatolni. Nyilatkozat hiányában a közreműködő megkeresését hitelt érdemlően igazolni kell. A közreműködők nyilatkozatának arra kell kiterjednie, hogy a tervezett elektronikus hírközlési építmény vonatkozásában milyen műszakilag indokolt védelmet kívánnak előírni saját közműveik keresztezésénél és megközelítésénél. A megvalósult építmény használatbavételéhez adott nyilatkozat kizárólag az előírások kivitelezés során történt teljesítésére vonatkozhat. A közreműködő a nyilatkozatát a megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül adja meg. Ha a közreműködő határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy előírást nem kívánt tenni.
 • A szabályozott hatósági eljárásokban a felsorolt szakhatóságok vesznek részt az ott meghatározott feltételek fennállása esetén és az ott megjelölt szakkérdésekben. A szakhatósághoz intézett megkereséshez csatolni kell az állásfoglalás kialakításához szükséges – antennák, antennatartó szerkezetek esetében a meghatározott – mellékleteket. Az engedély iránti kérelemhez az eljárásban érintett szakhatóságok – a kérelem benyújtása időpontjában még felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalása becsatolható, ennek hiányában, a szakhatósági állásfoglalások Hatóság általi beszerzése érdekében, az érintett szakhatóság eljárása vonatkozásában irányadó követelményeknek megfelelő dokumentációt kell benyújtani egy példányban, valamint az azokhoz tartozó külön jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díjakat, illetékeket a rendeletben szabályozott hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjával együtt kell megfizetni a Hatóság részére.
 • A tervező köteles tervezői nyilatkozatot készíteni, melyet az elvi építési, az építési, a fennmaradási és a bontási engedély iránti kérelemhez, valamint a bejelentéshez mellékelni kell.

Az engedély iránti kérelemhez tartozó tervezői nyilatkozatnak tartalmaznia kell

 • a felelős tervező és a szakági tervezők nevét, címét, névjegyzéki számát,
 • az általuk tervezett dokumentáció, vagy dokumentáció-rész és az elektronikus hírközlési építmény megnevezését,
 • az építtető nevét, lakcímét vagy székhelyét, és
 • a megnevezett tervezők aláírását.


A megnevezett tervezőnek a tervezői nyilatkozat részeként nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy

 • az általa készített, antennákra és antennatartó szerkezetekre vonatkozó építészeti műszaki dokumentáció, illetve a vezetékes elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó kivitelezési dokumentáció (a továbbiakban: tervdokumentáció) megfelel a külön jogszabály alapján kidolgozott szakmai követelményeket megállapító szabályzatnak,
 • az általa tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel az általános érvényű szakmai előírásoknak és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így különösen a helyi építési szabályzat és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendelet előírásaiban foglaltaknak, a minőségi, biztonsági, környezetvédelmi szabványoknak, az örökségvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, a megfelelőség igazolások rendelkezésre állnak, a szakági tervezők munkáját összehangolta,
 • az építmény elhelyezésénél az előírtakat figyelembe vette, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés vagy bontás esetén a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorlónak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltárta,
 • a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű,
 • az érintett közreműködőkkel az egyeztetés megtörtént.

A tervező szakmagyakorlási jogosultságát a tervdokumentáció aláíró lapján a névjegyzéki száma feltüntetésével igazolja.


Az építési és bontási tevékenység bejelentéséhez tartozó tervezői nyilatkozat tartalmazza:

 • a felelős tervező nevét, lakcímét, névjegyzéki számát,
 • az építtető nevét, lakcímét vagy székhelyét,
 • az elektronikus hírközlési építmény megnevezését,
 • az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. § (1) bekezdésében előírtakat figyelembe vette, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés vagy bontás esetén a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorlónak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltárta,
 • az arra vonatkozó utalást, hogy a tervezett tevékenységre jelen rendelet szerint az építtetőnek nem kell engedélyezési eljárást kezdeményeznie, a bejelentéshez előírt tervdokumentáció elkészült és az abban tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályokban, általános és eseti előírásokban foglaltaknak, valamint
 • a felelős tervező aláírását.


A Hatóság a döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázásának keretében az építési tevékenység helyszínén, annak környezetében vizsgálja a döntés meghozatalának feltételeit, így különösen azt, hogy

 • az engedély kérelemhez, bejelentéshez mellékelt tervdokumentáció tartalma a valóságnak megfelel-e,
 • a tervezett nyomvonalon az építési, bontási tevékenység megvalósítható-e, a tevékenységet megkezdték-e és a terveknek megfelelően folytatják-e,
 • az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e, valamint
 • a megvalósult építmény, építményrész az építési engedélynek, illetve a módosított építési engedélynek, valamint a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációnak, illetve a bejelentéshez mellékelt tervdokumentációnak megfelelően valósult-e meg.

A Hatóság a helyszínről, annak környezetéről dátummal ellátott, azonosítható fényképfelvételt készít.

A kérelmező vagy képviselője az engedély iránti kérelmet, bejelentést a mellékletekkel együtt papír alapon, postai úton vagy a Hatóság ügyfélszolgálatainál személyesen, vagy elektronikus úton terjesztheti elő a meghatározattak szerint.

Ha az eljárás lezárásaként a tervdokumentáció záradékolása szükséges, a megfelelő példányszámú papír alapú dokumentáció biztosítására az építtető köteles.


A Hatóság felé a térképi alapú dokumentumokat GML elektronikus formátumban, a többi dokumentumot PDF elektronikus formátumban

 • az ügyfélkapun ugyfelkapu.magyarorszag.hu eléréssel, vagy a Hatóság adatkapuján nmhh.hu, NMHH Adatkapun keresztül, vagy
 • papír alapú eredeti példányú kérelem-adatlaphoz vagy bejelentés-adatlaphoz csatolt egyszer írható elektronikus adathordozón is be lehet nyújtani.

 

 

scrollUp