Kivitelezési dokumentáció

Magyar Mária
Létrehozva: 2018-05-18 / módosítva: 2018-07-30

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet szerint az építési tevékenység bejelentésének melléklete az építész tervező által PDF/A formátumban elkészített kivitelezési dokumentáció, melyet a készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóba kell feltölteni. 

 

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentációnak legalább az alábbi kötelező munkarészekből kell állnia

1. Aláírólap tervjegyzékkel

2. Helyszínrajz

3. Kitűzési helyszínrajz

4. Utcakép

5. Eltérő szintek alaprajzai

6. Metszetek

7. Homlokzatok

8. Tartószerkezeti tervek

9. Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás

10. Műszaki leírás

11. Költségvetési kiírás

 

A munkarészek elkészítéséhez az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet keretei között a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében a dokumentáció egyes munkarészeinek kidolgozottságára, a Magyar Építész Kamara, illetve az I. rész 8. és 9. pontja tekintetében a Magyar Mérnöki Kamara által kidolgozott szakmai követelményeket megállapító, a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara együttes szabályzatát kell figyelembe venni, amelyet a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara honlapján közzétesz.

 

A fentiek szerint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet egyszerű bejelentésnél is alkalmazandő szabályai az alábbiak:

 

A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a tervezési programban megadott alapvető követelmények és egyéb előírások - ellenőrizhető módon történő - kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához szükséges tervet, műszaki leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó egységes dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan megvalósítható, továbbá amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés

  • megnevezését,
  • helyzetét, méretét, mérettűrését,
  • számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki jellemzőket,
  • minőségi követelményeit,
  • építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint
  • költségeinek meghatározásához szükséges adatokat.

 

A kivitelezési dokumentációnak minden esetben része

a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű

aa) a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv,

ab) az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek,

b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv,

c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,

d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció.

 

A kivitelezési dokumentációban az Étv. 31. § (2) bekezdésében és 41. §-ában meghatározott követelmények teljesítéséről a tervezőnek nyilatkozni kell.

Ha a tervdokumentációban meghatározott építési terméket a kivitelezés során más építési termékkel szükséges helyettesíteni, akkor a helyettesítő építési terméket a 13. § (3) bekezdés p) pontjában előírtak szerint kell megválasztani. A tervdokumentációban meghatározott építési termék helyettesítésének tényét és körülményeit az építési naplóban rögzíteni kell.

 

A megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó kivitelezési dokumentációnak az építési munkaterületen rendelkezésre kell állnia papír alapon is.

 

A kivitelezési dokumentációt elektronikusan és magyar nyelven kell előállítani. A dokumentációt címlappal, aláírólappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A címlap a megvalósítás tárgyát képező építési tevékenység szabatos megnevezésén és az ingatlan azonosító adatain túl tartalmazza az építtető nevét megnevezését, valamint a tervező nevét, megnevezését. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett minden tervező nevét, megnevezését, a szakmagyakorlási jogosultságának igazolásaként a tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és a tervező saját kezű aláírását.

Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell az adott tervrajz pontos megnevezését és méretarányát, önálló ábránként.

 

Az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációjának részletes tartalmi követelményeit a kamarai szabályzatok tartalmazzák.

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése 21/2017. (V. 18.) sz. határozatával (a szabályzat 4.8. és 4.9. pontjai tekintetében) és a Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlése 13/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy. határozatával elfogadta az

"Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai" szabályzat módosítását.

 

A szabályzat hatályos: 2017. május 25-től, tartalma letölthető mindkét kamara honlapjáról

 

scrollUp