Hulladéknyilvántartás

Létrehozva: 2017-02-14 / módosítva: 2018-07-30

A hulladékkal kapcsolatosan a nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeket a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladéktörvény) és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) szabályozza.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet tárgyi hatálya a Hulladéktörvény alá tartozó hulladékra, a személyi hatálya a hulladéktermelőre, a hulladékbirtokosra, a gyűjtőre, a szállítóra, a közvetítőre, a kereskedőre és a hulladékkezelőre terjed ki. 

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet fogalmi értelmezésében nyilvántartásnak minősül a Hulladéktörvényben meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésével kapcsolatban keletkező adatoknak a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott módon történő megőrzése, rögzítése.

 

A hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott, általa kezelt vagy a Hulladéktörvény 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint szállított hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet. A Hulladéktörvény 14. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a szállítási tevékenységéhez nem szükséges hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel, amennyiben a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját járművével, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja.

 

Nem kell nyilvántartást vezetni az alábbi esetekben:

 1. a Hulladéktörvény 12. § (2a) bekezdése szerinti nevelési-oktatási intézménynek a területén kialakított átvételi helyen átvett papírhulladékról,
 2. a hulladéktermelőnek – a Hulladéktörvény 66. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékról,
 3. a hulladéktermelőnek, illetve a speciális gyűjtőhely üzemeltetőjének a gyűjtőhelyen átadott vagy gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladékról.

 

Amennyiben a hulladékot Magyarország területére külföldről hozzák be, a hulladékról a hulladék első belföldi átvevője köteles nyilvántartást vezetni.

A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

A nyilvántartásban a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljából a hulladék gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője, kezelője a természetes személytől átvett hulladék esetében a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván.

 

A nyilvántartást a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben meghatározott azonosító kódok alapján kell vezetni.

A nyilvántartás vezetésére kötelezetteknek a nyilvántartást, az üzemnaplót, a bizonylatot legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – köteles megőrizni. Hulladéklerakó esetén a hulladéklerakási tevékenységről szóló nyilvántartás, üzemnapló nem selejtezhető.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, amely mellékterméket állít elő vagy tevékenysége során melléktermék képződik, és az előállított vagy képződött anyagot, tárgyat melléktermékként tárolja, használja fel vagy forgalmazza, a melléktermékrőla 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal – nyilvántartást köteles vezetni.

A nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint adatot köteles szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság részére, továbbá a hatóság felhívása esetén a nyilvántartását a hatóság rendelkezésére bocsátani. Ezen kötelezettség nem vonatkozik arra a hulladékra, amelyet a hulladék birtokosa átad azon az átvételi helyen, amelyet a Hulladéktörvény szerint a gyártó és a forgalmazó a vonatkozó kötelezettség alapján üzemeltet.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet fogalmi értelmezésében adatszolgáltatásnak minősül a nyilvántartásban szereplő adatok meghatározott részének hozzáférhetővé tétele és átadása az adatkezelésre jogosult hatóságnak vagy szervezetnek. Adatszolgáltatásra kötelezett a hulladéktermelő, a hulladékkezelő, a gyűjtő, és a kereskedő.

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezik az alábbi esetekben:

 1. hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedésével,
 2. nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység esetén a nyilvántartásba vétellel,
 3. a hulladéktermelő esetében a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (2) és (4) bekezdései szerinti feltételek teljesülésével.

 

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése szerinti a hulladéktermelő az adatszolgáltatási kötelezettségét a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontjai szerinti adattartalommal köteles teljesíteni, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja:

 • veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 • nem veszélyes hulladék esetén – a nem veszélyes építési-bontási hulladék kivételével –a 2000 kg-ot,
 • nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.

 

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése szerinti a hulladéktermelő az adatszolgáltatási kötelezettségét a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal köteles teljesíteni abban az esetben, ha a telephelyén a tárgyévben a képződött hulladék mennyisége nem éri el a fentiekben meghatározott mennyiséget. A hulladéktermelőnek nem kell adatszolgáltatást teljesíteni abban az esetben, ha a miniszter által elrendelt, statisztikai kiválasztási módszerekkel történő adatfelméréskor eseti adatszolgáltatást teljesít.

A hulladéktermelőnek, a gyűjtőnek, a kereskedőnek és a hulladékkezelőnek az adatszolgáltatást telephelyenként és hulladéktípusonként kell teljesíti.

A közszolgáltató köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről.

A környezetvédelmi hatósága az adatszolgáltatásra kötelezettek befogadott adatait feldolgozza és szakmailag ellenőrzi. Amennyiben tartalmilag feldolgozott adatot a környezetvédelmi hatóság a szakmai ellenőrzés során megfelelőnek találja, az adatszolgáltatást teljesítettnek tekinti. Abban az esetben, ha a környezetvédelmi hatóság a szakmai ellenőrzés során hibát tár fel, az ügyfelet erről haladéktalanul értesíti az értesítési tárhelyre elküldött értesítéssel.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatnyilvántartás az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) részeként működő Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerrel (HIR) történik.

 

A Hulladéktörvény értelmében az OKIR publikus felületén – a személyes adatok kivételével – az alábbi adatokat kell közzé tenni:

 • a hulladékgazdálkodási engedélyben vagy a nyilvántartásban szereplő adatokat – a hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó adatokat tevékenységfajtánként és hulladéktípusonként –,
 • a képződő és a kezelt hulladékok mennyiségére vonatkozó, a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatásból származó összesített adatokat területi bontásban és térképi megjelenítéssel, külön feltüntetve a települési hulladék képződésére és kezelésére vonatkozó összesített adatokat.

 

scrollUp