Kik végezhetik az energetikai szakreferensi tevékenységet?

Soltész Ilona
Létrehozva: 2017-12-07 / módosítva: 2017-12-07

Energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet.

Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki:

 • az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 12. mellékletének A oszlopában szereplő alap- vagy mesterfokú szakképzettséggel vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkezik, azaz
  • alapképzésben szerzett energetikai mérnök, vagy
  • gépészmérnök, vagy
  • villamosmérnök, vagy
  • építészmérnök, vagy
  • építőmérnök.
 • rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal;
 • az energetikai auditorok számára előírt szakmai vizsgát teljesítette.

A külföldi oktatási intézményekben szerzett szakképzettség a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi. C. törvény szerint vehető figyelembe. A szakmai gyakorlatra, valamint annak igazolására az energetikai auditorokra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

Szakmai gyakorlati időként elismerhető az energiagazdálkodással vagy energiatermeléssel kapcsolatos foglalkoztatási jogviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszony, közép- és felsőoktatásban folytatott oktatói tevékenység, tervezői, tanácsadói vagy szakértői tevékenység. A gyakorlati idő igazolására közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el (munkáltatói igazolás, munkavégzésre irányuló szerződés, megbízási szerződés vagy megbízó szervezet általi igazolás), amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a tevékenység leírását.

A szakmai vizsgát első alkalommal 2017. június 30-ig kellett teljesíteni.

Az energetikai szakreferensnek az energetikai auditorok számára (is) előírt éves továbbképzésen kell részt vennie és ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie.

Gazdálkodó szervezet akkor minősül energetikai szakreferensnek, ha vele energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult (alkalmas) természetes személy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

A szakreferensek számára nem létesült névjegyzék, hanem a szakreferens igénybevételére kötelezett vállalatnak kell adatokat szolgáltatnia a saját szakreferenséről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal számára. A szakreferensnek regisztrációs díjat és éves nyilvántartási díjat sem kell fizetnie, míg a névjegyzékbe vett auditornak, illetve auditáló szervezetnek igen.

Az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetnek 30 napon belül tájékoztatnia kell a jogszabályban kijelölt Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt az energetikai szakreferens igénybevételével kapcsolatos adatokról, valamint az adatokban beállt egyéb változásokról.

A gazdálkodó szervezet az általa igénybe vett természetes személy energetikai szakreferensről a következő adatokat köteles bejelenteni:

 • név;
 • a szakképzettséget igazoló irat kiállításának dátuma és sorszáma;
 • szakirányú végzettség megnevezése;
 • a jogviszony kezdő időpontja.

Az gazdálkodó szervezet az általa igénybe vett, energetikai szakreferensnek minősülő gazdálkodó szervezetről a következő adatokat köteles bejelenteni:

 • cégnév, székhely;
 • a jogviszony kezdő időpontja;
 • a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban álló természetes személy energetikai szakreferens neve, szakképzettségét igazoló irat kiállításának dátuma és sorszáma, a szakirányú végzettség megnevezése.

Az energetikai szakreferensek igénybevételére vonatkozóan szolgáltatott adatokat elektronikus úton kell vezetni, az azokban szereplő adatokat elektronikusan kell tárolni és feldolgozni. A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie a bekövetkezett változások folyamatos követésére és a nyilvántartásból történő elektronikus adatszolgáltatásra.

Az adatokat a jogviszony megszűnését követően öt évig kell megőriznie a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak, ezt követően a nyilvántartott adatot visszavonhatatlanul törölnie kell.

A szakreferensi tevékenységet ellátó személyeknek évente egy alkalommal valamely közreműködő szervezet által energetikai auditorok számára szervezett továbbképzésen kell részt vennie, továbbá ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie.

A Magyar Mérnöki Kamara honlapján kereshetők a szakreferensi vizsgával rendelkező szakemberek. A lista elérhető:

https://mmk.hu/mernokkereso?elethelyzet_id=23&q=&szures_tipus=&Keres=Keres

 

scrollUp