Honvédelmi, katonai, nemzetbiztonsági célú építmény

Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2018-07-31

A honvédelmi és katonai célú építmények építésére és használatbavételére vonatkozó szabályokat a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet tartalmazza. 


A honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú építményeknél az eltérő sajátos követelmények valójába a bizonyos adatok és információk védelme, egyébként egy iroda vagy szállás épületnek ugyanolyan követelménynek kell megfelelnie, mint az általános építményeknek.

A használatbavételi engedélyezési eljárást is úgy kell lefolytatni, mint az általános építményeknél a használatbavételi engedélyezési eljárást azzal a különbséggel, hogy az eljárásokra előírt sajátos, kiegészítő szabályokat be kell tartani a titok- és információ-védelemre tekintettel, amelyek az alábbiaka:


A katonai építésügyi hatóság eljárásában a meghatározott hatóságokat – az ott meghatározott feltételek fennállása esetén, az ott meghatározott szakkérdés elbírálása tekintetében – szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Az eljárásban hozott határozatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal is közölni kell.


Az eljárásban csak olyan személyek vehetnek részt, akiknél a nemzetbiztonsági ellenőrzés megtörtént. E rendelkezés vonatkozik a szakhatósági eljárásban részt vevő személyekre is. A szakhatósági közreműködés során a minősített adat védelméhez szükséges fizikai biztonsági feltételek hiányában a minősített adatok feldolgozása a katonai építésügyi hatóság hivatalos helyiségében történik.

Az eljárásban a munka-, tűzvédelmi, a közegészségügyi, valamint járványügyi szakkérdések vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium miniszter által az erre a célra létrehozott hatóságok a külön jogszabályban meghatározott jogkörükben járnak el.


A katonai építésügyi hatóság a Ket. alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek. A felfüggesztésről szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkező részét és indokolását.

A katonai építésügyi hatóság – annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül – a Ket. szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi hatóság a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta.

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet az első fokú katonai építésügyi hatóság részére a meghatározott adattartalommal – az első fokú katonai építésügyi hatóság által rendszeresített formanyomtatványon –, egy példányban kell előterjeszteni.


Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

  • az építtető építési jogosultságára vonatkozó nyilatkozatát 1 példányban,
  • a tervezett építési munka külön jogszabályban meghatározott tartalmú építészeti-műszaki tervdokumentációját 2 példányban, illetőleg az érintett szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban,
  • tervezői nyilatkozatot egy példányban,
  • az érintett és illetékességgel rendelkező víz- és csatornázási mű, gázmű, távhőellátó szerv, áramszolgáltató szerv, távközlési szolgáltató és a villamosmű üzemben tartója nyilatkozatát egy példányban arra vonatkozóan, hogy az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges kapacitású közmű-, illetve energiaellátás az építési engedélyezéskor rendelkezésre áll, illetve a használatbavételi engedély megkéréséig biztosítható,
  • környezeti hatásvizsgálat-köteles építmény és tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt,
  • új veszélyes katonai objektum építményei építésére vonatkozó kérelem esetében a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú biztonsági dokumentációt,
  • ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, az 1. számú melléklet 4. pontja szerinti esetben a kérelemhez mellékelni kell a Khvr. mellékletében meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot.

A szakhatósági hozzájárulás megadásáról az eljárásba bevont minden szakhatóság tizenöt napon belül dönt.

 

 

scrollUp