Hogyan kell alkalmazni a helyi építési szabályzatot?

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-28 / módosítva: 2018-07-30

Általánosságban elmondható, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme érdekében településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el. A feladatellátáshoz településrendezési eszközöket vesz igénybe. Ilyen településrendezési eszköz a helyi építési szabályzat, amelyet a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg. 

 

A fentiekből következően, ha a települési önkormányzat sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket akar megállapítani a település közigazgatási területére vagy annak egy részére, akkor ezt a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) teheti meg. Egyéb esetben a HÉSZ készítése nem kötelező.

 

Az egyszerű bejelentés esetében az Étv. csak és kizárólag a HÉSZ tartalma tekintetében ad lehetőséget egyes szabályozási elemek figyelmen kívül hagyására, az országos hatályú jogszabályokba foglalt, az építmények elhelyezésére és kialakítására vonatkozó követelmények betartása alól nem ad felmentést.

 

E szerint tehát három esetkör lehetséges

  • ha az építéssel érintett telekre vonatkozóan nincs HÉSZ előírás, akkor az Étv. illeszkedési szabályai, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet [OTÉK]és egyéb jogszabályok állapítják meg a beépítési feltételeket, ezek betartása alól nincs felmentés.
  • ha az építéssel érintett telekre vonatkozóan van HÉSZ előírás, de az nem szabályoz teljeskörűen, akkor a nem szabályozott (de betartandó) kérdésekben az Étv. illeszkedési szabályai, az OTÉK és egyéb jogszabályok állapítják meg a betartandó követelményeket, ezek betartása alól nincs felmentés. A HÉSZ által szabályozott és az Étv. szerint betartandó kérdésekben a HÉSZ előírásai az irányadóak.
  • ha az építéssel érintett telekre vonatkozóan van teljeskörű szabályozást tartalmazó HÉSZ előírás, akkor abból azokat az elemeket kell betartani, amelyeket az Étv. az egyszerű bejelentéshez rendel.

 

Az illeszkedés szabályait az Étv. tartalmazza:

„18. § (2) Ha egy adott területre vonatkozóan nincs hatályban helyi építési szabályzat vagy az nem szabályoz teljeskörűen, építési munkát és egyéb építési tevékenységet végezni csak e törvény, valamint az építésügyi követelményekre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartásával és csak akkor lehet, ha a célzott hasznosítás jellege, a kialakuló telek mérete, a tervezett beépítés mértéke - beépítettség és építménymagasság - valamint módja, rendeltetése (területfelhasználása) illeszkedik a meglévő környezethez.”

 

Fontos tudni azt is, hogy az érintett területre elrendelt változtatási tilalom, telekalakítási, illetve építési tilalom hatálya alatt milyen lehetőségei vannak az építtetőnek, mert az Étv. 20. §-a szerit a tilalom nem terjed ki a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint az egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre. E szabályozás szerint a már tilalom alatt lévő területen nem lehet egyszerű bejelentés alapján új épületet építeni, de a tilalom elrendelése előtt bejelentett épület megépíthető.

 

scrollUp