Jogtár

Létrehozva: 2015-11-24 / módosítva: 2018-01-04

A JOGTÁR témakörben egy általános, egy sajátos és egy kapcsolódó szakterületi, hatályos joganyag-összeállítást találhat a felhasználó.

 

Tekinthető ez tágan értelmezve elsősorban építésügyi jogszabály mutatónak, amely egyes törvények, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek felsorolását tartalmazza és egyúttal a jogszabály szövegét a címhez kapcsolva olvashatóvá teszi azt.

 

Magyarországon a hatályos jogszabályok száma 8000 felett van. A kifejezetten építésügyi jogszabályok száma 64, ebből 17 törvény, 34 kormányrendelet és 13 miniszteri rendelet.

Az építésügyi jogi szabályozás ismerete – ha építkezik, vagy az építéssel valamilyen szerepkörben kapcsolatba kerül - mindenkinek érdeke és sokaknak kötelessége is, természetesen különböző mértékben.

 

A jogi szabályozás terjedelme, a jogalkalmazásnál figyelembe veendő tényezők, értelmezési kérdések viszont olyan nagy mennyiségű ismeretet igényelnek, amely szinte áttekinthetetlen egy felhasználó (szakmagyakorló) számára, ezért egy szakterületet felölelő válogatás kezelhetőbbé és könnyebben megismerhetővé teszi az építés joganyagát.

Ugyanakkor a jogalkalmazó, szakmagyakorló vagy az állampolgár számára nem azonos a szükséges és elégséges jogi ismeretek minősége és mennyisége.

 

Ezen szempontok alapján egy szakmai tárgyú joganyagot biztosítunk az olvasónak, amely a tételes jogszabályok és a jogalkalmazási gyakorlat bemutatásával könnyebben kezelhetővé és kereshetővé teszi az építés jogszabályait és azok esetenkénti értelmezését, felhasználását is.

Mindezeket figyelembe véve a JOGTÁR „tárgyi hatálya” alá vontuk - az építésügy fogalmát széleskörűen értelmezve - az épített környezet alakítására és védelmére vonatkozó valamennyi jogszabályt. Ezek összegyűjtve, hierarchia és időrend szerint csoportosítva a menüpontok segítségével olvashatóak a következő oldalakon.

 

Az építésügyi jog szűkebb értelemben csak az általános építésügyi jogszabályok rendszere, azonban a jogi szabályozás ide sorolja a sajátos építményfajták szerinti jogszabályokat is.

(Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények, amelyek létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség. [Étv.])

 

A JOGTÁR építési joganyaga tartalmazza továbbá egyes önkormányzatok építési tárgyú rendeleteit is és a jogforrások közül az építésügyre vonatkozó országgyűlési határozatokat és kormány határozatokat.

Nem jogforrások, de a Kúriának a jogszabályok alkalmazásának és értelmezésének egységességét szolgáló, valamint az Alkotmánybíróságnak az építési jogszabályokat formáló és értelmező döntései fontosak és lényegesek lehetnek a felhasználók számára, ezért ezeket is a Jogtár ismeretanyagának részévé tettük.

Az építésügyi jog a további oldalakon a menüpontok szerinti csoportosításban tartalmazza a hatályos általános és sajátos építményfajták szerinti joganyagot.

 

scrollUp