Kik végezhetik az energetikai auditot?

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2018-02-16 / módosítva: 2018-02-16

Az energetikai auditálásra jogosult természetes személyekre és szervezetekre vonatkozó előírásokat elsősorban két jogszabály, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr) tartalmazza.

Energetikai auditálást az a természetes személy végezhet, aki:

 • büntetlen előéletű;
 • rendelkezik a Vhr-ben meghatározott szakirányú végzettséggel;
 • rendelkezik az előírt szakmai gyakorlattal: szakmai gyakorlati időként a Vhr-ben a felsőfokú végzettségi szint szerint meghatározott időtartamú, meghatározott szakirányú szakképzettség megszerzését követően teljesített, energetikai területen végzett mérnöki szakmai gyakorlat fogadható el;
 • valamely közreműködő szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette;
 • az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) bejelentette, a regisztrációs díjat megfizette és
 • nem áll a Hivatal eltiltása alatt.

Az energetikai auditorok számára előírt szakirányú végzettség a mesterképzési vagy osztatlan szak elvégzése a következők valamelyike szerint:

 • energetikai mérnöki szak, okleveles energetikai mérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség;
 • gépészmérnöki szak, okleveles gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség;
 • villamosmérnöki szak, okleveles villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség;
 • építész szak, okleveles építész vagy ezzel egyenértékű szakképzettség;
 • építészmérnöki szak, okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség;
 • szerkezet-építőmérnöki szak, okleveles szerkezet-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség;
 • létesítménymérnöki szak, épületenergetika szakirány, okleveles létesítménymérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség;
 • épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki szak, okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség;
 • kohómérnöki szak, energiagazdálkodási szakirány, okleveles kohómérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség;
 • bánya- és geotechnika mérnöki szak, bánya- és geotechnikai mérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség;
 • mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak, okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség.

Az energetikai auditorok számára előírt szakmai gyakorlati idő:

 • szakmai gyakorlati időként a szakirányú szakképzettség megszerzését követően teljesített, energetikai területen végzett mérnöki szakmai gyakorlat fogadható el:
  • az előírt mesterképzési vagy osztatlan szak elvégzése esetén 5 év;
  • bizonyos alapképzések elvégzése után 8 év:
   • energetikai mérnök, vagy
   • gépészmérnök, vagy
   • villamosmérnök, vagy
   • építészmérnök, vagy
   • építőmérnök, vagy
   • előzőekkel egyenértékű szakképzettség;
 • de: az auditori tevékenység végzéséhez egyébként mesterképzési/osztatlan szak elvégzése szükséges!
 • de: a bejelentést megelőző tíz éven belül végzett tevékenység legyen!

Az energetikai auditorok számára előírt szakmai gyakorlat jellege, igazolása:

 • szakmai gyakorlati időként elismerhető az energia-gazdálkodással vagy energia-termeléssel kapcsolatos:
  • munkajogviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszony;
  • közép- és felsőoktatásban folytatott oktatói tevékenység;
  • tervezői, tanácsadói vagy szakértői tevékenység;
 • a szakmai gyakorlat igazolásaként közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el (munkáltatói igazolás, munkavégzésre irányuló szerződés, megbízási szerződés vagy megbízó szervezet általi igazolás), amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a folytatott tevékenység leírását.

Energetikai auditálásra jogosult szervezetek:

 • energetikai auditálási tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat:
  • amelynek van az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditor tagja vagy alkalmazottja, aki a szervezet nevében az energetikai auditálási tevékenységet végzi;
  • amely az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Hivatalnak bejelentette, a regisztrációs díjat megfizette és
  • amely nem áll a Hivatal eltiltása alatt;
 • az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditor kizárólag egy energetikai auditáló szervezetnek lehet tagja vagy alkalmazottja.

Bejelentés, névjegyzék:

 • A névjegyzékbe vételhez szükséges korábbi kétlépcsős eljárás egyszerűsödött. A regisztrációs szervezetet a közreműködő szervezet váltotta fel, és a korábbi regisztrációs szervezet helyett most már közvetlenül a Hivatal végzi az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentéssel kapcsolatos ügyintézést.
 • A Hivatal a bejelentés beérkezésétől számított nyolc napon belül dönt a névjegyzékbe vételről, ha a bejelentő a névjegyzékbe vételi feltételeknek megfelel, és e tényről határozat megküldésével értesíti a bejelentőt.
 • A Hivatal névjegyzéket vezet a jogerős határozat útján névjegyzéki jelöléssel rendelkező energetikai auditorokról és energetikai auditáló szervezetekről.
 • Az energetikai auditor és az energetikai auditáló szervezet a bekövetkezéstől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak a névjegyzékben nyilvántartott adatainak a változását.
 • Minden névjegyzékben szereplő energetikai auditornak ötévente megújító szakmai vizsgát kell tennie, továbbá évente kötelező továbbképzésen kell részt vennie, melyeket a közreműködő szervezet bonyolít le.
 • A továbbképzésben résztvevőkről és a szakmai megújító vizsgát teljesítőkről a közreműködő szervezet értesíti a Hivatalt.
 • Ha az energetikai auditor az előbbi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Hivatal haladéktalanul törli a névjegyzékből.
 • A névjegyzékbe vételt követően az energetikai auditor és az energetikai auditáló szervezet köteles éves nyilvántartási díjat fizetni a Hivatal számára.

Regisztrációs díj és nyilvántartási díj:

 • regisztrációs díj: a bejelentéssel egyidejűleg a Hivatalhoz kell befizetni:
  • energetikai auditor: 50.000,- Ft;
  • energetikai auditáló szervezet: 200.000,- Ft;
 • nyilvántartási díj: tárgyév január 31-ig, év közben megkezdett tevékenység esetén a nyilvántartási díj időarányos részét a névjegyzékbe történő felvétel jóváhagyásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő harmincadik munkanapig kell befizetni a Hivatalhoz:
  • energetikai auditor: 50.000,- Ft;
  • energetikai auditáló szervezet: 500.000,- Ft.

 

scrollUp