Hírközlési építmények

Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2018-07-31

Az építési engedély alapján létesített elektronikus hírközlési építmény használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelmet az építtetőnek az építési munka építési naplóban rögzített befejezésétől számított harminc napon belül kell a Hatóság honlapján közzétett kérelem-adatlapon benyújtania a Hatósághoz.

Használatbavételi engedélyt az elektronikus hírközlési építmény egyes önállóan üzembe helyezhető szakaszaira önállóan, a több építési szakaszban, az egyes szakaszokra külön-külön kiadott építési engedélyek alapján megépített elektronikus hírközlési építményre együttesen is lehet kérni.


A használatbavételi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell 

 • az építtető és – ha nem azonos az építtetővel – az üzemben tartó nevét és címét (székhelyét),
 • az elektronikus hírközlési építmény megnevezését, az érintett ingatlanok helyrajzi számát,
 • az építési engedély számát és keltét,
 • az építés befejezésének időpontját,
 • az építmény általános forgalmi adóval növelt tényleges létesítési költségét, és
 • a megvalósult építmény tényleges nyomvonal hosszát.


A kérelemhez egy-egy példányban mellékelni kell:

 • az elektronikus hírközlési építmény műszaki átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvet és ennek mellékleteit;
 • az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) alapján a leendő üzemeltető igazolását a nyíltárkos geodéziai bemérésben szereplő nyomvonal ellenőrzéséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és szakági nyilvántartásba vételéről;
 • az elektronikus hírközlési építmény geodéziai bemérési rajzát;
 • a megvalósult építmény javított tervdokumentációját;
 • az érintett közművek tulajdonosainak a használatbavételhez történő hozzájárulását;
 • a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot;
 • az építmény jellegétől függően a mérési jegyzőkönyveket;
 • az építmény jellegétől függően az érintésvédelmi minősítő iratot.


A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során a Hatóság a benyújtott dokumentumok alapján – szükség szerint helyszíni szemle megtartása mellett – megvizsgálja különösen, hogy

 • az építési tevékenységet a jogerős építési engedélynek, módosított engedélynek, az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációnak megfelelően végezték-e el,
 • a tapasztalt eltérések építésügyi hatósági engedélyhez kötöttek-e,
 • az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e,
 • az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e,
 • felszín alatti építmény esetén azt, hogy az érintett építmény nyíltárkos bemérése megtörtént-e,

A használatbavételi engedély akkor adható meg, ha az építmény a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek, az építési engedélynek és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációnak megfelel.

A használatbavételi engedély megadásáról vagy megtagadásáról szóló határozatnak – a Ket. vonatkozó rendelkezésében foglaltakon túl – tartalmaznia kell

 • az építtető és – ha nem azonos az építtetővel – az üzemben tartó nevét és székhelyét,
 • az építmény pontos megnevezését, az érintett ingatlanok címét, helyrajzi számát,
 • az építési engedély számát és keltét, és
 • az elektronikus hírközlési építmény használatbavételével és üzemben tartásával kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat.


A döntést közölni kell

 • mindazokkal, akikkel a Hatóság az építési engedélyt közölte,
 • ha nem azonos az építtetővel, az üzemeltetővel.

Használatbavételi engedély hiányában az építmény jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

 

scrollUp