Irányítás-vezetés-felügyelet-ellenőrzés rendszere az építésügyben

Magyar Mária
Létrehozva: 2018-04-23 / módosítva: 2018-07-30

Egy szervezeten belül a szervezet rendszerszintjei egymásra épülnek és hierearchikus kapcsolatban állnak egymással. 

 • Vezetés
 • Igazgatás (irányítás)
 • Végrehajtás (felügyelet, ellenőrzés)

 

A vezetés

 • Az irányítást logikailag mindig megelőző fogalom.
 • A vezetés mindig egy konkrét szerven belül megvalósuló igazgatási tevékenység, a vezetést végző és a vezetett mindig egy szervezeten belül találhatóak.
 • A vezetés hatalmi viszony, a közigazgatásban egyben jogviszony is [a jog rendezi a vezető és a vezetettek közti jog kapcsolatot]
 • A vezetés eszközei lehetnek:
 • Jogi eszközök,
 • Nem jogi eszközök.
 • Kitűzi az elérendő célokat, meghozza az azokhoz szükséges döntéseket, támogatja azok végrehajtását és ellenőrzi a végrehajtást.
 • A feladatok ellátásához hatékony jogi eszközök szükségesek: szankcionálás eszközrendszere.
 • A vezetés önmaga is szervező tevékenység, amely
 • tájékozódik,
 • tervez [tervezni annyi mint előre látni]
 • szervez, [szervezni annyi, mint a szervezetet ellátni minden olyan anyagi és személyi feltétellel, ami a működéshez hasznos lehet, amely a feladatok leggazdaságosabb és legeredményesebb megoldását biztosítja.
 • rendelkezik [rendelkezni annyi, mint a szervezetet működtetni]
 • munka-megosztást végez,
 • koordinál [koordinálni annyi, mint az összes szervezési folyamatot harmóniába hozni a működés zavartalanná tétele és eredményessége érdekében]
 • ellenőriz, [az ellenőrzés a kiadott terv, utasítás végrehajtásának felmérése és értékelése]
 • az elérhető célok kitűzése,
 • a haladás irányának meghatározása,
 • az alkalmazandó eszközök és módszerek kiválasztása és
 • a cél elérése érdekében szükséges feladatok elvégeztetése

az azokat végrehajtó szervezet által.

 • Princípiumai:
 • célszerű munkamegosztás;
 • megfelelő centralizálás;
 • tekintély, hatáskör és felelősség összhangja;
 • fegyelem;
 • a parancsolás egysége;
 • a vezetés egysége;
 • részérdek alárendelése az általános érdekeknek;
 • bérezési irányelvek;
 • a szervezeti hierarchia és a szolgálati út szabályozása;
 • a rend;
 • méltányosság;
 • a személyzet állandósága;
 • öntevékenység;
 • az egység.
 • Meghatározó szerepe a döntési kompetenciában fejeződik ki, központi eleme a döntéshozatal, a problémamegoldás.

 

Irányítás

A szerv szakmai és szervi tevékenységével összefüggő, hatalmi viszonyon és ebből következően aláfölérendeltségen nyugvó, az irányított önállóságát jelentős mértékben korlátozó közigazgatási tevékenységfajta.

Az államigazgatási szervek közötti irányítási tevékenységet hierarchikus igazgatásnak nevezzük.

Az irányítás mindig két különálló szerv között megvalósuló tevékenység.

A 48/1991. AB határozat szerint a vezetés

 • a szervezeten belüli irányító tevékenység.
 • az irányítás által kitűzött feladatokat hajtja végre, s a végrehajtás során jelentős önállósággal bírhat.

 

Az irányítás minden formája uralmi viszonyt feltételez. Az irányítás azonban nem jelent függőségi viszonyt az érintett közigazgatási szervek között (az alárendelt szerv az irányító beavatkozása nélkül is képes a megfelelő működésre).

Az irányítás lényege (szociológiai szempontból) az irányított viszonyai feletti meghatározó befolyás érvényesítése. E viszonyokat két területre bonthatjuk:

 • Szervi viszonyok (szervi irányítási eszközökkel)
 • A szerv létesítésével, megszüntetésével,
 • Átszervezésével, fejlesztésével,
 • Személyi feltételek biztosításával,
 • Tárgyi feltételek biztosításával,
 • Anyagi (pénzügyi) feltételek biztosításával,
 • A belső szervezeti rend kialakításával,
 • A vezetés meghatározásával

összefüggő viszonyok.

 • Szakmai viszonyok (szakmai irányítási eszközökkel).

 

Az irányítási jog általános korlátja, hogy az irányítási hatáskör gyakorlója nem vonhatja el az irányított szerv hatáskörét vagy döntését megváltoztassa. Ez csak törvényben megállapított kivételek esetén lehetséges.

 

A vezetés és irányítás különbözősége:

 • a vezetés mindig közvetlen, az irányítás pedig közvetett vezetői tevékenység,
 • más hatáskörrel kell rendelkezniük az irányító szerveknek, mint a közvetlen vezetést végzőknek,
 • az irányítás mindig a közvetlen vezetőkhöz szól, azon keresztül juthat el az irányított szervhez, Az irányítás során a vezető a külső környezet / felsőbb szerv igényeit közvetíti, azaz a nagyobb, az átfogóbb szervezeti rendszer érdekében lép fel a szűkebb szervezet vagy szervezetekkel szemben, ill. azok felé.

 

Felügyelet

 • A felügyelt szerv tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérésén alapuló, jogszabályban rögzített beavatkozási lehetőségek.
 • Inkább figyelemmel kísérési jogot jelent és csak normáktól való eltérés esetén ad beavatkozási jogot.
 • Mindig nagyobb önállóságot, szélesebb döntési, működési szabadságot jelent, de mindig kevesebb, mint az irányítás (hiányzik a rendelkezési jog)
 • Jogkörök:
 • Képviselet,
 • Segítség- és támogatás nyújtás,
 • Utasítási jog,
 • Ellenőrzés, beszámoltatás, felelősségre vonás kezdeményezése,
 • Munkáltatói jogok gyakorlása a vezető felett,
 • SzMSz jóváhagyása.
 • A felügyelő szerv beavatkozó határozata megtámadható a bíróságon.

 

Ellenőrzés

Olyan tevékenység, melynek célja mindig ténymegállapítás, információk szerzése, abból következtetések levonása, mind az okokra, mind a jövőbeni teendőkre nézve.

 • Az ellenőrzés mindig kevesebb, mint a felügyelet, mert a felügyeleti jogkörben benne van a saját, önálló joghatású intézkedés lehetősége.
 • Az ellenőrzés mindig folyamat- vagy eseménykövető.

 

scrollUp