Hogyan kell a telken az épületet elhelyezni?

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-28 / módosítva: 2018-07-30

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 13. § szerint az egyszerű bejelentéssel épülő lakóépület létesítésekor a helyi építési szabályzatban meghatározott övezetre, építési övezetre vonatkozóan a szabályozási vonalat, a beépítési módot, az építési helyet kell figyelembe venni. 

[Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet [OTÉK] 1. számú melléklete szerint szabályozási vonal: a közterületet és az egyéb nem közterületet elválasztó vonal.

Építési hely: az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által körülhatárolt beépíthető területrésze, amelyen - a védőtávolságok és más jogszabályi előírások megtartásával, vagy azon belül a szabályozási terven jelölt beépíthető területrészen - az övezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület (épületek) elhelyezhető (elhelyezhetők).]

 

Az OTÉK 34. §-a szerint az építési telek beépítési módját az építési határvonalakkal meghatározott terület határozza meg úgy, hogy

  • szabadonálló beépítési mód esetén azt minden oldalról a saját telkének az előírt elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része vegye körül,
  • oldalhatáron álló beépítési mód esetén annak egyik építési határvonala a telek egyik oldalhatára, szemközti építési határvonala és a telek másik oldalhatára között beépítetlen telekrész legyen,
  • ikres beépítési mód esetén a szomszédos telkek egymás felőli építési határvonala a telkek közös oldalhatára legyen,
  • zártsorú beépítési mód esetén annak a telek előkerti építési határvonalához csatlakozó oldalai a telek két oldalhatára legyen.”

 

Az OTÉK 34. § (2) bekezdése szerint a helyi építési szabályzat, szabályozási terv építési vonalakat meghatározhat. Az építési vonal: az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzatban meghatározott olyan vonal (vonalak), amelyre (amelyekre) az épületet a helyi építési szabályzatban meghatározottak szerint kötelezően helyezni kell.

 

A fenti szabályozási helyek összességükben és rendszertanilag nem egyértelműek. Ugyanis egy telken az építési helyet nem a szabályozási vonal határozza meg, mert az tulajdonképpen a közterület felőli telekhatár. Tehát logikusabb volna, ha nem a szabályozási vonalat kellene figyelembe venni, mert az nem releváns, hanem – ha van – építési vonal, illetve az építési hely, ugyanis ez határozza meg a beépítési módot is. Ha van is építési hely meghatározva a HÉSZ-ben, azon belül az épület tetszőlegesen elhelyezhető, tehát ha a beépítési módnak érvényt szeretnénk szerezni, akkor az építési vonalat célszerű figyelembe venni. DE a jogszabály másként rendelkezik, így figyelmen kívül hagyható.

 

Viszont a hatályos szabályozás szerint ugyan a beépítési módra vonatkozó előírásait a HÉSZ-nek figyelembe kell venni (pl. szabadonálló beépítési mód), de az építési vonalra vonatkozóakat nem. Tehát az építési helyen belül oda helyezik el az épületet, ahová akarják, függetlenül attól, hogy van-e építési vonal előírva vagy sem.

 

scrollUp