Kivitelezés

Magyar Mária
Létrehozva: 2018-05-18 / módosítva: 2018-05-18

Az egyszerű bejelentéssel megvalósuló építmények kivitelezésére az általános építőipari kivitelezési szabályok [az ÉTM Építési folyamat témakörében található meg részletesen] vonatkoznak a következő kiegészítésekkel:

 

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. Az e-építési napló készenlétbe helyezésének feltétele méh, hogy

 • a bejelentés mellékleteként az építész tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább az 1. melléklet szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció kötelező munkarészei PDF/A formátumban,
 • az előírt nyilatkozatok megtétele,
 • 300 m2-nél nagyobb összes hasznos alapterületű új lakóépület építése vagy bővítése esetén az építtető teljes bizonyítóerejű magánokiratban tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.

 

Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenységet az építtetőnek a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal kell bejelentenie. A kivitelezés a 16. napon kezdhető meg. Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenységet a bejelentéstől számított tíz éven belül meg kell valósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől.

 

A kivitelezési szerződés tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik vagy legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkezni fog.

 

Az építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem nyitható meg és a kivitelezés nem kezdhető meg ha a fővállalkozó kivitelező nem rendelkezik a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással.

 

A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet, amelynek megkezdéséhez és végzéséhez megtörtént az egyszerű bejelentés.

 

Az egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenységek befejezését követően a fővállalkozó kivitelező az építési napló összesítő lapján arról nyilatkozik, hogy

 • az egyszerű bejelentéssel végzett építési tevékenységet az előírt tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósulási) tervdokumentációnak megfelelően végezte,
 • az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték,
 • az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,
 • a kivitelezési dokumentációtól eltérés történt-e, és ha igen, azt ismerteti,
 • a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biztosított,
 • az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították,
 • az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

 

Az e-építési napló készenlétét

 • megszünteti az építésfelügyeleti hatóság az egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében az épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány feltöltését követően.
 • az üzemeltető felé irányuló megkereséssel megszünteti az építésfelügyeleti hatóság az egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében az épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány feltöltését követően.

 

 

scrollUp